Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Det grønne område

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte gartnere og anlægsgartnere beskæftiget ved gartnerier, frugtplantager og anlægsvirksomheder samt medarbejdere, der udfører hermed beslægtede opgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Anlægsgartnere Kr. 141,50 Kr. 144,75 Kr. 148,00
Ufaglærte i anlægsvirksomheder Kr. 123,75 Kr. 126,75 Kr. 129,75
Faglærte gartnere Kr. 138,25 Kr. 141,50 Kr. 144,75
Ufaglærte i øvrigt Kr. 113,75 Kr. 116,50 Kr. 119,25
Efter 3 måneders ansættelse Kr. 122,25 Kr. 125,25 Kr. 128,25

Startløn kan alene gives 1 gang pr. medarbejder pr. virksomhed.

Stk. 2 EGU og IGU satser

Satserne er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdstidsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

  1. marts 2019 1. marts 2020 1. marts 2021
Anlægsgartnere 1. år Kr. 11.481,00 Kr. 11.672,50 Kr. 11.867,25
Anlægsgartnere 2. år Kr. 13.230,00 Kr. 13.450,75 Kr. 13.675,25
Gartnere, planteskole 1. år Kr. 11.526,00 Kr. 11.718,25 Kr. 11.913,75
Gartnere, planteskole 2. år Kr. 13.365,50 Kr. 13.588,50 Kr. 13.815,25
Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
15-årige Kr. 54,25 Kr. 58,00 Kr. 61,75
16-årige Kr. 66,00 Kr. 70,00 Kr. 74,00
17-årige Kr. 83,75 Kr. 88,00 Kr. 92,25

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100% af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, samt for ansatte på planteskoler med detailsalg tillige lørdage kl. 06.00 til kl. 16.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den daglige arbejdstid før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00, betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019
Hverdage kl. 18.00 - 23.00 Kr. 24,25
Hverdage kl. 23.00 - 06.00 Kr. 30,50
Lørdag kl. 00.00 - 06.00 Kr. 30,50
Lørdag kl. 06.00 - 24.00 Kr. 41,25
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 86,50

For ansatte med detailsalg i planteskoler betales tillæg for arbejde på lørdage først efter kl. 16.00.

For ansatte i gartnerier gælder følgende tillæg for arbejde på særlige tidspunkter:

  pr. 1. marts 2019
Hverdage kl. 18.00 - 23.00 Kr. 24,25
Hverdage kl. 23.00 - 06.00 Kr. 30,50
Lørdag kl. 00.00 - 06.00 Kr. 30,50
Lørdag kl. 06.00 - 16.00 Kr. 24,25
Lørdag kl. 06.00 - 24.00 Kr. 41,25
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 86,50

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019
Hverdage kl. 18.00 - 20.00 Kr. 19,25
Lørdag kl. 06.00 - 20.00 Kr. 19,25
Søndag kl. 06.00 - 20.00 Kr. 44,75

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Skiftehold og særlige weekendhold

For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på:

  pr. 1. marts 2019
For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på
Hverdage kl. 18.00 - 23.00 Kr. 24,25
Hverdage kl. 23.00 - 06.00 Kr. 30,50
Lørdag kl. 00.00 - 06.00 Kr. 30,50
Lørdag kl. 06.00 - 16.00 Kr. 24,25
Lørdag kl. 16.00 - 24.00 Kr. 86,50
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 86,50
Til særlige weekendhold betales pr. time:
 
Kr. 86,50

Disse betalingssatser gælder fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg på:

1. - 3. time +  50%
Efterfølgende timer + 100%
Søn- og helligdage + 100%

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

§ 4 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 18,00 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 - kl. 06.00 betales 100% tillæg af mindstelønnen. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 5 Ventetid og forgæves fremmøde

(gælder kun ikke-funktionærer)

Stk. 1 Definition af ventetid

Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid

For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 6 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her