Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Hovedoverenskomst

Kapitel 4

Arbejdsmarkedspension

§ 14 Pensionsordning

Stk. 1 Formål

Formålet med pensionsordningen er at sikre medarbejderen økonomisk ved pensionering samt at sikre medarbejderen og dennes pårørende ved sygdom eller dødsfald.

Stk. 2 Anciennitetskrav

Der oprettes en pensionsordning for medarbejdere over 18 år, som har opnået 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de seneste 18 måneder. Som afbrydelse i anciennitet regnes ikke sygdom og fravær på grund af barsel.

Ved øvrige orlovsordninger afbrydes anciennitetsberegningen, og medarbejderen vender tilbage til virksomheden med den ved orlovens begyndelse opnåede anciennitet.

Medarbejdere, der har en opsparet arbejdsmarkedspensionsordning, indgår i pensionsordningen uden anciennitetskrav. Såfremt medarbejderen på forlangende ikke har leveret den fornødne dokumentation, kan arbejdsgiver alene gøres erstatningspligtig for sin andel af den manglende pensionsindbetaling og ikke for en heraf følgende manglende forsikringsdækning.

Stk. 3 Bagatelgrænse

For ansatte, hvis forventede A-skattepligtige løn for et kalenderår ikke vil overstige kr. 60.000,00, kan arbejdsgiver vælge at udbetale sin andel af pensionsbidraget som et tillæg til lønnen i stedet for at oprette en pensionsordning. Dette gælder dog ikke, såfremt der i det nuværende ansættelsesforhold allerede er oprettet en pensionsordning.

Overstiger den samlede indtægt i løbet af kalenderåret kr. 60.000,00, skal pensionsordningen oprettes i forbindelse med første lønkørsel efter, at beløbsgrænsen overskrides.

Stk. 4 Pensionsbidrag

Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og lønmodtagerens bidrag til ATP og pension. Det samlede bidrag udgør pr. 1. marts 2019 mindst 14,0 %, pr. 1. marts 2020 mindst 14,5 % og pr. 1. marts 2021 mindst 15 %.

Medarbejderen betaler de 4,5 % af det i overenskomsten aftalte pensionsbidrag og arbejdsgiveren betaler den resterende del af pensionsbidraget, som pr. 1. marts 2019 udgør 9,5 %, pr. 1. marts 2020 udgør 10 % og pr. 1. marts 2021 udgør 10,5 %. Højere pensionsbidrag kan aftales lokalt.

Stk. 5 Optrapningsordning

For nyindmeldte, overenskomstforpligtede virksomheder i KA gælder følgende ordning:
Efter 1 års medlemskab betales 1/3 af det overenskomstaftalte pensionsbidrag.
Efter 2 års medlemskab betales 2/3 af det overenskomstaftalte pensionsbidrag.
Efter 3 års medlemskab betales fuldt pensionsbidrag.

I virksomheder, som allerede ved indmeldelsen i KA har etableret en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning, må medarbejderne ikke stilles ringere som følge af indmeldelsen.

Stk. 6 Udbetaling af pensionsbidrag

Medarbejdere, der har opnået folkepensionsalderen, kan vælge at få det samlede pensionsbidrag udbetalt som en del af lønnen.

Stk. 7 Pensionsleverandør

Organisationerne har indgået aftale om kollektiv pensionsordning, der anbefales benyttet.

Benyttes en anden pensionsordning, skal denne ordning have en opsparingsdel og en forsikringsdel. Forsikringsdelen skal som minimum have samme ydelsesmønster og dækning som den pensionsordning, der er aftalt mellem KA og Det Faglige Hus. Leverandøren af en pensionsordning skal afgive skriftlig erklæring, hvor pensionsleverandøren indestår for, at den valgte pensionsordning opfylder dette krav. Indeståelseserklæringen sendes til arbejdsgiveren, KA og Det Faglige Hus.

Organisationernes valg af pensionsleverandør er pr. 1 januar 2020 obligatorisk for alle nyindmeldte medlemsvirksomheder i KA, som er omfattet af overenskomsten.

For alle eksisterende medlemsvirksomheder i KA, som er omfattet af overenskomsten, er organisationernes valg af pensionsleverandør obligatorisk pr. 1 juli 2022. Eksisterende medlemsvirksomheder har mulighed for at vælge en anden pensionsleverandør, såfremt virksomheden kan dokumentere over for overenskomstparterne og disses eventuelle rådgivere, at ordningen, ud over en indeståelseserklæring, samlet set er bedre end ordningen valgt af organisationerne.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her