Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Vedtægter for KA Barselsfond

§ 1 – Navn

Stk. 1 Fondens navn er “KA-Barselsfond”.


§ 2 – Tilslutning

Stk. 1 KA-Barselsfond er obligatorisk for alle medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening (KA).


§ 3 – Formål

Stk. 1 KA-Barselsfond opkræver bidrag fra KAs medlemsvirksomheder, med det formål at udligne medlemsvirksomhedernes udgifter til løn under barsel og graviditet.


§ 4 – Udligning

Stk. 1 KA-Barselsfond indgår i KAHs barselsudligningsordning, således at de indbetalte bidrag indgår i en fælles udligningsordning under KAH.


§ 5 – Bidrag

Stk. 1 Regler for betaling og bidragets størrelse fastsættes én gang årligt af KAs bestyrelse og godkendes af KAHs bestyrelse.

Stk. 2 KA-Barselsfond kan kræve behørig dokumentation for virksomhedens lønsum i henhold til vedtægterne for KA.

Stk. 3 Hvis forholdene efter bestyrelsens skøn nødvendiggør det, kan bestyrelsen vedtage at opkræve ekstra bidrag hos virksomhederne.


§ 6 – Refusion

Stk. 1 Ansøgning om refusion behandles ikke før første bidragsopkrævning til KA-Barselsfond er indbetalt.

Stk. 2 Retten til refusion fra KA-Barselsfond forudsætter, at betingelserne for at oppebære løn under graviditets- barsels-/adoptions-, forældre- og fædreorlov i den kollektive overenskomst, som virksomheden er forpligtet af for den pågældende medarbejder, er opfyldte.

For Flex-medlemmer skal betingelserne i overenskomsten mellem Det Faglige Hus og KA være opfyldte.  
Der er endvidere ret til refusion af løn udbetalt under graviditets- og barselsorlov i henhold til Funktionærlovens § 7, stk. 2.

I særlige tilfælde kan direktøren for KA dispensere for dette.

Stk. 3 Der refunderes højest for den arbejdstid, medarbejderen er ansat til i henhold til ansættelsesbeviset, dog maksimalt 37 timer pr. uge, i det antal uger, hvor den kollektive overenskomst, som virksomheden er forpligtet af for den pågældende medarbejder, eller Funktionærloven, hjemler ret til løn under fraværet.

For Flex-medlemmer refunderes højest for den arbejdstid, medarbejderen er ansat til i henhold til ansættelsesbeviset, dog maksimalt 37 timer pr. uge, i det antal uger, hvor overenskomsten mellem Det Faglige Hus og KA eller Funktionærloven hjemler ret til løn under fraværet.

For alle medarbejdere med variabel arbejdstid beregnes arbejdstiden som et gennemsnit over en repræsentativ periode forud for fraværet, dog mindst 3 måneder.

Stk. 4 Anmodning om refusion skal indsendes senest 12 måneder efter fødslen eller modtagelsestidspunktet ved adoption. Der skal, sammen med refusionsansøgningen for så vidt angår graviditetsorlov, barsels- og adoptionsorlov og forældreorlov, indsendes følgende dokumentation: ansættelsesbevis, lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen/modtagelsen af barnet til og med perioden hvorunder der er ydet løn i forbindelse med fraværet pga. graviditet, barsel/adoption og forældreorlov.
Når det gælder fædreorlov, skal der sammen med refusionsansøgningen indsendes ansættelsesbevis og lønseddel for lønperioden, hvori orloven er afholdt.

I alle tilfælde skal kopier af refusionsudbetalingerne fra Udbetaling Danmark vedlægges. KA-Barselsfond kan kræve yderligere dokumentation, eventuel i form af tro- og loveerklæring.

Stk. 5 Udbetaling fra KA-Barselsfond udgør forskellen mellem den til enhver tid gældende barselsdagpengesats og den ret til løn under fravær, som følger af den kollektive overenskomst, som virksomheden er forpligtet af for den pågældende medarbejder, henholdsvis Funktionærloven, samt arbejdsgivers andel af arbejdsmarkedspension, evt. overenskomstbestemte ekstraordinære pensionsbidrag indbetalt under orlov, overenskomsttillæg og SH-godtgørelse.

For Flex-medlemmer udgør udbetaling fra KA-Barselsfond forskellen mellem den til enhver tid gældende barselsdagpengesats og den af overenskomsten mellem Det Faglige Hus og KA, henholdsvis Funktionærloven, fastlagte ret til løn under fravær samt arbejdsgivers andel af arbejdsmarkedspension, evt. overenskomstbestemt ekstraordinært pensionsbidrag indbetalt under orlov og SH-godtgørelse.

For alle medlemskaber gælder, at feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg optjent under fraværet samt løn under graviditetsbetinget sygdom ikke refunderes.

Stk. 6 Der kan først indsendes anmodning om refusion, når perioden hvorunder arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale løn, er udløbet.

Stk. 7 Selv om betingelserne for refusion er opfyldt, kan refusion nægtes:

a. hvis medlemmet ikke har indsendt lønsumsoplysning eller ikke har medsendt behørig dokumentation herfor.

b. hvis medlemmet på refusionsudbetalingstidspunktet er i restance med betaling af kontingent til KA eller bidrag til KA-Barselsfond, uanset om restancen relaterer sig til samme periode som refusionen er optjent.

c. hvis refusionsanmodningen bilagt den af KA-Barselsfond krævede dokumentation indsendes senere end 12 måneder efter fødslen/modtagelsen af barnet.

d. hvis der er sket væsentlige og uforklarede ændringer i ansættelsesforholdet under graviditeten/orloven, herunder væsentlige lønstigninger ydet inden for 9 måneder før det faktiske fødselstidspunkt uden påviselig saglig grund hertil.
I denne situation, kan refusion ydes på grundlag af den lavere løn, som medarbejderen oppebar før lønstigningen.

Stk. 8 Et medlem, der er blevet nægtet refusion har ret til, skriftligt at fremføre sin sag for KA’s bestyrelse, før endelig afgørelse finder sted.

 

§ 7 – Udmeldelse/eksklusion

Stk. 1 Udmeldelse/eksklusion af KA giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af barselsfondens opsparede midler.


§ 8 – Regnskab

Stk. 1 Der føres et regnskab, som til enhver tid skal udvise størrelsen af de samlede ind- og udbetalinger samt formuen ved regnskabsårets afslutning. Revision af barselsfonden foretages af KAs sædvanlige revisorer, og det reviderede regnskab forelægges KAs generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 9 – Ændring af vedtægter / ophør

Stk. 1 Nærværende vedtægter kan ændres af bestyrelsen for KA ved 2/3 stemmeflertal blandt alle bestyrelsens medlemmer.
For at en vedtægtsændring kan træde i kraft, skal den godkendes af KAHs bestyrelse.

Stk. 2 Opløsning af KA-Barselsfond kan ske, såfremt 2/3 af KAs bestyrelse stemmer derfor. En sådan beslutning skal, for at være gyldig, godkendes af KAHs bestyrelse.
Ved fondens opløsning tilfalder midlerne KAH.


§ 10 – Ikrafttræden

Stk. 1 KA-Barselsfond træder i kraft den 1. juli 2005.

Vedtaget af Kristelig Arbejdsgiverforenings bestyrelse den 23. juni 2005, ændret den 25. oktober 2012 og efterfølgende godkendt af KAHs bestyrelse den 14. december 2012

Vedtaget af KAs bestyrelse den 4.2.16 at ændre §6 stk. 7.

Vedtaget af KAs bestyrelse den 6.9.18 at ændre §6 stk. 3, 4 og 5 og efterfølgende godkendt af KAHs bestyrelse den 7.12.18.

Vedtaget af KA’s bestyrelse den 05.09.23 at ændre §6, stk. 2, 3 og 5, der er godkendt af KAH’s bestyrelse den 22.03.23 – ændringen træder i kraft gældende for ansøgninger modtaget efter 01.05.23.