Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Landbrug

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte medarbejdere beskæftiget ved dyrebrug, plantebrug samt maskinstationer.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn
Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige timeløn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Mindste timeløn for medarbejdere ansat ved svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold er:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Faglærtekr. 143,75kr. 147,75kr. 155,50
Ufaglærtekr. 131,00kr. 135,25kr. 144,00

Mindste timeløn for medarbejdere ansat ved maskinstationer og plantebrug er:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Faglærtekr. 140,00kr. 144,00kr. 151,75
Ufaglærtekr. 129,00kr. 133,25kr. 142,00

Stk. 2 Tjenestebolig/kost og logi
Tjenestebolig defineres som bolig/lejlighed med minimum køkken, bad og 3 værelser.

I tilfælde, hvor et arbejdsforhold ophører efter de normale eller aftalte opsigelsesregler, skal tjenesteboligen fraflyttes samtidig med arbejdsforholdets ophør.

I tilfælde af, at arbejdsforholdet ophører på grund af medarbejderens alvorlige sygdom eller død, har medarbejderen og/eller dennes familie ret til at blive boende i tjenesteboligen i indtil 3 måneder mod betaling af den af Skatterådets fastsatte sats for værdien heraf.

Tjenesteboligens standard accepteres af medarbejderen ved indgåelse af aftale om ansættelse. Ansøgeren har ret til at besigtige boligen med familien. Der kan her forlanges forbedringer gennemført, men herefter kan der ikke kræves forbedringer af boligen.

Det forudsættes, at medarbejderen holder boligen og udenomsarealer i samme stand som ved indflytningen. Den udvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelse af faste installationer og hårde hvidevarer påhviler arbejdsgiveren, mens den indvendige vedligeholdelse påhviler medarbejderen.

Såfremt medarbejderen ønsker at holde større husdyr, herunder hunde, heste og lignende, skal dette være aftalt med arbejdsgiveren.

Såfremt medarbejderen vanrøgter ejendommen/lejligheden, er medarbejderen erstatningspligtig. Sagen afgøres ved lokalforhandling. Kan der ikke opnås enighed, henvises spørgsmålet til mægling, jf. Organisationsaftalens § 5.

Stilles der tjenestebolig, kost og/eller logi til rådighed, reduceres lønnen med de af Skatterådet til enhver tid fastsatte satser, omregnet til timesatser.

Stk. 3 EGU og IGU satser

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
1. årkr. 75,75kr. 77,25kr. 83,00
2. årkr. 88,00kr. 89,50kr. 96,25

Stk. 4 Mindsteløn for ungarbejdere
Mindste timeløn for ungarbejdere er:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
15-årigekr. 56,00kr. 57,50kr. 61,75
16-årigekr. 69,50kr. 71,00kr. 76,25
17-årigekr. 87,25kr. 88,75kr. 95,50

Stk. 5 Praktikantløn
Mindste månedsløn for praktikanter, jf. § 10 er:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Praktikanter 0-6 månederkr. 12.200,00kr. 12.400,00kr. 13.330,00
Praktikanter herefterkr. 14.100,00kr. 14.300,00kr. 15.372,50

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100 % af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på alle ugens hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 19.00, samt søn- og helligdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg, jf. stk. 3.

Medarbejderen har ret til frihed hver anden weekend.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter
Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 19.00 eller på søn- og helligdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00, betales følgende tillæg pr. time:

For medarbejdere ansat ved svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold:

Pr. 1/3 2022
Hverdage kl. 19.00-06.00kr. 39,00

Søn- og helligdage kl. 18.00-06.00:

Pr. 1/3 2022
Faglærtekr. 139,00
Ufaglærtekr. 127,75

Søn- og helligdage kl. 04.00 – 06.00 samt kl. 18.00 – 20.00:

Pr. 1/3 2022
15-årigekr. 51,50
16-årigekr. 65,00
17-årigekr. 83,25

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

For medarbejdere ansat ved maskinstationer og plantebrug:

Pr. 1/3 2022
Hverdage kl. 19.00-06.00kr. 39,00

Søn- og helligdage kl. 18.00-06.00:

Pr. 1/3 2022
Faglærtekr. 135,50
Ufaglærtekr. 125,75

Søn- og helligdage kl. 04.00 – 06.00 samt kl. 18.00 – 20.00:

Pr. 1/3 2022
15-årigekr. 51,50
16-årigekr. 65,00
17-årigekr. 83,25

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

§ 4 Betaling ved overarbejde

Stk. 1 Svine- og kvægbrug
For medarbejdere ansat ved svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold betales overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, med et tillæg på:

1.-2. time på hverdage+ 50 %
Efterfølgende timer samt timer på søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

Stk. 2 Plantebrug
For medarbejdere ansat ved plantebrug betales overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, med et tillæg på:

1.-3. time på hverdage+ 50 %
Efterfølgende timer samt timer på søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

Stk. 3 Maskinstationer
For medarbejdere ansat ved maskinstationer betales overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens §16, med et tillæg på:

1.-2. time på hverdage+ 30 %
Efterfølgende timer samt timer på søn- og helligdage+ 80 %

Tillægget beregnes af den personlige løn. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

§ 5 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 20,00 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

§ 6 Bonusaftaler

Stk. 1 Aftale om bonus
Hvor arbejdets art og produktionen gør det muligt, kan der lokalt aftales bonussystemer. Der betales ikke pensionsbidrag af bonus.

Stk. 2 Opsigelse af bonusaftaler
Bonusaftaler kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel.

§ 7 Arbejdstøj

Arbejdsgiveren stiller arbejdstøj til rådighed i arbejdstiden. Såfremt arbejdsgiver ikke stiller arbejdstøj til rådighed, opsparer medarbejderen til køb af arbejdstøj kr. 121,75 pr. måned.

Beløbet udbetales alene mod kvittering for indkøbt arbejdstøj.

Såfremt der stilles særlige krav til påklædning, herunder sikkerhedstøj og -udstyr, betales dette af arbejdsgiveren.

§ 8 Opsigelsesvarsler

Stk. 1 Opsigelse fra arbejdsgiver
Varslet udgør:

Efter 3 måneders beskæftigelse30 kalenderdage
Efter 2 års beskæftigelse60 kalenderdage

Der kan aftales gensidigt forlængede opsigelsesvarsler, herunder forlængede opsigelsesvarsler i sæsoner.

Stk. 2 Varsel fra medarbejder
Varslet udgør:

Efter 3 måneders beskæftigelse15 kalenderdage
Efter 6 måneders beskæftigelse30 kalenderdage

Der kan aftales gensidigt forlængede opsigelsesvarsler, herunder forlængede opsigelsesvarsler i sæsoner.

Stk. 3 Opsigelse af praktikaftale
De første 2 måneder er en prøveperiode, hvori praktikaftalen kan opsiges af begge parter uden varsel. Efter udløbet af prøveperioden kan praktikanten opsige praktikaftalen med 14 dages varsel, hvorimod arbejdsgiveren ikke kan opsige aftalen.

Sager om uretmæssig ophævelse af praktikaftalen efter prøvetidens udløb behandles efter reglerne i Organisationsaftalens § 5, hvorunder der også kan tages stilling til en eventuel bod, der dog maksimalt kan fastsættes til et beløb svarende til 2 gange praktikantens aktuelle månedsløn.

Opsiger arbejdsgiveren praktikaftalen i prøvetiden eller ophæves praktikaftalen uretmæssigt, skal arbejdsgiveren dog i begge tilfælde betale praktikantens hjemrejse, såfremt praktikanten rejser hjem inden 14 dage efter praktikforholdets ophør.

Stk. 4 Øvrige opsigelsesregler
Se Hovedoverenskomsten.

§ 9 Ferie

Bestemmelserne om ferie i Hovedoverenskomstens §§ 26-26F er gældende. I ansættelsesforhold underlagt Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. (Medhjælperloven), kan arbejdsgiver og medarbejder dog skriftligt aftale, at reglerne vedrørende ferie i denne lovs § 9, stk. 3-6, finder anvendelse.

§ 10 Praktikanter

Stk. 1 Personkreds
Der kan indgås praktikaftale med en statsborger fra et andet land, der i tilknytning til en uddannelse i hjemlandet tager et praktikophold i Danmark.

Stk. 2 Krav
Arbejdsgiveren skal være godkendt til at have elever under erhvervsuddannelse. Praktikstedet må højst have et antal praktikanter svarende til det antal elever, virksomheden er godkendt til at kunne beskæftige.

Stk. 3 Praktikperiode
Praktikaftalens varighed følger den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Stk. 4 Forsikring af praktikanter
Praktikanter har krav på arbejdsgiverbetalt forsikring fra første praktikdag, dog betinget af, at praktikanten har anmodet Folkeregisteret om dansk CPR-nummer. Forsikringen skal som minimum svare til den elevforsikring, som fremgår af rammeaftale indgået mellem overenskomstens parter og Velliv.

Stk. 5 Ferie
Praktikanter har ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn efter de almindelige bestemmelser i Hovedoverenskomstens §§ 26-26F.

Stk. 6 Øvrige bestemmelser
Med undtagelse af reglerne om arbejdsmarkedspension, jf. § 14 i Hovedoverenskomsten, er praktikanter omfattet af overenskomstens øvrige bestemmelser.

§ 11 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1, 2, 8, 9 og 10 kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.