Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Udenlandsk arbejdskraft

Når du ansætter medarbejdere fra udlandet, bør du som tommelfingerregel ansætte dem på samme vilkår, som danske medarbejdere arbejder under. Visse opholdsordninger inden for udlændingelovgivningen stiller dog særlige krav til fx lønniveauet – det gælder bl.a. beløbsordningerne og fodermesterordningen.

Hvis du har overenskomst, vil dine udenlandske medarbejdere også være omfattet af overenskomsten. Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark, er omfattet af dansk lovgivning. Derfor skal reglerne i fx Arbejdsmiljøloven, Ferieloven, Lov om ligebehandling og Lov om barsel overholdes.

Som medlem af KA kan du få hjælp til alt det juridiske benarbejde, der er forbundet med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi har især fokus på at hjælpe dig med at udarbejde en ansættelseskontrakt, som lever op til udlændingelovgivningens regler.

Nyttige links

Jane Marie Gottschalck - Juridisk konsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 145
Mail: jane@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Opholds- og arbejdstilladelse:

Hvis du ansætter en medarbejder, der ikke er statsborger i et EU-land (eller i Norge/Island/Schweiz/Liechtenstein), skal vedkommende som det klare udgangspunkt have opholds- og arbejdstilladelse for at have lov til at arbejde i Danmark.

Man søger om opholds- og arbejdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på portalen nyidanmark.dk. 

Inden for udlændingelovgivningen findes et hav af særlige ordninger og undtagelser, som vi hjælper din virksomhed med at navigere i.

Herunder finder du et lille udpluk i overbliksform:

  • Tilbydes en tilstrækkelig høj løn, kan der gives opholds- og arbejdstilladelse efter de to beløbsordninger uanset branche.
  • Fodermesterordningen inden for landbrug har sit eget lønniveau og krav til medarbejderens kvalifikationer.
  • Medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere, fx ægtefæller til fodermestre, har som udgangspunkt en fri ret til at tage arbejde, så længe det sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.
  • Personer, der er fordrevet fra Ukraine på grund af krigen med Rusland, har mulighed for at søge om opholdstilladelse efter Særloven. Opholdstilladelse efter Særloven indebærer ret til at arbejde allerede fra tidspunktet, hvor ansøgningen er indgivet, blot personen har fået optaget biometri af myndighederne (ansigtsfoto og fingeraftryk).
  • Hvis særlige uddannelsesmæssige forhold taler for det, kan man ansætte borgere fra lande udenfor EU som praktikant. Praktikanter skal være mellem 18 og 30 år, når der ansøges, og praktikopholdet må som udgangspunkt kun vare op til 18 måneder, men ikke længere end kontraktperioden. KA’s overenskomst indeholder regler om udenlandske landbrugspraktikanters løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis du benytter et formidlingsbureau, som udarbejder ansættelseskontrakter på dine udenlandske medarbejdere for dig, skal du være særligt opmærksom på, om kontrakterne opfylder betingelserne i overenskomsten.

Vi ser desværre ofte, at vores medlemmer – særligt på landbrugsområdet – får skrevet under på kontrakter, som fejlagtigt angiver, at ansættelsen ikke er omfattet af overenskomst, du forpligtes måske til at betale ind til en fritvalgskonto, eller kontrakten tager ikke højde for vores løsning med bruttoløn, fordi formidlingsbureauet enten ikke ved, at du er medlem hos os, eller ikke kender vores overenskomst.

Derfor anbefaler vi, at du altid sender dine kontrakter til gennemgang hos os, før du selv skriver under.

Ansættelse:

For at din virksomhed kan have udenlandske praktikanter ansat, skal den være praktikpladsgodkendt.

Er der aktuelt væsentlig mangel på elev- og lærepladser inden for branchen, er der et yderligere krav, som skal opfyldes: Det vil i så fald være en forudsætning for at kunne søge om at få en udenlandsk praktikant, at din virksomhed enten har en erhvervsuddannelseselev ansat i forvejen, eller inden for de seneste 3 måneder forud for, at der søges om en udenlandsk praktikant, har søgt erhvervsuddannelseselever via Børne- og Undervisningsministeriets lærepladsportal. Om der aktuelt er væsentlig mangel på lærepladser fremgår på nyidanmark.dk.

At blive ansat som praktikant kræver, at praktikanten har gennemført brancherelevant uddannelse i sit hjemland. Det er SIRI som vurderer og godkender de uddannelsesmæssige forhold. Det er kun borgere fra lande udenfor EU, der er relevante at ansætte som praktikanter.

Praktikanter skal være mellem 18 og 30 år på ansøgningstidspunktet, og praktikopholdet må som udgangspunkt kun vare op til 18 måneder, men ikke længere end kontraktperioden.

Overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus indeholder regler om udenlandske landbrugspraktikanters løn- og ansættelsesvilkår, som du skal være opmærksom på ved ansættelsen.

Endelig er det vigtigt at huske, at hvis din praktikant skal fortsætte sin ansættelse hos dig efter praktikperiodens udløb, så skal der indsendes en ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse på en anden relevant ordning, i praksis typisk fodermesterordningen. Medarbejderen skal have modtaget sin arbejdstilladelse, før der udføres arbejde efter udløbet af praktikperioden.

Du kan altid kontakte os for nærmere rådgivning i forbindelse med ansættelse af praktikanter.

SIRI har fastlagt en række vilkår, som skal efterleves, hvis du skal ansætte en fodermester. Disse vilkår skal sikre, at fodermestre ansættes på sædvanlige danske vilkår. Der stilles bl.a. krav om, at en fodermester skal aflønnes med kr. 30.489,15 pr. måned (satsen er gældende fra 01.03.2023).

Borgere fra lande udenfor EU skal ansættes på fodermestervilkår, medmindre de har arbejds- og opholdstilladelse efter en anden opholdsordning.

Når der i ansættelseskontrakten på din fodermester henvises til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, og SIRI’s lønniveau efterleves, bliver ansøgningen godkendt. Vær særligt opmærksom på, at der er mulighed for at indeholde både bruttoløn, overenskomsttillæg og din andel af pensionsbidraget i den samlede løn, som pr. 1. juni 2024 skal udgøre kr. 32.189,39.

Ansætter du en fodermester, som allerede har arbejds- og opholdstilladelse som fodermester på en anden virksomhed, må medarbejderen starte med at arbejde hos dig, så snart ansøgning er indgivet til SIRI. I dette tilfælde behøver medarbejderen altså ikke vente med at starte det nye job hos dig, til tilladelsen foreligger. Det skyldes, at der skiftes mellem to jobs under samme ordning (jobskiftereglen).

Du kan altid kontakte os for nærmere rådgivning i forbindelse med ansættelse af udenlandske fodermestre.

Et medfølgende familiemedlem har ret til at arbejde. Ansætter du et sådant medfølgende familiemedlem, udarbejder du blot et ansættelsesbevis med tilsvarende vilkår, som en dansk statsborger med samme kompetencer ville få.

Dér, hvor du skal være ekstra opmærksom, er, hvis en medfølgende ægtefælle ansættes i samme eller en koncernforbunden virksomhed som sin ægtefælle/samlever. I sådanne tilfælde er der krav om en selvstændig arbejdstilladelse på sædvanlige vilkår til den medfølgende ægtefælle, og at den medfølgende ægtefælle ansættes på min. 30 timer om ugen. Kravet om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår opfyldes dog automatisk ved, at medarbejderen omfattes af overenskomsten gennem din virksomheds medlemskab af KA.

Du kan altid kontakte os for nærmere rådgivning i forbindelse med ansættelse af medfølgende familiemedlemmer.

Du bør som udgangspunkt kun tidsbegrænse en ansættelseskontrakt, når den vitterlig er tidsbegrænset; altså hvis der fx er tale om et vikariat, en sæsonarbejder eller en projektansat.

Det er ikke nødvendigt at tidsbegrænse en ansættelseskontrakt til en udenlandsk medarbejder, fordi du forventer, at der kun gives arbejds- og opholdstilladelse i en bestemt periode. Hvis medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse udløber, bortfalder grundlaget for ansættelsen.

Ved ansøgning om forlængelse er det også nemmere, hvis kontrakten ikke er tidsbegrænset. Medarbejderen kan blot medsende den oprindelige kontrakt under forudsætning af, at SIRI’s vejledende lønniveau ikke har ændret sig siden første ansøgning. Har lønniveauet ændret sig, skal der medsendes et tillæg, hvor lønnen tilpasses det nuværende niveau. Vi hjælper naturligvis gerne med udarbejdelsen heraf.

I overenskomstens § 8, stk. 2, tages specifikt stilling til, i hvilke tilfælde en allerede tidsbegrænset ansættelse kan forlænges. 

Med virkning fra 1. januar 2021 indførtes et ekstra krav til ansøgninger under en række ordninger inden for udlændingeloven om, at lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto. Heri ligger desuden, at hele lønnen skal udbetales direkte til medarbejderen, således at der ikke på lønsedlen kan modregnes fx husleje, i tilfælde hvor medarbejderen bor i en arbejderbolig.

Kravet gælder ikke, hvis den oprindelige ansøgning blev indgivet inden 1. januar 2021 og medarbejderen gennem efterfølgende forlængelser er arbejdet videre i samme stilling.

Desuden skal du være opmærksom på, hvilke ordninger kravet gælder for. Det drejer sig bl.a. om fodermestre, praktikanter, beløbsordningerne og positivlisterne, men ikke medfølgende familiemedlemmer eller personer på Særloven om fordrevne fra Ukraine.