Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Hotel og restauration

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker gastronomer o.lign., tjenere, øvrigt serveringspersonale, receptionister, stuepiger og medhjælpere.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Timelønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige timeløn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Mere end 3 års uddannelse Kr. 145,25 Kr. 147,50 Kr. 149,75
Ufaglærte Kr. 123,00 Kr. 125,00 Kr. 127,00
Stk. 2 Provisionsløn

Der kan indgås aftale om aflønning med provisionsløn. Individuelle aftaler om provisionsløn skal være indgået skriftligt for at være gyldige.

Den personlige timeløn skal være garanteret, hvad enten satsen bliver fastsat gennem fri forhandling eller ved faste priser. Minimumsfortjenesten opgøres månedsvis.

Hvor der arbejdes med egne eller fælles beholdninger, skal opgørelse ske dagligt. Medarbejderen har krav på at overvære optællingen af beholdningerne. Medarbejderne hæfter for beholdningerne, såfremt disse ikke er overdraget til forretningen eller betryggende aflåst.

Stk. 3 EGU og IGU satser

Satserne er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdstidsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
1. år Kr. 12.161,25 Kr. 12.364,25 Kr. 12.570,50
2. år Kr. 13.910,25 Kr. 14.142,50 Kr. 14.378,50
Stk. 4 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
15-årige Kr. 48,25 Kr. 49,00 Kr. 49,75
16-årige Kr. 59,75 Kr. 60,50 Kr. 61,50
17-årige Kr. 78,25 Kr. 79,50 Kr. 80,75

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100% af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00 samt lørdage mellem kl. 06.00 og kl. 17.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Fastansatte medarbejdere har, hvis de ønsker det, ret til én friweekend og herudover én frisøndag over en 4 ugers periode. Såfremt den ansatte pålægges arbejde på disse dage, betales der et tillæg på 50% af den personlige løn.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00, lørdage dog efter kl. 17.00, betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 18.00 - 24.00 Kr. 16,25 Kr. 16,50 Kr. 16,75
Lørdage kl. 17.00 - 24.00 Kr. 16,25 Kr. 16,50 Kr. 16,75
Hverdage samt lørdage kl. 00.00 - 06.00 Kr. 24,25 Kr. 24,50 Kr. 24,75
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 24,25 Kr. 24,50 Kr. 24,75

For ungarbejdere betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 18.00 - 24.00 Kr. 9,25 Kr. 9,50 Kr. 9,75
Lørdage kl. 17.00 - 24.00 Kr. 9,25 Kr. 9,50 Kr. 9,75
Søn- og helligdage kl. 06.00 - 24.00
 
Kr. 14,25 Kr. 14,50 Kr. 14,75

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Grundlovsdag, juleaften og nytårsaften

Ved arbejde på grundlovsdag betales som ved helligdag. Ved arbejde den 24. december efter kl. 15.00 og den 31. december efter kl. 18.00 betales som ved overarbejde.

Stk. 5 Varslingsregler

Arbejdstiden skal være kendt 4 uger frem. Dette gælder dog ikke for personale, der er ansat til afløsning. Ændring af arbejdstidens placering kan ske med et varsel på 7 dage. Ved særlige omstændigheder, herunder øvrigt personales sygdom, kan ændring af arbejdstidens placering varsles med én dag.
Pålægges arbejdet udført på ændrede tidspunkter i varslingsperioden, betales for omlagte timer et tillæg pr. time på kr. 17,50.
For unge mellem 15 og 17 år udgør tillægget pr. time kr. 10,75.

Ændring af arbejdstidens placering kan aftales, således at ændringen kan træde i kraft med kortere varsel, uden at dette medfører betaling af tillæg for omlagte timer.

Stk. 6 Merarbejde for deltidsansatte

Deltidsansattes arbejde ud over det aftalte timetal og indtil fuldtidsnormen anses for merarbejde og betales med almindelig timeløn. Merarbejde kan ikke beordres.

Stk. 7 Bytning af vagter

Det giver ikke anledning til beregning af minimums-/overarbejdstimer, såfremt en medarbejder selv ønsker ekstra fri eller ekstra arbejde, eller der indbyrdes mellem medarbejderne og/eller afløsere aftales byttevagter.

Stk. 8 Betaling ved overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg på:

1. - 3. time +  50%
Efterfølgende timer + 100%
Søn- og helligdage + 100%

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

§ 4 Rådighedstjeneste

For 3 timers rådighedstjeneste betales én times mindsteløn. Arbejde, der udføres efter tilkald, betales med personlig timeløn. Der betales dog mindst for én times arbejde. Efter kl. 21.00 betales 100% tillæg af mindstelønnen.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 5 Delt vagt

Såfremt arbejdstidens placering indebærer delt vagt, betales et tillæg pr. dag svarende til én times mindsteløn. Der kan kun placeres én delt vagt pr. dag.

§ 6 Afløsere og tilkaldevagter

Stk. 1 Minimumsbetaling

Afløsere og tilkaldevagter varsles tidligst muligt om, hvornår arbejdet ønskes udført. Der betales minimum for 3 timers arbejde pr. dag ved fremmøde.

Stk. 2 Betaling for annullering af tilkaldevagt

Hvor afløsere og tilkaldevagter får aftalt arbejdstid annulleret senere end 3 timer før fremmøde, betales for det antal timer, der skulle have været udført – dog maksimalt 3 timer.

§ 7 Ventetid og forgæves fremmøde

(gælder kun ikke-funktionærer)

Stk. 1 Definition af ventetid

Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid

For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 8 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her