Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Hovedoverenskomst

Kapitel 6

Befordring og skiftende arbejdssteder

§ 21 Befordringsudgifter

Stk. 1 Anvendelse af eget transportmiddel

Befordringsudgifter betales efter regning, og såfremt medarbejderen på arbejdsgiverens anmodning anvender eget transportmiddel i arbejdsgivers tjeneste, betaler arbejdsgiver herfor med godtgørelse efter Skatterådets fastsatte satser for skattefri godtgørelse for brug af eget transportmiddel.

Medarbejderen har ikke på nogen måde pligt til at benytte eget transportmiddel i virksomhedens tjeneste, medmindre andet er aftalt ved ansættelsen.

§ 22 Transporttid

Stk. 1 Løn ved transporttid

Medmindre andet fremgår af §§ 23-25, lønnes transporttid med fuld løn og indgår i arbejdstiden, jf. § 15.

Stk. 2 Lokalaftaler

Bestemmelserne i §§ 23-25 kan fraviges ved lokalaftale.

§ 23 Udearbejde

Stk. 1 Anvendelsesområde

Bestemmelsen finder anvendelse på enkelte dage, hvor arbejdet undtagelsesvist pålægges udført et andet sted end det ved ansættelsen aftalte, og hvor overnatning ikke er påkrævet.

Stk. 2 Arbejdstid ved transport

Transporttid til første arbejdssted og hjem fra sidste arbejdssted er ikke omfattet af § 15.

Stk. 3 Betaling for transporttid

Ved udearbejde betales personlig timeløn, jf. § 11, stk. 2, for transporttiden frem til første mødested, samt for transporttiden fra sidste arbejdssted til hjemadresse. Øvrig transporttid lønnes efter § 22.

Stk. 4 Befordringsgodtgørelse

Medarbejderen har pligt til at møde inden for en afstand af 10 km fra det ved ansættelsen aftalte mødested, uden at der ydes befordringsgodtgørelse.

§ 24 Rejsearbejde

Stk. 1 Anvendelsesområde

Bestemmelsen finder anvendelse på enkelte dage, hvor arbejdet undtagelsesvist pålægges udført et andet sted end det ved ansættelsen aftalte, og hvor overnatning er påkrævet.

Stk. 2 Arbejdstid ved transport

Transporttid til første arbejdssted og hjem fra sidste arbejdssted er ikke omfattet af § 15.

Stk. 3 Betaling for transporttid

Ved rejsearbejde betales personlig timeløn, jf. § 11, stk. 2, for transporttiden frem til første mødested, samt for transporttiden fra sidste arbejdssted til hjemadresse. Øvrig transport lønnes efter § 22.

Stk. 4 Småfornødenheder

Rejsetid regnes fra det tidspunkt, hvor medarbejderen begynder de for rejsen nødvendige forberedelser.

For rejsearbejde, hvortil medarbejderen ikke er ansat, ydes et tillæg på kr. 5,25 pr. præsteret arbejdstime eller den af Skatterådet til enhver tid fastsatte sats for betaling af skattefri godtgørelse til småfornødenheder.

Stk. 5 Betaling for kost og logi

Medmindre andet er aftalt, betaler arbejdsgiveren for kost og logi efter regning.

§ 25 Ikke-permanente arbejdspladser

Stk. 1 Anvendelsesområde

Bestemmelsen finder anvendelse på stillinger, hvor det er aftalt ved ansættelsen, at medarbejderen skal give fremmøde på arbejdssteder, der ikke er kendt på ansættelsestidspunktet.

Stk. 2 Transporttid

Medarbejderen er pligtig til at møde inden for en radius på 12 km fra egen og arbejdsgivers adresse. Såfremt der skal gives møde på en arbejdsplads, der ligger uden for denne radius, gælder følgende:

For køretid til og fra arbejdsstedet betales kr. 1,05 pr. km for hele distancen. Beløbet beregnes efter den korteste afstand mellem enten arbejdsgivers eller medarbejderens adresse.

Stk. 3 Transporttid mellem arbejdssteder

Øvrig transporttid efter 1. fremmødested lønnes efter § 22. Der findes dog særlige regler i fagoverenskomst for Service.

Stk. 4 Godtgørelse for brug af eget transportmiddel

Såfremt medarbejderen anvender eget transportmiddel efter § 21 til ud- og hjemkørsel, betales kørselsgodtgørelse med samme antal kilometer som opgøres efter reglen i stk. 2.

Stk. 5 Overnatning

Såfremt arbejdspladsen ligger mere end 80 km fra virksomhedens adresse eller medarbejderens adresse, betaler arbejdsgiveren for kost og logi, medmindre andet aftales med den enkelte medarbejder.

Ved overnatning betales ud over kost og logi den af Skatterådet til enhver tid fastsatte sats for betaling af skattefri godtgørelse til småfornødenheder, jf. ligningslovens regler.

Ved arbejdets påbegyndelse og afslutning betales for køretid og kørselsgodtgørelse i henhold til stk. 2 og 4.
Ligeledes har medarbejderen ret til en ugentlig hjemrejse med betaling for køretid og kørsels­godtgørelse i henhold til stk. 4.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her