Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

SH-betaling & St. bededagstillæg

Når overenskomster og lovgivningen forholder sig til helligdage, tages der udgangspunkt i de kirkelige helligdage. Når en helligdag falder på en hverdag, omtales disse som søgnehelligdage eller blot ”SH-dage”.

Søgnehelligdagene er: Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag (mandag), 2. Pinsedag (mandag) og Kristi Himmelfartsdag (torsdag). Afhængig af, om følgende dage falder på en hverdag, er søgnehelligdagene yderligere: 1. Juledag (25. december), 2. Juledag (26. december) og Nytårsdag (1. januar).

I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus betragtes derudover juleaftensdag (24. december) og Grundlovsdag (5. juni) som søgnehelligdage, hvis de falder på en hverdag.

I forhold til dine medarbejdere medfører det altid overvejelser om, hvorvidt din medarbejder skal have løn i forbindelse med søgnehelligdage.

Du finder også svar på spørgsmål omhandlende St. bededagstillæg her.

Brug for hjælp?

Steen Elkjær - Advokat (L)

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 143
Mail: steen@ka.dk

Spørgsmål & svar:

SH-betaling efter KA-overenskomsten:

Funktionærer får fuld løn på søgnehelligdage.

Udgangspunktet i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus for ikke-funktionærer er at sikre medarbejderne en jævn indtjening uanset, at der forekommer en søgnehelligdag. Det betyder, at hvis medarbejderen mister indtægt, fordi der ikke kan udføres arbejde på en SH-dag, så har medarbejderen ret til SH-betaling.

Der er efter overenskomsten 3 muligheder for at udbetale SH-betaling:

  • Du kan betale fuld løn på SH-dage.
  • Du kan indregne SH-betalingen i lønnen på de øvrige dage med 3,56 %.
  • Du kan lave en opsparingsordning, hvor der henlægges 4,0 % af medarbejderens løn på en særlig konto. På SH-dage udbetales der et acontobeløb på kr. 800 for fuldtidsansatte over 18 år og kr. 400 for fuldtidsansatte under 18 år. For deltidsansatte udbetales der et forholdsmæssigt beløb.

 

Hvis medarbejderen skal arbejde på en SH-dag, har han/hun ret til betaling af tillæg. Tillæggene fremgår af de respektive fagoverenskomster.

I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan du betale SH-betaling ved, at du som arbejdsgiver udbetaler fuld løn til dine medarbejdere på SH-dage. Det betyder, at du betaler løn, svarende til den løn, som medarbejderen ville have opnået, hvis den pågældende dag ikke havde været en SH-dag.

Hvis du aftaler betaling af fuld løn på SH-dage, betyder det altså, at du betaler medarbejderen løn, selvom medarbejderen måske holder fri, fx fordi virksomheden er lukket på SH-dage.

Hvis medarbejderen skal arbejde på en SH-dag, har han/hun ret til betaling af tillæg. Tillæggene fremgår af de respektive fagoverenskomster.

I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan du betale SH-betaling ved, at du som arbejdsgiver vælger at indregne søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage med 3,56 % af medarbejderens ferieberettigede løn.

Hvis du aftaler dette med medarbejderen, skal du være opmærksom på, at medarbejderens løn som minimum skal udgøre mindstelønnen i henhold til overenskomsten tillagt 3,56 %.

Hvis medarbejderen skal arbejde på en SH-dag, har han/hun ret til betaling af tillæg. Tillæggene fremgår af de respektive fagoverenskomster.

I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan du betale SH-betaling ved, at du som arbejdsgiver laver en opsparingsordning, hvor der henlægges 4,0 % af medarbejderens ferieberettigede løn på en særlig konto. Der beregnes ikke feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen.

Hvis du aftaler opsparingsordningen med medarbejderen, skal du udbetale et acontobeløb på kr. 800,00 pr. søgnehelligdag for fuldtidsansatte over 18 år og kr. 400,00 for fuldtidsansatte medarbejdere under 18 år. For medarbejdere med anden arbejdstid beregnes acontoudbetalingen forholdsmæssigt. Udbetalingen af acontobeløbene sker i den lønningsperiode, hvori den pågældende søgnehelligdag forekommer.

Medarbejderens søgnehelligdagskonto opgøres ved kalenderårets udløb. Overskud på kontoen udbetales senest med lønudbetalingen for januar.

Hvis medarbejderen skal arbejde på en SH-dag, har han/hun ret til betaling af tillæg. Tillæggene fremgår af de respektive fagoverenskomster.

SH-betaling kan udbetales på 3 forskellige måder: Fuld løn på SH-dage, indregning af SH-betaling i lønnen eller ved brug af opsparingsordningen.

Der er som udgangspunkt kun minimal forskel på ordningerne i økonomisk henseende.

Ved valget af ordning på din virksomhed, kan du blandt andet overveje, hvad traditionen er indenfor dit erhverv, hvad der administrativt er det nemmeste, og endeligt kan du drøfte med medarbejderne, hvad de foretrækker.

Generelt om SH-betaling:

Hvis forekomsten af en søgnehelligdag påvirker dine medarbejderes løn – fx fordi din virksomhed holder lukket på søgnehelligdage – skal de kompenseres for lønnedgangen.

Funktionærer får fuld løn på søgnehelligdage.

Udgangspunktet i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus for ikke-funktionærer er at sikre medarbejderne en jævn indtjening uanset, at der forekommer en søgnehelligdag. Det betyder, at hvis medarbejderen mister indtægt, fordi der ikke kan udføres arbejde på en SH-dag, så har medarbejderen ret til SH-betaling.

Medarbejdere, som ikke påvirkes lønmæssigt, ved forekomsten af en søgnehelligdag, er ikke omfattet af overenskomstens regler om SH-betaling.

Det vil sige, at hvis alle årets 365 dage er arbejdsdage, og medarbejderne kan arbejde normalt alle dage, så er der ingen lønnedgang at kompensere. Medarbejderne er dermed ikke omfattet af reglerne for SH-betaling.

Vær dog opmærksom på, at medarbejdere, som arbejder på SH-dage, stadig skal have betaling af tillæg, selvom de ikke er omfattet af reglerne for SH-betaling. Tillæggene fremgår af de respektive fagoverenskomster.

Da vi ved, at det har stor betydning for dig at få udbetalt feriepengene, er det vigtigt for os at have en kort sagsbehandlingstid, og vi bestræber os derfor på, at du kan søge feriepenge inden for 30 dage efter anmeldelsen til KA.

Dog vil sagsbehandlingstiden variere alt efter, hvor mange anmeldelser vi modtager, ligesom der kan være forskelle fra sag til sag.

Endelig afhænger sagsbehandlingstiden også af, om vi modtager al relevant dokumentation i sagen sammen med ansøgningen, eller om vi skal vente på, at noget eftersendes.

Vi bestræber os selvfølgelig på at udbetale feriepengene hurtigst muligt.

I henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus betragtes Grundlovsdag og den 24. december som søgnehelligdage.

Den 31. december og 1. maj er ikke søgnehelligdage, og de er dermed almindelige arbejdsdage. Hvis forholdene på virksomheden gør det muligt, skal der dog afholdes ferie den 31. december.

Andre eller ingen overenskomst:

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger SH-betaling i første omgang af, hvad der er aftalt i ansættelsesbeviset.

Hvis der ikke er nogen aftale i ansættelsesbeviset om SH-betaling, er udgangspunktet, at medarbejderen ikke har ret til SH-betaling.

Hvis din medarbejder skal arbejde på en SH-dag, så har han som udgangspunkt kun ret til sin sædvanlige timeløn eller månedsløn. Medarbejderen har ikke ret til tillæg, medmindre I har indgået aftale om det, eller det fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt.

Overenskomster kan indeholde forskellige ordninger om SH-betaling.
Man er altid nødt til at undersøge den overenskomst, som man er bundet af, for at finde ud af, hvilke forpligtelser en søgnehelligdag udløser.

Er din virksomhed omfattet af en anden overenskomst end vores, og er du i tvivl om, hvad der gælder på søgnehelligdage, kan du altid kontakte vores juridiske afdeling for afklaring og vejledning.

St. bededagstillæg:

Månedslønnede og 14 dageslønnede har krav på et tillæg på 0,45 % af lønnen i store bededagstillæg. Dette er begrundet i, at medarbejdernes arbejdstid forøges, da afskaffelsen af store bededag som helligdag udløser en ekstra arbejdsdag.

Der kan dog tænkes medarbejdere, som er månedslønnede eller 14 dageslønnede, hvis arbejdstid ikke bliver forøget. Disse medarbejdere har ikke ret til store bededagstillæg.

Timelønnede medarbejdere har ikke krav på tillægget. I stedet skal disse medarbejdere have løn for de timer, som de arbejder 4. fredag efter påske, hvor store bededag tidligere var placeret. Dén løn har status som alt andet løn og udløser følger feriepenge, pension mv.

For timelønnede medarbejdere gælder yderligere, at deres SH-opsparingsprocent forbliver uberørt af afskaffelsen af store bededag som helligdag, selvom procentsatsen er funderet på antallet af søgnehelligdage.

Anvender du vores ansættelsesbevisskabeloner, har vi gjort det nemt for dig at afklare, hvordan du skal forholde dig til betaling af St. bededagstillæg. Når du i ansættelsesbeviserne forholder dig til SH-betaling, fremgår det samtidig, om du skal betale St. bededagstillæg. 

Tillægget på 0,45 % beregnes af årslønnen.

Tillægget udløser i lighed med andre løndele afledede krav, herunder krav på pension og andet.

Medarbejdere, der har ret til løn under ferie, skal også under ferie modtage løn samt store bededagstillæg.

Medarbejdere, der er månedslønnede eller 14 dageslønnede, og som modtager feriegodtgørelse, kan få udbetalt store bededagstillægget på to måder: Udbetaling to gange årligt med maj- og augustlønnen. Løbende udbetaling hver måned.

Arbejdsgiver kan vælge at lægge tillægget ind i lønnen eller alternativt at udbetale store bededagstillægget separat på lønsedlen og for god ordens skyld anføre oplysning om udbetalingsmåden i ansættelsesbeviset.