Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Vigtig info til byggebranchen

Peter Andersen, SMVdanmarks chefjurist, har udarbejdet dette notat om, hvordan coronavirus påvirker byggebranchen.

Foto: Colourbox

Byggeriets standardkontrakter AB18, AB Forenklet og AB 92 indeholder bestemmelser, som afgør i hvilket omfang bygherrer og entreprenører kan få tidsfristforlængelse som følge af problemer afledt af coronavirus.

Bestemmelserne giver ret tid tidfristforlængelse, hvis en part bliver forsinket enten på grund af force majeure eller fordi en myndighed udsteder offentlige påbud eller forbud til en entreprenør eller bygherre.

Det juridiske begreb force majeure inden for byggeriet betyder, at en entreprenør, som ellers er ansvarlig for en forsinkelse, bliver ansvarsfri, hvis forsinkelsen skyldes en helt ekstraordinær udefra-kommende væsentlig og upåregnelig begivenhed, som den pågældende ikke selv er herre over.

Den part, der påberåber sig force majeure som årsag til forsinkelsen, skal kunne dokumentere rigtigheden - og at forholdet er den reelle årsag til forsinkelsen.

I AB 18 og Forenklet AB er som force majeure årsager nævnt ”krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld …”

I AB 92 er den tilsvarende force majeure bestemmelse formuleret sådan: ”forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks…..” efterfulgt af eksempler som i AB 18, dog bortset fra blokade.

Spørgsmålet er, om coronavirus er en tilstrækkelig kvalificeret årsag, så den kan betegnes som et ”tilsvarende forhold”, som det hedder i force majeure-bestemmelsen.

Det ligger snublende nært at betegne en global trussel mod verdensbefolkningens liv og sundhed som en force majeure kvalificerende omstændighed. Når jurister alligevel er tilbageholdende med generelt at sige, at coronaen gør en kontraktpart ansvarsfri som følge af force majeure, så skyldes det, at det altid er de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, der er afgørende for den endelige juridiske vurdering.

Nogle eksempler illustrerer problemet.

En bygherre meddeler, at han som følge af regeringens opfordring vælger at lukke sin byggeplads, fordi der er mere end 100 personer beskæftiget på pladsen. Hvis bygherren har ret til det med henvisning til force majeure, så betyder det, at entreprenørerne på pladsen må stoppe og sende folk hjem, uden at kunne kræve udgifterne forårsaget af standsningen refunderet af bygherren.

Hvis en underentreprenør meddeler, at firmaet forlader en byggeplads, fordi man vil følge regeringens opfordring og medvirke til en begrænsning af smitterisikoen, så risikerer bygherren og alle øvrige entreprenører at blive forsinket og lide et økonomisk tab.

Eksemplerne illustrerer dilemmaet, og de viser, at ikke kun coronavirus, men også de konkrete omstændigheder er afgørende for vurderingen. Regeringen har ikke påbudt eller lovfæstet en pligt til at gå hjem - det kommer måske senere. Derfor vil udgangspunktet i eksemplerne på nuværende tidspunkt være, at selv om der måtte være tale om force majeure, så er det alligevel de konkrete forhold i den enkelte sag, der afgør, dels om det er corona, der er den reelle årsag til forsinkelsen, dels om reaktionen på coronaen i givet fald er rimelig eller for vidtgående.

Et alternativ til - som i eksemplet helt at stoppe et stort byggeri - kan være at reducere mandskabet på pladsen eller at sikre, at arbejder ikke udføres samtidig, så folk går tæt op af hinanden. Underentreprenøren i eksemplet har heller ikke ret til at forlade et byggeri, bare fordi den pågældende gerne vil være på den sikre side. Ingen af parterne kan på den måde negligere den kontrakt, de har indgået.

En række typiske spørgsmål dukker i øjeblikket op i SMVdanmarks juridiske hotline:

 

Har du som entreprenør/underentreprenør ret til at forlade et byggeri på grund af risikoen for coronavirus?

Som udgangspunkt nej, - man er forpligtet af sin kontrakt til at videreføre byggeriet. Det er ikke nok, at der er en risiko. Det er ikke op til den enkelte entreprenør selv at bestemme, hvad man ønsker. Dertil kommer, at smitterisikoen også afhænger af under hvilke omstændigheder arbejdet udføres, eksempelvis om man arbejder ude eller inde, og om man er mange eller få.

Så hvis man ønsker byggeriet standset, så er den korrekte fremgangsmåde at kontakte bygherren med opfordring til at denne enten standser byggeriet eller begrænser antallet af folk på pladsen og tilrettelægger byggeriet, så arbejdsplanen ikke forudsætter at mange arbejder tæt på hinanden, specielt ved indendørs arbejder.

Hvis bygherren pålægger entreprenørerne at begrænse antallet af medarbejdere på byggepladsen, vil det give entreprenørerne ret til tidsfristforlængelse, i det omfang arbejdet derved forsinkes.

 

Har bygherren ret til at standse byggeriet med henvisning til coronavirus?

Tja, - man kan jo ikke forhindre bygherren i at standse sit eget byggeri. Men det afgørende er konsekvenserne, hvis bygherren gør det, specielt om entreprenørerne kan kræve erstatning for merudgifter som følge af standsningen. Hvis bygherren standser byggeriet, alene med henvisning til en generel risiko for smitte, så er det ikke nok til at begrunde det med henvisning til force majeure, som ikke giver entreprenørerne ret til erstatning for merudgifter.

Er der derimod konstateret smitte af personer på byggepladsen er situationen en anden - så kan der være tale om force majeure, i hvert fald i en periode. Det samme kan være tilfældet, hvis byggeriet foregår indendørs på et plejehjem, med særligt udsatte ældre beboere at tage hensyn til.

Hvis bygherren standser et byggeri, uden at det kan begrundes med force majeure, så er forsinkelsesårsagen ”bygherrens forhold”, som giver entreprenørerne ret til erstatning af bygherren.

 

Har bygherren eller entreprenøren pligt til at standse et byggeri på grund af coronavirus?

Nej, ikke alene med henvisning til risikoen, se afsnittene oven for. Men er der konstateret smitte blandt medarbejdere på pladsen, så har såvel bygherren som entreprenørerne pligt til at gøre, hvad de kan for at undgå, at andre medarbejdere smittes. I disse tilfælde må parterne kunne påberåbe sig force majeure som begrundelse for midlertidigt, og så kort tid som muligt, at standse byggeriet helt eller delvist eller at nedmande eller affolke en byggeplads. Det er dog også i den situation en konkret vurdering, hvor man må tage stilling til, om der helt skal stoppes eller om en anden tilrettelæggelse af arbejdet er en tilstrækkelig sikker løsning.

En sådan stillingtagen bør ske i et samarbejde mellem bygherren og de involverede entreprenører.

Er der konstateret smitte på en byggeplads, kan det også resultere i påbud fra sundhedsmyndigheder og arbejdstilsyn. I givet fald vil det ikke være force majeure, men offentlige påbud, der er parternes begrundelse for at kræve tidsfristforlængelse. Når offentlige påbud eller forbud er årsag til, at et byggeri forsinkes, kan entreprenøren kræve sine meromkostninger godtgjort af bygherren.

 

Har entreprenører ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af coronasyge medarbejdere?

Som udgangspunkt nej. Entreprenøren har selv ansvaret for at have tilstrækkeligt mandskab, så raske kan indsættes i stedet for syge. Men hvis et væsentligt antal medarbejdere i samme virksomhed bliver coronasyge samtidigt, vil der kunne opstå en situation, hvor en forsinkelse kan begrundes med force majeure. De mindre virksomheder med få ansatte er særligt udsatte. Men igen, - det er svært at sige med sikkerhed, og det vurderes i forhold til den konkrete situation fra sag til sag.

 

Kan myndighedernes henstilling og anbefalinger vedrørende corona sidestilles med offentlige påbud?

Nej, - den omstændighed, at sundhedsmyndigheder og regeringen kraftigt henstiller til at følge en bestemt smittehæmmende adfærd, kan ikke i juridisk forstand sidestilles med, at myndigheder udsteder et påbud. Men det kan meget vel være, at en yderligere skærpet indsats fra myndighedernes og regeringens side fører til udstedelse af påbud. Hjemlen til udstedelse af en række påbud er allerede vedtaget i epidemiloven. 4

 

Har entreprenører ret til tidsfristforlængelse ved forsinkede materialeleverancer på grund af coronavirus?

Som udgangspunkt nej, i hvert fald hvis det ikke er specielt tilvirkede materialer, men materialer som kan købes mange forskellige steder. Men også her kan særlige forhold føre til det modsatte resultat, eksempelvis forsinkede leverancer som følge af, at flere lande lukker grænserne.

 

Hvad kan siges med sikkerhed?

Det eneste, der er sikkert i disse coronatider er, at hvis man kan forudse, at man bliver forsinket, så skal man varsko sin kontraktpart om det. Og hvis man mener, at forsinkelsens årsag berettiger til tidsfristforlængelse, så skal man rejse krav om det, når situationen opstår.

 

Udviklingen vedrørende coronasmitte

Som de seneste dage har vist, sker der nye ting hver eneste dag, herunder nye initiativer fra regeringens side. Hvis antallet af syge stiger foruroligende hurtigt, kan det ikke udelukkes, at myndighederne udsteder påbud som lukker byggepladser, hvor mange befinder sig samtidigt.

Følg derfor dagligt med i, hvad der sker. Og frem for alt – gør, hvad du kan for at medvirke til at begrænse risikoen for at flere smittes af coronavirus, samtidig med at du overholder dine kontraktlige forpligtelser.

Er du i tvivl om dine rettigheder og pligter i konkrete sager, så søg juridisk bistand inden du dispone-rer.

 

Bestemmelser om retten til tidsfristforlængelse i AB 92, AB 18 og AB Forenklet:

AB 92 § 24 stk. 1, nr. 2, 3 og 5

Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk,

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

 

AB 18 § 39 stk. 1 b, c og e og AB Forenklet § 31 stk. 1 b, c og e

 

Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som følge af:

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over,

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her