Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Elever

Der vil altid være efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Det er dog ikke altid nemt at finde lige præcis den rette medarbejder. Med en elev har du som arbejdsgiver mulighed for at yde indflydelse på den faglige udvikling og finde frem til en medarbejder, som passer ind i virksomheden.

Derudover står eleverne med et åbent sind, engagement og en interesse i at tillære sig nye færdigheder. Elever kan også bidrage til udvikling i virksomheden og blive et aktiv for din virksomhed mange år frem.

Kendetegnet for en erhvervsuddannelse er, at uddannelsen består af både undervisning på skole og perioder med praktik i din virksomhed. På den måde får eleverne mulighed for at tilegne sig viden fra både skolen og virksomheden og, ikke mindst, mulighed for at omsætte denne viden til løsninger i din virksomhed.

Når du ansætter en elev, gælder der særlige regler, du som arbejdsgiver skal kende.

Spørgsmål & svar:

Generelt:

Der er ikke krav om, at du udarbejder et ansættelsesbevis til dine elever. Derimod skal der indgås en skriftlig uddannelsesaftale mellem eleven og din virksomhed. På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde blanket til uddannelsesaftalen samt vejledning til at indgå uddannelsesaftalen digitalt eller manuelt på pdf-blanketter.

Uddannelsesaftalen kan gøre det ud for et ansættelsesbevis, men vores vurdering er, at uddannelsesaftalen ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig til, at du som arbejdsgiver overholder din pligt til at oplyse om vilkårene for ansættelsen. Vi har derfor udarbejdet et tillæg til uddannelsesaftalen, som du kan vælge at benytte som et supplement til uddannelsesaftalen. Tillægget kan altså ikke stå alene.

I tillægget kan der gives alle øvrige oplysninger om ansættelsesforholdet, som uddannelsesaftalen ikke indeholder og måske ikke rummer plads til; fx hvordan og hvornår der skal gives besked ved sygdom, hvordan virksomheden behandler persondata mv. Vores skabelon til tillægget kan du hente under “Nyttige links”.

Hvis tillægget indgås samtidig med uddannelsesaftalen, bør det fremgå af uddannelsesaftalen, at der er indgået et tillæg til uddannelsesaftalen.

Vær opmærksom på, at evt. vilkår, der ikke følger direkte af lov eller kollektiv overenskomst, kræver godkendelse af det faglige udvalg og skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Ved fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår for eleven skal du mindst følge, hvad der er fastsat ved den mest udbredte kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Dette gælder altså også, selvom du måske ikke har tegnet overenskomst for din virksomhed, og det gælder uanset, hvilken fagforening din elev evt. er medlem af.

Det betyder bl.a., at satser og anciennitetskrav i overenskomsten inden for det pågældende uddannelsesområde som minimum skal følges, selvom det afviger fra de vilkår, som dine øvrige medarbejdere har. Hvis overenskomsten for uddannelsen fx giver eleven ret til særlig opsparing, skal du betale eleven dette, selvom du ikke skal betale det til dine andre ansatte. Til gengæld har eleven ikke ret til det overenskomsttillæg, der er aftalt i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Du bør altid forhøre dig ved skolen, hvis du er det mindste i tvivl om, hvilken specifik overenskomst der gælder for din elevs uddannelse.

Den kollektive overenskomst, som eleven er omfattet af under uddannelsen, skal angives i uddannelsesaftalen. Manglende eller urigtig angivelse af kollektiv overenskomst for uddannelsen kan medføre krav om betaling af godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis samt evt. efterbetalingskrav efter de gældende satser i den korrekte overenskomst.

Ferie:

Elever har en særlig ret til betalt ferie – også selvom der ikke er optjent ret til betalt ferie i din virksomhed.

Elever har ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Under ferien betaler du som arbejdsgiver løn. Har eleven optjent ret til løn under ferien eller feriegodtgørelse før påbegyndelse af elevforholdet, skal du som arbejdsgiver supplere op til elevlønnen på ferieafholdelsestidspunktet.

Hvis eleven påbegynder sin ansættelse i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har eleven også ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Påbegynder eleven sin ansættelse i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har eleven ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Opsigelse:

Et elevforhold er et uddannelsesforløb, og der er derfor ikke de samme muligheder for at opsige en elev som i et almindeligt ansættelsesforhold. En elev kan derfor ikke ”bare” opsiges på samme måde som øvrige medarbejdere.

De første 3 måneder anses som prøvetid, hvor både du og eleven kan ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Skoleophold medregnes ikke ved opgørelsen af prøvetiden. Efter prøvetidens udløb kan elevforholdet ikke ensidigt ophæves, medmindre der er tale om væsentlig misligholdelse fra enten virksomhedens eller elevens side.

Ophæves uddannelsesaftalen efter prøvetidens udløb af en af parterne, uden at der foreligger væsentlig misligholdelse, kan den anden part kræve godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Du og eleven kan dog indgå en gensidig aftale om at ophæve elevforholdet, hvis begge parter er enige om det.

Hvis elevforholdet ophæves – uanset om det sker under prøvetiden eller efter udløbet heraf – skal ophævelsen ske på undervisningsministeriets blanket. Se “UVM om uddannelsesaftaler” under “Nyttige links”.