Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Dokumentation for sygdom

Som arbejdsgiver har du ret til at udbede dig dokumentation for din medarbejders sygdom. 

I det følgende kan du læse mere om, hvilke typer af dokumentation du kan indhente. Vær dog altid opmærksom på helbredsoplysningslovens regler, så du alene indhenter helbredsoplysninger, som er relevante på det pågældende tidspunkt og relevante for medarbejderens jobfunktion.

Vær opmærksom på, at i henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige hus kan du først udbede dig dokumentation for sygdom, hvis fraværet strækker sig ud over 4 arbejdsdage.

Friattest

En friattest er lægens kvittering for, at medarbejderen har været fraværende pga. sygdom. Der er ikke nogle formkrav til friattester og derfor kan det variere, hvor fyldestgørende oplysninger du modtager. 

Lægen skal ikke oplyse om diagnoser eller sygdomsspecifikke helbredsoplysninger i en friattest. Hvis medarbejderen har genoptaget arbejdet, skal lægen afvise at udarbejde friattesten, da der udelukkende kan tages stilling til et aktuelt sygefravær. 

Hvis der er specifikke forhold, du gerne vil bede lægen tage stilling til, er det en god idé, hvis du laver en skriftlig anmodning om en friattest, som medarbejderen kan tage med til lægen. Her kan du oplyse om, hvilke forhold du ønsker, at lægen forholder sig til. Du kan fx skrive i anmodningen, hvilken periode lægen skal forholde sig til og et skøn over tidsperspektivet for fortsat sygdom. 

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen har erstattet det, der tidligere hed en lægeerklæring. En mulighedserklæring er en todelt erklæring, hvor du og medarbejderen udfylder første halvdel sammen, hvorefter medarbejderen tager erklæringen med til lægen, som udfylder anden halvdel på baggrund af jeres besvarelse.

Formålet med en mulighedserklæring er, at sætte fokus på de begrænsninger medarbejderen har i forhold til sin arbejdsfunktion og få lægens vurdering af jeres forslag til, hvordan medarbejderen kan fastholdes i sit arbejde. Lægen kommer med en vurdering af arbejdsforholdene og eventuelle skånebehov, der bør tages til medarbejderen samt fraværets forventede varighed og omfang.  Vær opmærksom på, at du ikke krav på at få oplysning om, hvad medarbejderen fejler, men du har krav på at få at vide, hvad medarbejderen kan eller ikke kan i forhold til sin stilling.

Da det er dig som arbejdsgiver der udbeder dig erklæringen, er det også dig der betaler udgiften.

Du finder mulighedserklæringen på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. Her finder du også en vejledning til mulighedserklæringen, som også beskriver, hvordan mulighedserklæringen skal anvendes.

Varighedsattest

Hvis din medarbejder er funktionær, har du efter 14 dages sygdom mulighed for at udbede dig en varighedsattest. I en varighedsattest kan du anmode om, at lægen giver sin vurdering af sygdommens forventede varighed. 
 

Tro- og loveerklæring

En tro- og loveerklæring er medarbejderens kvittering for, at fraværet fra arbejde skyldes sygdom. Erklæringen kan underskrives under ansvar efter straffelovens § 279, som omhandler bedrageri. 

Det er dig som arbejdsgiver, der skal udlevere den tro- og loveerklæring, som du ønsker at medarbejderen skal underskrive. Vi har udarbejdet en tro- og loveerklæring, som du er velkommen til at gøre brug af.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her