Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Midlertidig arbejdsfordelings-ordning gælder hele 2021

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges og tilpasses.

Foto: Colourbox

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har besluttet at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning, så den kan benyttes af virksomhederne på det private arbejdsmarked i alle 12 måneder i 2021.

Virksomhederne vil kunne bruge ordningen i 2021, uanset om de har benyttet ordningen i 2020 eller ej.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning blev aftalt i trepartsaftalen af 31. august 2020 – det er den, der nu forlænges og suppleres med en række tilpasninger.

Her kan du læse mere om aftalen fra august, og herunder oplister vi de aktuelle tilpasninger, der er relevante at vide som arbejdsgiver:

 

Fleksibilitet

Fleksibiliteten udvides ved, at landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftale at åbne for, at virksomheder nedsætter arbejdstiden inden for de pågældende organisationers overenskomstområde med op til 80 procent frem for de nuværende maksimale 50 procent.

En aftale mellem en landsdækkende arbejdsgiverorganisation og en landsdækkende lønmodtagerorganisation om mulighed for udvidet nedsættelse af arbejdstiden vil alene gælde for personer inden for den relevante faggruppe, og som er ansat under den pågældende overenskomst.

 

Funktionærer

For funktionærer skal ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i hele dage, medmindre andet aftales på virksomheden/i afdelingen. Sådan en aftale skal i overenskomstdækkede virksomheder indgås efter overenskomstens regler om indgåelse af lokalaftaler.

Såfremt virksomheden ikke er overenskomstdækket, vil en sådan aftale skulle indgås med en medarbejderrepræsentant (for eksempel en tillidsrepræsentant eller talsmand) på områder, hvor medarbejderne har valgt eller udpeget en sådan.

På områder, hvor der ikke er en medarbejderrepræsentant, kan flertallet af den berørte gruppe indgå en sådan aftale med virksomheden.

 

Ikke-funktionærer

For ikke-funktionærer kan ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i timer, dog således at eventuelle regler i overenskomster om daglig mindstearbejdstid respekteres.

Dette gælder dog ikke eventuelle regler om mindstearbejdstid ved tilkald, med mindre medarbejdere på arbejdsfordeling bliver tilkaldt ved uforudset merarbejde.

 

Mindstekrav

Det præciseres, at det minimum kræver to medarbejdere at etablere en midlertidig arbejdsfordeling i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed.

 

Opsagte medarbejdere

Opsagte medarbejdere kan pålægges fortsat at arbejde i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, hvis deres arbejdstid nedsættes svarende til arbejdsfordelingen, og hvis de modtager fuld løn.

 

Merarbejde

Det præciseres, at der ved et uforudset og kortvarigt behov for merarbejde er mulighed for at anvende afløsere og reserver under en arbejdsfordeling.

Det forudsætter, at personer, der er omfattet af arbejdsfordelingen, under merarbejdet arbejder i samme omfang som forud for nedsættelsen af arbejdstiden.

 

Tvister

På overenskomstdækkede virksomheder kan eventuelle tvister vedrørende ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder i forhold til nærværende aftale håndteres fagretligt.

I det omfang der ikke i forvejen er hjemmel til fagretlig behandling i kollektive aftaler, vil tvisterne skulle behandles i Arbejdsretten.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her