Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Arbejdstid

Arbejdstid

Arbejdstiden er et centralt tema i enhver ansættelseskontrakt og enhver overenskomst om løn og ansættelsesvilkår.

Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af ansættelseskontrakten, og overenskomsterne indeholder temmelig detaljerede regler om planlægning, varsling, tillæg mm. Reglerne i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan læses i kapitel 5.

Er arbejdet ikke overenskomstdækket, gælder der kun ganske få begrænsninger i, hvad man kan aftale med sin medarbejder. 48-timers reglen opstiller et maksimum for, hvor mange timer man må arbejde, og 11-timers reglen indeholder et krav til minimal daglig hvileperiode.

Nedenfor kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål til arbejdstid.

 • Hvor mange timer må min medarbejder arbejde ugentligt?

  Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan der med den enkelte medarbejder aftales en fast ugentlig arbejdstid på op til 45 timer.

  Der er ikke noget nedre krav, men det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvad der er aftalt. Som udgangspunkt udløser det overarbejdstillæg, hvis det aftalte timetal overskrides, medmindre man anvender referenceperiode eller frivilligt merarbejde.

  Den samlede arbejdstid må ikke overskride 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder. Der gælder særlige regler for gods- og buskørsel.

 • Er der en nedre grænse for, hvor mange timer, jeg skal tilbyde i ansættelsen?

  Nej, der er ingen nedre grænse for, hvor mange timer en medarbejder skal tilbydes, men man bør så vidt muligt imødekomme ønsker fra deltidsansatte medarbejdere om at gå op i tid.

  Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvad der er aftalt med hensyn til arbejdstiden. Det er ulovligt at afskedige en medarbejder, fordi vedkommende har anmodet om eller afslået at arbejde på deltid.

 • Hvad er 11-timers reglen?

  11-timers reglen indebærer, at medarbejderne skal have en sammenhængende, daglig hvileperiode på mindst 11 timer. Det betyder, at der skal være mindst 11 timers frihed mellem hver arbejdsperiode.

 • Hvad er 48-timers reglen?

  48-timers reglen er en regel i arbejdstidsdirektivet, som fastsætter en øvre grænse for, hvor mange timer, man må arbejde. Den samlede arbejdstid må ikke overstige 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder. Medarbejderen har krav på en godtgørelse, hvis grænsen overskrides, og det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at reglen overholdes.

 • Hvad er en referenceperiode i overenskomsten?

  En referenceperiode er en periode på op til et år til udjævning af arbejdstiden, der fastsættes i henhold til overenskomstens § 15, stk. 2. Hvis man aftaler en referenceperiode, kan arbejdstiden planlægges med flere timer ugentligt, uden at det udløser overarbejdstillæg. Der betales derimod tillæg, hvis arbejdstiden overskrider periodens samlede timetal, og medarbejderen kræver de overskydende timer udbetalt. Hvis man anvender referenceperiode, skal der udbetalt en fast gennemsnitsløn for hver lønperiode.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, eller er der noget du er i tvivl om, så er du velkommen til at kontakte KA på 82 132 132 eller juridisk@ka.dk

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her