Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Service

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker medarbejdere, der udfører pedelarbejde, opsyn og vagtopgaver, rengøring samt øvrigt forefaldende arbejde.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Mindsteløn Kr. 126,25 Kr. 128,75 Kr. 131,75

 

Pedeller med en relevant håndværksmæssig uddanelse samt vagtpersonale.

  Pr. 1. marts 2019 Pr. 1. marts 2020 Pr. 1. marts 2021
Mindsteløn Kr. 135,75 Kr. 140,00 Kr. 144,25
Stk. 2 Præstationsløn ved rengøringsarbejde

Ved præstationsløn forstås, at en given opgave er opmålt til at tage en bestemt tid. Aflønningen sker mindst med nedenstående satser pr. time for de opmålte timer:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 Pr. 1. marts 2021
Præstationsløn v/ rengøring Kr. 142,25 Kr. 145,00 Kr. 148,25
Stk. 3 EGU og IGU satser
  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
1. år Kr. 73,00 Kr. 74,00 Kr. 75,00
2. år Kr. 87,25 Kr. 88,50 Kr. 89,75
Stk. 4 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
15-årige Kr. 51,25 Kr. 52,00 Kr. 52,75
16-årige Kr. 63,00 Kr. 64,00 Kr. 65,00
17-årige Kr. 80,75 Kr. 82,00 Kr. 83,25

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100% af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 04.00 og kl. 19.00 samt lørdage mellem kl. 04.00 og kl. 16.00, uden at dette medfører betaling jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den daglige arbejdstid på hverdage eller lørdage før kl. 04.00 og/eller efter kl. 19.00 og på søndage betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019
Hverdage og lørdage kl. 19.00 - 04.00 Kr. 23,25
Søn- og helligdage 00.00 - 24.00 Kr. 35,00

For ungarbejdere betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019
Hverdage og lørdage kl. 19.00 - 20.00 Kr. 17,00
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 20.00
 
Kr. 30,00

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Varslingsregler

Arbejdstiden skal være kendt 4 uger frem. Ændring af arbejdstidens placering kan ske med et varsel på 1 dag.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg på:

1. - 3. time +  50%
Efterfølgende timer + 100%
Søn- og helligdage + 100%

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

§ 4 Søgnehelligdagsbetaling

Stk. 1 Timelønnede

For alle timelønnede medarbejdere henlægger arbejdsgiveren på en særlig konto et beløb svarende til 4,0 % af medarbejderens ferieberettigede løn eller indregner søgnehelligdagsbetalingen i lønnen de øvrige dage med 3,56 % af den ferieberettigede løn. Der beregnes ikke feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen.

Såfremt overarbejde pålægges udført på søgnehelligdage, betales alene personlig løn samt tillæg, jf. § 3, stk. 3.

Hovedoverenskomstens § 13, stk. 4-7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Månedslønnede

Når der forekommer en søgnehelligdag på en dag, hvor medarbejderen normalt arbejder, har medarbejderen ret til frihed uden lønfradrag. Såfremt der arbejdes, har medarbejderen ret til afspadsering svarende til 7,4 timer pr. søgnehelligdag samt ret til tillæg, jf. § 3, stk. 3.

For deltidsansatte opnås retten forholdsmæssigt.

Såfremt overarbejde pålægges på søgnehelligdage, har medarbejderen ret til afspadsering eller udbetaling af timerne. Hertil kommer tillæg, jf. § 3, stk. 3. Der er ikke ret til overarbejdstillæg uanset bestemmelsen i Hovedoverenskomstens § 16, stk. 5. Der er dog ret til overarbejdstillæg ved pålagt overarbejde på søgnehelligdage, der falder på en ordinær fridag.

§ 5 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 17,25 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 - kl. 06.00 betales 100% tillæg af mindstelønnen. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 6 Delt vagt

Såfremt arbejdstidens placering indebærer delt vagt, betales et tillæg pr. dag svarende til én times mindsteløn. Der kan kun placeres én delt vagt pr. dag.

§ 7 Transportbestemmelser

Når arbejdsgiver kræver transport mellem arbejdssteder, betaler arbejdsgiver for transport og den medgåede tid. Transporttid betales med personlig løn.

Der henvises i øvrigt til Hovedoverenskomstens bestemmelser om ikke-permanente arbejdspladser (§ 25).

§ 8 Ventetid og forgæves fremmøde

(gælder kun ikke-funktionærer)

Stk. 1 Definition af ventetid

Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid

For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 9 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1, 2 og 4 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her