Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Protokollat 6

Aftale om en ny ferieaftale

§1 Formålet med aftalen

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Dette medfører et behov for væsentlige ændringer i overenskomstparternes gældende aftale om ferie.

Overenskomstens parter er enige om, at det grundet det tidsmæssige overlap mellem lovens ikrafttrædelse og overenskomstens gyldighedsperiode ikke er hensigtsmæssigt, at indføre en ny ferieaftale i hovedoverenskomsten i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2019, hvorfor denne indsættes som et protokollat.

§ 2 Ny aftale om ferie

Hovedoverenskomstens § 26, § 26A og § 26B om ferie er gældende frem til den 1. september 2020, hvorefter bestemmelserne erstattes af følgende:

§ 26 Ferie

Stk. 1 Definitioner

Ferieåret: Perioden, som går fra den 1. september til den 31. august, hvori medarbejderen løbende optjener ret til betalt ferie.

Ferieafholdelsesperioden: Perioden, hvor optjent betalt ferie, kan afholdes. Perioden omfatter ferieåret, hvori ferien optjenes, og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets afslutning til kalenderårets udgang, dvs. fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende år.

Ferieperioden: Perioden, som går fra den 1. maj til den 30. september, hvori medarbejderen har krav på, at hovedferien placeres.

Stk. 2. Optjening af ferie

En medarbejder optjener ret til 5 ugers betalt ferie i ferieåret.

Der optjenes ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret. Ved ansættelse i kortere tid end 1 måned sker optjeningen forholdsmæssigt med 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage.

Arbejdsgiver kan fastsætte, at ferien optjenes og afvikles i timer. Der optjenes ret til 0,113 (185/1637) times betalt ferie pr. times arbejde, ved en aftalt arbejdstid på 37 timer pr. uge. Uanset at ferien optjenes i timer, optjener medarbejderen ret til 5 ugers betalt ferie pr. ferieår. 

Såfremt medarbejderen ikke har ret til hel eller delvis løn i perioder med sygdom, barsel, orlov, tjenestefrihed eller hjemsendelse, optjenes der ikke ret til betalt ferie i disse perioder, jf. dog § 27, stk. 6.

Stk. 3. Afholdelse af ferie

Ferie afholdes med 5 dage om ugen, således at arbejdsfrie dage og vagtdage i turnus indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Ferien afholdes i øvrigt på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. 

Ferie kan ikke afholdes på det ugentlige fridøgn, søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage eller sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsdage herfor, eller hvis medarbejderen er afskåret fra at holde ferie, jf. § 28, stk. 4.

§ 27 Betaling under ferie

Stk. 1 Ferie med løn og ferietillæg

En medarbejder, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og under sygdom, får normalt løn under ferie. Virksomheden og medarbejderen kan dog aftale, at ferien afregnes med feriegodtgørelse i form af 12,5 % af lønnen i ferieåret, jf. § 27, stk. 3.

En medarbejder kan før ferieårets begyndelse kræve feriegodtgørelse med 12,0 % af lønnen i stedet for løn under ferie og ferietillæg.

Lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som medarbejderen ikke råder over under ferien. En provisionslønnet har under ferien krav på en kompensation svarende til det mistede som følge af ferieafholdelsen. Endvidere får medarbejderen et ferietillæg på 1,5 % af lønnen i ferieåret.

Hvis medarbejderens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid eller omfang på optjeningstidspunktet, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt.

En medarbejder, der fratræder, får beregnet feriegodtgørelse efter § 27, stk. 3. Feriegodtgørelsen forfalder til betaling på fratrædelsestidspunktet, såfremt der afregnes til FerieKonto. Såfremt KA’s Feriegarantiordning anvendes, vil oplysninger om feriegodtgørelsen blive sendt til medarbejderen via E-boks fra Feriepengeinfo.

Stk. 2 Udbetaling af ferietillæg

Ferietillægget udbetales én gang årligt med lønnen for april måned. Ferietillæg, der er udbetalt før den dertil svarende ferie er afholdt, kan modregnes i medarbejderens løn og ferietilgodehavende ved fratrædelse. 

Stk. 3 Ferie med feriegodtgørelse

En medarbejder, der ikke er omfattet af § 27, stk. 1, får feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i ferieåret.

Stk. 4 Afholdelse af ferie uden forudgående optjening

En medarbejder har ret til at afholde 5 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode, uanset om der er optjent ret til betalt ferie i ferieåret, jf. § 26, stk. 2.

For medarbejdere, der oppebærer løn under ferie, og som ikke har optjent ret til betalt ferie hos virksomheden efter § 26, stk. 2, fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. dag, medarbejderen holder ferie.

Stk. 5. Afholdelse af betalt ferie på forskud

Arbejdsgiver og medarbejderen kan aftale, at medarbejderen afholder betalt ferie før denne endnu er optjent. Den afholdte ferie fradrages i den betalte ferie, der optjenes senere i det pågældende ferieår. Fratræder medarbejderen inden udligningen er sket, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne værdien i medarbejderens udestående krav på løn og feriebetaling.

En medarbejder der optjener feriegodtgørelse efter § 27, stk. 3 og afholder betalt ferie på forskud modtager feriegodtgørelse under ferien beregnet på grundlag af medarbejderens løn i de sidste 4 uger før ferien.

Stk. 6 Sygeferiegodtgørelse

En medarbejder, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær.

Såfremt medarbejderen har været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, og har medarbejderen mere end 52 sygefraværsperioder, sker optjeningen fra og med den 53. sygefraværsperiode i ferieåret fra første sygefraværsdag, således at medarbejderen trods sygefraværsperioder optjener ret til mindst 5 ugers betalt ferie. Ved ansættelse hos samme arbejdsgiver i en del af et ferieår, eller hvis medarbejderen i perioder i ferieåret ikke optjener betalt ferie, indtræder retten til optjening fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal sygefraværsperioder. 

Sygeferiegodtgørelse udgør 12,5 % af en løn, der beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. For en lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelse efter 1. afsnit og feriegodtgørelse af den delvise løn efter § 27, stk. 3. 

Stk. 7 Grundlag for beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg.

Arbejdsgiver beregner feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen. Værdien af personalegoder beregnes på grundlag af de af Skatterådets fastsatte takster på optjeningstidspunktet. 

Arbejdsgiver beregner desuden feriegodtgørelse af medarbejderens bidrag til:

  • pensionsordninger mv. der er omfattet af afsnit I i personbeskatningsloven
  • arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag og
  • medarbejderinvesteringsselskaber, jf. ligningslovens § 7N

Arbejdsgiver skal ikke beregne feriegodtgørelse og ferietillæg af feriegodtgørelse under ferie eller ferietillæg.

Feriegodtgørelse som vedrører en lønperiode hen over to ferieår anses for optjent i det nye ferieår.

§ 28 Ferieperioder og varsling af ferie

Stk. 1 Ferieperioder

Medarbejderen har ret til at få mindst 4 ugers optjent betalt ferie placeret i ferieåret.

Af ferien skal mindst 15 dages optjent betalt ferie gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september. Hvis medarbejderen har optjent mindre end 15 dages betalt ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

En medarbejder, der er beskæftiget med udendørs planteavl, skal have mindst 10 dage i sammenhæng i ferieperioden 1. maj til 30. september. Herudover skal mindst 5 dage gives i tiden fra den 1. maj til den 31. oktober.

Øvrige feriedage skal også gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, men kan lægges uden for ferieperioden 1. maj til 30. september. Hvis den øvrige optjente betalte ferie udgør mindre end 5 dage, skal disse dage gives i sammenhæng.

Hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, kan de øvrige feriedage gives som enkeltdage.

Stk. 2 Varsling af ferie

Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med medarbejderen, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal afholdes, herunder medarbejderens ønske om, at hovedferien afholdes i medarbejderens barns skolesommerferie.

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele medarbejderen, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelse senest 3 måneder før hovedferien påbegyndes, og senest 1 måned før ferien for de øvrige feriedage

Gør væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Stk. 3 Første og sidste feriedag

Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Medarbejderen kan dog ikke ekstraordinært indkaldes på arbejde den weekend, der ligger i umiddelbar forlængelse af hovedferien.

Stk. 4 Feriehindringer

En medarbejder har ikke pligt til at påbegynde ferie i tilfælde af sygdom eller ved orlov efter barselsloven.

Ligeledes har en medarbejder ikke pligt til at afholde ferie på grund af særlige forhold, herunder aftjening af værnepligt, ophold i udlandet, valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidserhverv, indsættelse i en af fængselsvæsnets institutioner eller anden tvangsanbringelse, overgang til selvstændigt erhverv eller arbejde i hjemmet, pasning af nærtstående syge eller døende, hvor medarbejderen i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven, eller orlov fra ansættelsesforholdet til pasning af nærtstående syge eller døende.

Stk. 5 Sygdom i forbindelse med ferie

En medarbejder, som bliver syg under ferie, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret. En medarbejder der har optjent mindre end 5 ugers ferie, har ret til erstatningsferie for et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Medarbejderen skal på eget initiativ fremskaffe den lægelige dokumentation og medarbejderen afholder selv udgiften hertil.

Medarbejderen opnår ret til erstatningsferie fra den dag, hvor medarbejderen meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre manglende meddelelse på et tidligere tidspunkt ikke kan bebrejdes medarbejderen.

Kan erstatningsferien ikke afholdes i ferieafholdelsesperioden på grund af sygdom, holdes ferien i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, jf. dog § 30, stk. 2.

Stk. 6 Kollektiv ferielukning

Holder virksomheden lukket under ferie, kan en medarbejder, der ikke er berettiget til optjent betalt ferie i alle dage, virksomheden holder lukket, ikke i den anledning rejse krav mod arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren skal i videst muligt omfang sikre, at medarbejderen har optjent betalt ferie til gode til alle dage, virksomheden holder lukket. Gør arbejdsgiveren ikke dette, skal virksomheden betale medarbejderen løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomhedslukningen.

Holder virksomheden lukket på et tidspunkt, hvor en medarbejder, som har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen, ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket, skal virksomheden give feriebetalingen på forskud mod, at virksomheden kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie. Beregningen skal ske på samme måde som efter § 27, stk. 5.

Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som den pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales.

§ 29 Ferie og opsigelse

Stk. 1. Ferie i opsigelsesperiode

En medarbejder, der er opsagt, kan ikke pålægges at afholde hovedferie i en opsigelsesperiode, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Dette gælder uanset, hvad der tidligere måtte være fastsat om afholdelse af ferien. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage, eller medarbejderen ønsker at fastholde ferien.

Stk. 2. Ferie i forbindelse med fritstilling
Hvis medarbejderen er fritstillet, anses ferie for afholdt, uanset om ferien er fastsat, hvis de i § 28, stk. 2 nævnte varslingsperioder er overholdt, og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden.

Stk. 3. Udbetaling ved fratræden

Feriegodtgørelse til medarbejdere, der ikke har ret til løn under ferie samt til fratrådte medarbejdere, fremgår af Feriepengeinfo.

Virksomheden kan vælge at indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto eller beholde feriegodtgørelsen i virksomheden, jf. protokollat nr. 1. vedr. Feriegarantiordningen mellem KA og Det Faglige Hus

Medarbejdere skal skriftligt anmode om udbetaling af feriegodtgørelse via Feriepengeinfo senest den 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Såfremt anmodningen om udbetaling af feriegodtgørelse er virksomheden i hænde senest 4 uger før feriens påbegyndelse, skal feriegodtgørelsen udbetales senest 7 kalenderdage før feriens start. Såfremt anmodning om udbetaling af feriegodtgørelse ikke er arbejdsgiver i hænde inden for ovennævnte frist, skal feriegodtgørelsen udbetale senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. 

For virksomheder, der benytter KA’s feriegarantiordning, skal arbejdsgiveren ved forsinket udbetaling af feriegodtgørelse betale renter heraf med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

For virksomheder der benytter FerieKonto, skal virksomheden ved forsinket indbetaling af feriegodtgørelse betale renter heraf med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Stk. 4 Udbetaling i særlige tilfælde.

Forlader en medarbejder arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager eller framelder medarbejderen sig CPR-registret i forbindelse med flytning til udlandet, skal medarbejderen anmode om udbetaling af ferietilgodehavende via Feriepengeinfo. Retten til udbetaling fortabes, hvis medarbejderen ikke, senest 6 måneder efter betingelserne i 1. pkt. er opfyldt, har anmodet om udbetaling. FerieKonto kan i helt særlige tilfælde dispensere fra fristen. 

Ved medarbejderens død udbetales optjent feriegodtgørelse til boet.

§ 30 Overførsel eller udbetaling af overskydende ferie

Stk. 1 Aftale om overførsel af ferie ud over 4 uger

En medarbejder kan aftale med virksomheden, at optjent betalt ferie ud over 4 uger overføres til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. I givet fald afholdes den overførte ferie først, jf. dog § 30, stk. 2.
En sådan aftale om overførelse af ferie skal indgås skriftlig senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden. Virksomheden skal senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden skriftlig meddele den, der skal udbetale feriebetalingen, at ferien overføres.

Stk. 2 Overførsel eller udbetaling af ferie ved feriehindringer

Er en medarbejder grundet en feriehindring, jf. § 28, stk. 4 afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Den overførte ferie af holdes før anden ferie og indgår ikke i opgørelsen efter §§ 30, stk. 1, stk. 3 og stk. 4.

Virksomheden skal senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden skriftlig meddele den, der skal udbetale feriebetalingen, at ferien overføres.

Skyldes feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriebetalingen i stedet udbetales til medarbejderen.

Stk. 3 Aftale om udbetaling af ferie ud over 4 uger efter ferieårets udløb

For medarbejdere, der optjener ferie med løn og ferietillæg, kan medarbejderen og virksomheden efter ferieårets udløb aftale, at optjent ferie med løn og ferietillæg ud over 4 uger, udbetales før ferieafholdelsesperiodens udløb.

Har medarbejderen ikke været ansat hos arbejdsgiveren i hele ferieåret på fuld tid, skal medarbejderen skriftligt erklære, at lønnen under ferie og ferietillægget vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at medarbejderen i ferieåret ikke har modtaget offentlige ydelser, jf. § 30, stk. 5.

Ligeledes kan der for en medarbejder, der optjener feriegodtgørelse, aftales mellem medarbejderen og virksomheden efter ferieårets udløb, at optjent ferie med feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse ud over 4 uger, udbetales før ferieafholdelsesperiodens udløb. Medarbejderen skal skriftligt erklære, at betingelserne i 1. pkt. er opfyldt. Har medarbejderen ikke været ansat hos virksomheden i hele ferieåret på fuld tid, skal medarbejderen skriftligt erklære, at feriegodtgørelsen vedrører optjent ferie udover 4 uger, og at medarbejderen i ferieåret ikke har modtaget offentlige ydelser, jf. § 30, stk. 5.

Virksomheden har pligt til at gemme erklæringer efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.

Stk. 4 Udbetaling af ferie ud over 4 uger efter ferieafholdelsesperiodens udløb

Efter ferieafholdelsesperiodens udløb udbetaler virksomheden optjent ferie med løn og ferietillæg, feriegodtgørelse eller sygeferiegodtgørelse ud over 4 uger, såfremt medarbejderen har været ansat hos arbejdsgiveren på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden.

Har medarbejderen ikke været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, skal medarbejderen over for virksomheden skriftligt erklære, at lønnen under ferie samt ikke udbetalt ferietillæg, feriegodtgørelsen eller sygeferiegodtgørelsen vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at medarbejderen i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser, jf. § 30, stk. 5. 

Virksomheden har pligt til at gemme erklæringer efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.

Stk. 5 Udbetalinger med godkendelse af FerieKonto.

Har medarbejderen modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontakthjælp i ferieåret eller ferieafholdelsesperioden, kan udbetalingen efter §§ 30 stk. 3 og 4 kun ske efter FerieKontos godkendelse og oplysning om, hvor mange feriedage der kan udbetales.

§ 31 Modregning og uberettiget feriebetaling

Stk. 1 Modregning og tilbageholdelse

Virksomheden kan modregne i medarbejderens krav på løn under ferie, ferietillæg eller feriegodtgørelse, hvis

  1. medarbejderen har begået et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet, som har medført et forfaldent modkrav fra arbejdsgiverens side, og arbejdsgiveren kan dokumentere dette modkravs størrelse, og
  2. medarbejderen har erkendt det retsstridige forhold, eller det retsstridige forhold er fastslået ved en retsafgørelse.

Har arbejdsgiveren anlagt civilt søgsmål, indledt fagretlig behandling eller anmeldt medarbejderen til politiet, eller hvis medarbejderen er sigtet for forholdet, kan arbejdsgiveren holde et beløb svarende til modkravet tilbage, indtil sagen er afgjort.

Stk. 2 Uberettiget feriebetaling

Arbejder en medarbejder mod betaling under sin ferie, eller har medarbejderen på anden vis modtaget feriebetaling med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til FerieKonto.

§ 32 Uhævet feriebetaling og forældelse

Stk. 1 Uhævet feriebetaling

Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af medarbejderen inden ferieafholdelsesperiodens udløb, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til medarbejderen inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som ikke er udbetalt eller overført efter § 29, stk. 3 eller § 30, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.

Virksomheden skal senest den 15. november efter ferieafholdelsesperiodens udløb foretage afregning til Arbejdsmarkedets Feriefond. Ved forsinket betaling betaler virksomheden renter af kravet med 1,5 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Stk. 2 Forældelse

Er feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter § 32, stk. 1 indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond, og er ferien holdt eller kan udbetales, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis medarbejderen ikke inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb retter henvendelse til feriefonden.

Er feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond forældes kravet, hvis medarbejderen ikke inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse eller indgivelse af konkursbegæring. Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de fremgangsmåder angivet i 1. pkt. uden ugrundet ophold.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her