Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Handel

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker medarbejdere beskæftiget med handels- og lagerfunktioner samt hermed beslægtede opgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Mindstelønningerne er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdstidsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Ufaglærte Kr. 18.742,50 Kr. 19.055,50 Kr. 19.373,50
Faglærte Kr. 20.605,25 Kr. 20.949,25 Kr. 21.299,00
Stk. 2 EGU og IGU satser

Satsen er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
EGU/IGU Kr. 10.919,25 Kr. 11.101,50 Kr. 11.286,75
Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
15-årige Kr. 52,25 Kr. 53,00 Kr. 53,75
16-årige Kr. 68,50 Kr. 69,50 Kr. 70,50
17-årige Kr. 79,75 Kr. 81,00 Kr. 82,25
Stk. 4 Søgnehelligdagsbetaling

På virksomheder, der holder lukket på søgnehelligdage, reduceres medarbejderens arbejdstid uden lønfradrag med det antal timer, den pågældende skulle have været på arbejde.

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer tillæg som ved overarbejde.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 19.00 samt på lørdage mellem kl. 06.00 og 16.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Arbejdet skal planlægges således, at medarbejderen kun kan pålægges at arbejde 3 gange pr. uge efter kl. 19.00 samt to lørdage pr. måned efter kl. 16.00. Fra denne regel undtages dog ugen op til jul, påske og pinse samt ved messer og to årlige udsalg.

Fastansatte medarbejdere har, hvis de ønsker det, ret til 2 x 2 sammenhængende fridage hver fjerde uge. Heraf skal den ene blok (2 dage) ligge på en lørdag og søndag.

Stk. 3 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den aftalte daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 19.00, på lørdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 16.00 samt på søn- og helligdage, betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 19.00 - 24.00 Kr. 28,00 Kr. 28,00 Kr. 28,00
Hverdage samt lørdage kl. 00.00 - 06.00 Kr. 42,50 Kr. 42,50 Kr. 42,50
Lørdage kl. 16.00 - 24.00 Kr. 42,50 Kr. 42,50 Kr. 42,50
Søndage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 48,25 Kr. 48,25 Kr. 48,25
Søgnehelligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 48,25 Kr. 48,25 Kr. 48,25

For ungarbejdere betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019
Hverdage kl. 19.00 - 22.00 Kr. 18,00
Lørdage kl. 16.00 - 22.00 Kr. 25,75
Søn- og helligdage kl. 06.00 - 22.00
 
Kr. 30,25

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Døgnkiosker og servicestationer

Hvis en medarbejder efter eget ønske arbejder aften, nat og weekend betales ikke tillæg herfor.

Hvis en allerede ansat medarbejder ønsker ændret arbejdstid til aften, nat og weekend, har arbejdsgiveren pligt til at orientere medarbejderen om, at et sådant ønske indebærer, at der ikke betales tillæg for arbejde på disse tidspunkter. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at medarbejderen på eget initiativ har udtrykt ønske om ændret arbejdstid til aften/nat/weekend.

Stk. 5 Tillæg for overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg pr. time på:

1. - 3. time +  50%
Efterfølgende timer + 100%
Søn- og helligdage + 100%

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af den personlige løn.

§ 4 Søgnehelligdagsbetaling

Stk. 1 Timelønnede

For alle timelønnede medarbejdere henlægger arbejdsgiveren på en særlig konto et beløb svarende til 4,0 % af medarbejderens ferieberettigede løn eller indregner søgnehelligdagsbetalingen i lønnen de øvrige dage med 3,56 % af den ferieberettigede løn. Der beregnes ikke feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen.

Såfremt overarbejde pålægges udført på søgnehelligdage, betales alene personlig løn samt tillæg, jf. § 3, stk. 3.

Hovedoverenskomstens § 13, stk. 4-7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Månedslønnede

Når der forekommer en søgnehelligdag på en dag, hvor medarbejderen normalt arbejder, har medarbejderen ret til frihed uden lønfradrag. Såfremt der arbejdes, har medarbejderen ret til afspadsering svarende til 7,4 timer pr. søgnehelligdag samt ret til tillæg, jf. § 3, stk. 3.

For deltidsansatte opnås retten forholdsmæssigt.

Såfremt overarbejde pålægges på søgnehelligdage, har medarbejderen ret til afspadsering eller udbetaling af timerne. Hertil kommer tillæg, jf. § 3, stk. 3. Der er ikke ret til overarbejdstillæg uanset bestemmelsen i Hovedoverenskomstens § 16, stk. 5. Der er dog ret til overarbejdstillæg ved pålagt overarbejde på søgnehelligdage, der falder på en ordinær fridag.

§ 5 Rådighedstjeneste

Såfremt medarbejderen udfører rådighedstjeneste, aftales betalingen herfor lokalt.

§ 6 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1, 2 og 4 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her