Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Barsel

Barselsregler for KA Flex-medlemmer

Når din medarbejder skal på barsel, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver kender dine rettigheder og forpligtelser i den forbindelse.

Din medarbejder har - som du sikkert allerede ved - ret til orlov og ret til betaling under orlov i forbindelse med fødsel eller adoption efter nærmere bestemte regler. Reglerne findes i barselsloven og funktionærloven.

Det er vigtigt, at du har styr på reglerne for at sikre, at du på den ene side overholder dine forpligtelser over for medarbejderen, og på den anden side ikke betaler mere end du er forpligtet til.

Der er kommet nye barselsregler. Hvis du vil blive klogere på de nye regler, kan du se KA og KA Plejes online undervisning her.

Hvis du vil se de slides, der blev brugt i forbindelse med undervisningen, finder du dem her.

Vi har udarbejdet notatet "Det skal du vide om ændringerne i Barselsloven" - det finder du her.

 

Nedenfor finder du en gennemgang af de regler, der gælder for dig som flex-medlem.

Er du tvivl om dit medlemskab, så er du meget velkommen til at kontakte os på 82 132 132.

Værd at vide før medarbejderen går på barsel
 • Hvornår skal medarbejderen oplyse om graviditeten?

  Den gravide medarbejder skal senest 3 måneder før den forventede fødsel oplyse, om hun ønsker at afholde graviditetsorlov fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt.

  En medarbejder, der ønsker at afholde fædreorlov, skal senest 4 uger før fraværet påbegyndes oplyse dig herom.

  Uanset om medarbejderen er far eller mor, skal du som arbejdsgiver orienteres hurtigst muligt og senest 8 uger efter fødslen om, hvornår arbejdet genoptages efter endt orlov.

  Vi anbefaler, at du får datoen for genoptagelsen skriftligt fra medarbejderen.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvad er en forebyggende graviditetsundersøgelse?

  En forebyggende graviditetsundersøgelse er en undersøgelse, som foregår hos egen læge, hos jordemoderen på sygehuset eller i lokalområdet.

  Sundhedsstyrelsen anfører, at de forebyggende graviditetsundersøgelser er gratis.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvordan aflønnes fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser?

  Den gravide medarbejder har ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser.

  Undersøgelserne skal som udgangspunkt forsøges placeret uden for arbejdstiden. Hvis ikke det er muligt, har medarbejderen ret til at få udbetalt barselsdagpenge for fravær i den forbindelse.

  Barselsdagpenge udbetales af dig som arbejdsgiver, og det udbetalte kan ikke søges refunderet.

  Vælger medarbejderen at holde fri enten resten af dagen eller måske hele dagen, vil fravær udover selve undersøgelsen afholdes for medarbejderens egen regning evt. i form af afspadsering, ferie eller feriefridage.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvad er graviditetsbetinget sygdom og fravær?

  Graviditetsbetinget sygdom og fravær kan for eksempel være bækkenløsning, svangerskabsforgiftning, forhøjet blodtryk.

  Sygemeldes medarbejderen på grund af graviditeten, er du forpligtet til at betale medarbejderen løn som ved almindelig sygdom.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvilken løn skal du betale ved graviditetsbetinget sygdom og fravær?

  Vær opmærksom på, at du, hvis medarbejderen sygemeldes med graviditetsbetinget sygdom og fravær, skal søge om refusion af ”barselsdagpenge” og ikke ”sygedagpenge”.

  Det skyldes, at arbejdsgiverperioden bortfalder ved graviditetsbetinget sygdom og fravær; du får dermed refusion allerede fra første fraværsdag og betaler altså ikke sygedagpenge i de normale 30 dage.

  Vores anbefaling er, at du anmelder fraværet til Udbetaling Danmark allerede på første fraværsdag eller hurtigst muligt derefter, da Udbetaling Danmark herefter anmoder medarbejderen om at indsende dokumentation fra lægen.

  Denne dokumentation er afgørende for, om du kan modtage refusion, og om arbejdsgiverperioden bortfalder.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvordan søges refusion fra Udbetaling DK ved graviditetsbetinget sygdom?

  Refusionen søges på sædvanligvis via virk.dk, og du kan tidligst søge om refusion på første fraværsdag, og refusionsansøgningen skal være indsendt senest 5 uger efter første fraværsdag.

  Du kan læse mere om reglerne for løn under sygdom her.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Orlovstyper
 • Hvem har ret til orlov?

  Alle forældre har ret til fravær i forbindelse med fødsel eller adoption - reglerne fremgår som nævnt flere forskellige steder.

  Nedenfor kan du få et overblik over, hvilke regler der gælder for dig som flex-medlem.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvem har ret til graviditetsorlov - og hvor længe?

  Moren har ret til graviditetsorlov fra 4 uger før forventet fødsel.

  Graviditetsorloven fortsætter til og med den dag, hvor barnet fødes - det betyder, at graviditetsorloven bliver kortere, hvis barnet fødes før termin, og længere, hvis barnet fødes efter termin.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvem har ret til barselsorlov - og hvor længe?

  Moren har ret til 14 ugers barselsorlov fra dagen efter den faktiske fødsel.

  Vær opmærksom på, at moren er forpligtet til at afholde orloven de første 2 uger efter barnets fødsel, da denne del af orloven er obligatorisk.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvem har ret til forældreorlov - og hvor længe?

  Det fremgår af barselslovens bestemmelser, at hver af forældrene har ret til 32 ugers forældreorlov med mulighed for forlængelse op til 46 uger.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvem har ret til fædreorlov - og hvor længe?

  Faren eller med-moren har ret til fædreorlov i 2 uger.

  Orloven skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvilke rettigheder har medarbejderen i forbindelse med adoption?

  Barselsloven giver adoptivforældre ret til fravær forud for adoptionen i henholdsvis 1 eller 4 uger. I forbindelse med adoption har både mor og far ret til fravær forud for adoptionen.

  Adoptivforældre, som skal afhente barnet i udlandet, har ret til fravær i 4 uger før modtagelsen af barnet. Hvis modtagelsen af barnet forsinkes grundet forhold, som ikke skyldes adoptivforældrene, kan fraværet forlænges med yderligere 4 uger.

  Adoptivforældre, som skal modtage barnet i Danmark, har ret til fravær i 1 uge før modtagelsen af barnet, forudsat barnet ikke allerede opholder sig i hjemmet hos adoptivforældrene. Hvis modtagelsen af barnet forsinkes grundet forhold, som ikke skyldes adoptivforældrene, kan fraværet forlænges med yderligere 1 uge.

  Uanset om barnet adopteres fra udlandet eller fra Danmark, er det altid adoptionsmyndighederne, der afgør, om adoptivforældrene har ret til yderligere orlov. Hvis forældrene bevilges orlov efter modtagelsen af barnet, så følger orloven de sædvanlige bestemmelser.

  Modtagelsen af barnet sidestilles med den faktiske fødselsdato og det vil derfor være denne dato, der ligger til grund for varslingsreglerne i forbindelse med afholdelse af orlov.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvornår skal medarbejder oplyse dato for genoptagelse af arbejde?

  Medarbejderen skal orientere dig som arbejdsgiver hurtigst muligt og senest 8 uger efter fødslen om, hvornår arbejdet genoptages efter endt orlov.

  Vi anbefaler, at du får datoen for genoptagelsen skriftligt fra medarbejderen.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Ønsker medarbejderen at forlænge orloven?

  Det er muligt for medarbejderen at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger.

  I det tilfælde skal du som arbejdsgiver betinge dig, at forlængelse af orloven først sker, når din lønforpligtelse er ophørt; altså efter 10 ugers forældreorlov.

  Det skal du for at sikre, at medarbejderen ikke får nedsat sin barselsdagpengesats, mens du stadig udbetaler løn, da der ved udbetaling af refusion fra Barselsfonen altid lægges den maksimale dagpengesats til grund.

  En forlængelse af forældreorloven giver nemlig ikke medarbejderen ret til ekstra barselsdagpenge – beløbet for de 32 uger fordeles blot over enten 40 eller 46 uger.

Lønforpligtelse under orlov
 • Hvordan er din lønforpligtelse overfor en medarbejder på barsel?

  Når din medarbejder skal afholde barsel, har denne som udgangspunkt ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark under al orlov.

  Du har altså som arbejdsgiver ingen lønforpligtelse overfor medarbejderen på orlov, medmindre:

  • Medarbejderen er kvindelig funktionær; hun har da som minimum ret til halv løn under fravær i forbindelse med graviditet og barsel i 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.
  • Der er aftalt individuelle vilkår, som stiller medarbejderen bedre.

  Du skal i forbindelse hermed være opmærksom på betingelserne for refusion fra KAs Barselsfond (se betingelserne under spørgsmålet: "Hvad er betingelserne for at opnå refusion fra KAs Barselsfond?").

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvad er fuld løn?

  Fuld løn udgør medarbejderens sædvanlige løn inklusiv fast påregnelige tillæg.

  Hvis medarbejderne ikke får den samme løn hver måned, så skal du som arbejdsgiver beregne den gennemsnitlige løn på baggrund af de seneste 3 måneders lønsedler. Bemærk i den forbindelse, at lønperioder med for eksempel sygdom eller ferie om muligt ikke bør medtages i beregningsperioden.

  Et fast påregneligt tillæg er et tillæg, der betales til medarbejderen med faste intervaller for eksempel aftentillæg eller risikotillæg.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Ønsker medarbejderen at udskyde orloven?

  Medarbejderen har ret til at genoptage arbejdet og udskyde op til 5 ugers orlov til senere afholdelse. Denne ret har begge forældre; dvs. de kan tilsammen udskyde 10 ugers orlov. Den udskudte orlov skal afholdes samlet for den enkelte medarbejder, inden barnet fylder 9 år.

  Ønsker medarbejderen at benytte denne ret, skal medarbejderen oplyse dig herom senest 6 uger efter fødslen.

  Når den udskudte orlov skal afholdes, skal medarbejderen oplyse dig senest 8 uger før ønsket afholdelse.

  Den udskudte orlov afholdes med barselsdagpenge, medmindre andet er aftalt.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hospitalsindlægges barnet under orloven?

  Bliver barnet indlagt inden for de første 46 uger, forlænges den medindlagte forælders orlovsperiode med en periode svarende til barnets indlæggelse (dog maksimalt 3 måneder).

  Din lønforpligtelse som arbejdsgiver påvirkes ikke af indlæggelsen, da forlængelsen sker i slutningen af orlovsperioden og dermed afholdes med barselsdagpenge.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Optjenes der ferie under orlov?

  Der optjenes ferie i de perioder, der afholdes orlov med løn eller barselsdagpenge.

  Der optjenes ret til ferie med løn/feriepenge svarende til den periode, der har været udbetalt løn under barsel for.

  Ferie optjent under orlov med barselsdagpenge afholdes med feriedagpenge.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Kan der afholdes ferie under barslen?

  Der kan IKKE afholdes ferie under barslen, da barsel er en feriehindring.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Refusion
 • Hvad kan jeg få refunderet fra Udbetaling Danmark?

  Når du som arbejdsgiver udbetaler løn til medarbejderen under barsel, er du berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som medarbejderen ellers ville have ret til fra Udbetaling Danmark vedr. samme arbejdsforhold.

  Du kan højest få refunderet et beløb svarende til den udbetalte løn under fraværet, dog maksimalt den gældende barselsdagpengesats.

  Du kan finde den gældende barselsdagpengesats her.

  Satsen reguleres hvert år den 1. januar.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvordan anmeldes refusionskrav til Udbetaling Danmark?

  Du skal anmelde dit refusionskrav via Nemrefusion til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn.

  Vi anbefaler dog, at du søger løbende, for eksempel så det passer med dine lønperioder.

  Anmelder du efter de 8 uger, bortfalder din ret til refusion fra Udbetaling Danmark.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvad er betingelserne for at opnå refusion fra KAs Barselsfond?

  Din virksomhed skal have indsendt lønsumsoplysning med behørig dokumentation til Arbejdsgiverforeningen KA og må ikke være i restance med kontingentbetaling. Herudover skal medarbejderen opfylde anciennitetskravet.

  De nærmere betingelser for refusion fra Barselsfonden fremgår af vedtægterne.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvad refunderer Barselsfonden?

  Som medlem af KA er du sikret refusion for din lønudgift, når du udbetaler løn til en medarbejder på barsel.

  Dog er der en begrænsning, således du maksimalt kan få refusion i henhold til betingelserne, der fremgår af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

  Barselsfonden refunderer differencen mellem den faktiske løn og refusionen fra Udbetalingen Danmark. Vær dog opmærksom på lønbegrænsningen under forældreorloven.

  Graviditetsorlov: Fuld løn fra 4 uger før den forventede fødsel og indtil fødslen.

  Barselsorlov: Fuld løn i op til 14 uger regnet fra dagen efter fødslen.

  Forældreorlov: Fuld løn i op til 10 uger regnet fra den 15. uge efter fødslen, dog maksimalt kr. 200 pr. time, hvis barnet er født efter 1. marts 2019 og maksimalt kr. 160 pr. time, hvis barnet er født før 1. marts 2019. Forældreorloven skal afholdes samlet.

  Fædreorlov: Fuld løn i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen.

  Vær dog opmærksom på, at der maksimalt refunderes for 37 timer pr. uge.

  Der refunderes desuden evt. arbejdsgiverbetalt pension og søgnehelligdagsbetaling under orlov.

  Feriegodtgørelse, ferie med løn og ferie optjent under orloven refunderes IKKE.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvornår kan der søges refusion fra KAs Barselsfond?

  Du kan tidligst ansøge om refusion fra KAs Barselsfond når din lønforpligtelse er ophørt.

  Du skal dog søge senest 12 måneder efter barnets fødsel.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 • Hvordan ansøger jeg?

  Du ansøger her.

  Der skal medsendes følgende dokumenter:

  • Underskrevet ansættelsesbevis
  • Lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen. Har der været afvigelser i medarbejderens sædvanlige løn i denne periode, så bedes du gør opmærksom herpå i bemærkningsfeltet (for eksempel lønstigning, ferie, sygdom og lign.)
  • Lønsedler for refusionsperioden
  • Refusionsmeddelelser fra Udbetaling Danmark

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

  Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her