Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentantreglerne har til formål at fremme og vedligeholde et godt og roligt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.

I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus er tillidsrepræsentanter reguleret i § 47, der bl.a. beskriver, hvordan tillidsrepræsentanten vælges, udfører sit virke og evt. afskediges. Har din virksomhed en anden overenskomst, gælder der ofte tilsvarende regler.

På virksomheder uden overenskomst gælder der ingen særlige regler vedrørende tillidsrepræsentanter, men medarbejderne kan også her være repræsenteret, fx i arbejdsmiljøspørgsmål af en arbejdsmiljørepræsentant eller i øvrige spørgsmål af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller af en høringsrepræsentant efter lov om information og høring af lønmodtagere.

Nedenfor kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål til tillidsrepræsentanter efter reglerne i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Brug for hjælp?

Inge Stisen - Advokat

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 144
Mail: inge@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Generelt:

En tillidsrepræsentant er en medarbejder, som er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at fungere som bindeled mellem medarbejderne og ledelsen.
En tillidsrepræsentant har mange forskellige opgaver og ansvarsområder, herunder fx

  • at fungere som medarbejdernes talerør overfor ledelsen i alle forhold, der vedrører samarbejdet,
  • forhandlinger på medarbejdernes vegne i konkrete sager eller vedrørende løn- og ansættelsesvilkår generelt
  • deltagelse i vanskelige medarbejdersamtaler om fx advarsler,opsigelser og sygefraværssamtaler,

 

Tillidsrepræsentanten er også Det Faglige Hus’ kontaktperson på arbejdspladsen.

På grund af denne særlige position og for at tillidsrepræsentanten effektivt kan udøve sit virke nyder tillidsrepræsentanten da også en særlig beskyttelse mod opsigelse.

Det er ikke et lovkrav at have en tillidsrepræsentant. Det er derimod overenskomstbestemt, og har din virksomhed mere end 10 ansatte eller mere end 5 ansatte i en faggruppe, har medarbejderne ret til at vælge en tillidsrepræsentant.

Om der kan vælges mere end én tillidsrepræsentant afhænger bådeaf antallet af medarbejdere og faggrupper samt om virksomheden har afdelinger på flere adresser.

Er der valgt 3 eller flere tillidsrepræsentanter, kan der, hvis der er behov for det, vælges en fællestillidsrepræsentant blandt tillidsrepræsentanterne.

Valg af TR:

Dine medarbejdere skal være opmærksomme på, at det kun er medarbejdere, som er medlem af Det Faglige Hus, der kan vælges som tillidsrepræsentant på din virksomhed. Derudover er det et krav, at medarbejderen er anerkendt og dygtig og har mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de seneste 15 måneder.

Valg af tillidsrepræsentant skal foregå i arbejdstiden, og alle medarbejdere har ret til op til ½ times betalt frihed for at kunne deltage i valget.

Det er vigtigt, at det er medarbejderne selv, der forestår valget – du må som arbejdsgiver ikke blande dig i valget.

Valget foregår skriftligt og skal gennemføres på en måde, så alle ansatte har mulighed for at deltage i valget, og valghandlingen skal være hemmelig, hvis blot én enkelt medarbejder ønsker det.

Valget er først gyldigt, når det er meddelt dig som arbejdsgiver og er indberettet til Det Faglige Hus. Det er dermed vigtigt, at besked om valget gives til både dig og Det Faglige Hus, da manglende besked til den ene vil resultere i, at valget ikke er gyldigt.

Det er tillidsrepræsentanten selv, der skal foretage indberetningen til Det Faglige Hus, men vi anbefaler, at du minder den nyvalgte tillidsrepræsentant om denne indberetningsforpligtelse. I tilfælde, hvor tillidsrepræsentanten ikke er gyldigt valgt, har vedkommende ikke mandat til at forhandle på sine kollegers vegne.

Hvis du mener, at den valgte tillidsrepræsentant ikke er valgbar, at valget er foregået forkert, eller hvis du i øvrigt har indsigelser mod den valgte tillidsrepræsentant, skal du omgående oplyse dine medarbejdere og Det Faglige Hus herom.

Vi anbefaler, at du også straks kontakter os for nærmere rådgivning i den konkrete situation.

Tillidsrepræsentanten vælges for en 2-årig periode.

Hvervet kan dog ophøre tidligere. Det gælder, hvis antallet af medarbejdere, der berettiger medarbejderne til at vælge en tillidsrepræsentant, falder til under dette niveau i 4 måneder, så ophører hvervet som tillidsrepræsentant samtidigt hermed.

Hvervet bortfalder desuden, hvis tillidsrepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sammenhængende periode på 3 måneder eller derover, eller ikke længere er valgbar.

Løn og opsigelse:

Har du pålagt tillidsrepræsentanten opgaver, skal du skal betale tillidsrepræsentanten løn og dække evt. udgifter ved dennes udførelse af opgaverne, uanset om opgaverne udføres indenfor eller udenfor normal arbejdstid.

Tillidsrepræsentanten skal også have løn for den arbejdstid, der anvendes i hvervet, hvis opgaven udføres på arbejdspladsen og er meddelt dig som arbejdsgiver.

Derudover har tillidsrepræsentanten ret til et årligt vederlag på kr. 9.000,00 som kompensation for den tid, der anvendes på hvervet uden for arbejdstiden. Du skal udbetale vederlaget med lønnen for december måned. Har tillidsrepræsentanten ikke varetaget funktionen i alle årets 12 måneder, beregnes vederlaget forholdsmæssigt. Der beregnes ikke pension eller feriepenge af vederlaget.

Det er en betingelse for udbetaling af vederlaget, at tillidsrepræsentanten har gennemført et tillidsrepræsentantkursus afholdt af Det Faglige Hus. Tillidsrepræsentanten har ikke ret til løn i forbindelse med sin deltagelse på dette kursus.

En gyldigt valgt tillidsrepræsentant kan kun afskediges, hvis det skyldes ”tvingende årsager”. I så fald har du som arbejdsgiver pligt til at forlænge opsigelsesvarslet med 5 måneder ud over det personlige opsigelsesvarsel, dog maks. 8 måneder. Du skal være opmærksom på, at denne særlige beskyttelse gælder i 3 måneder efter, at medarbejderens hverv som arbejdsmiljørepræsentant er ophørt.

Der er tale om helt særlige situationer, som gør det absolut nødvendigt at afskedige netop tillidsrepræsentanten, og det må kraftigt anbefales, at du altid rådfører dig med os i situationer, hvor du mener, der foreligger sådanne årsager. Det kan nemlig blive meget dyrt at afskedige en tillidsrepræsentant i strid med reglerne.