Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Organisationsaftalen

Hop til kapitel:

Indledning

§ 1 Aftalens parter og bindende virkning

Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem Kristelig Arbejdsgiverforening, herefter KA, og Fagforeningen Danmark, FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen og Fagforeningen 2B, herefter Det Faglige Hus, og træder i kraft pr. 17. september 2017.

Stk. 2 Denne aftale har bindende virkning for overenskomstforpligtede medlemmer af KA og medlemmer af Det Faglige Hus, der er ansat under denne aftale.

Stk. 3 Parterne er enige om, at løn- og arbejdsforhold bør fastlægges ved kollektive overenskomster, som indgås mellem parterne. Disse overenskomster har bindende virkning for overenskomstforpligtede medlemmer af KA og alle ansatte på disse virksomheder.

§ 2 Parternes samarbejdssyn

Stk. 1 KA og Det Faglige Hus ønsker at fremme et godt samarbejde samt sikre rolige og stabile arbejdsforhold. Parterne må ikke anvende kollektive kampskridt og tilstræber i samarbejde en fredelig løsning af sociale og faglige spørgsmål. Der henvises i øvrigt til kapitel 4.

Stk. 2 I forholdet mellem Det Faglige Hus’ medlemmer og KA’s medlemmer, der er omfattet af denne Organisationsaftale, må der derfor ikke anvendes kollektive kampskridt.
Medlemmer af Det Faglige Hus må ikke strejke eller blokere virksomheden, og medlemmer af KA må ikke lockoute eller boykotte.

Stk. 3 Faglige uoverensstemmelser mellem KA og Det Faglige Hus eller deres medlemmer, der er omfattet af denne Organisationsaftale, løses i henhold til reglerne herom i Organisationsaftalens kapitel 3.

Stk. 4 KA og Det Faglige Hus er enige om, at parterne hverken direkte eller indirekte må lægge hindring i vejen for, at arbejdsgivere bliver medlem af KA og lønmodtagere bliver medlem af Det Faglige Hus.

Ledelse og samarbejde

§ 3 Ledelse og samarbejde

Stk. 1 KA og Det Faglige Hus skal medvirke til, at der sker en løsning af uoverensstemmelser på den enkelte virksomhed  – og mellem organisationerne  – ud fra parternes samarbejdssyn.

Stk. 2 Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes samarbejdssyn og indgåede aftaler.

Løsning af faglige uoverensstemmelser

§ 4 Anvendelse af domstolene

Stk. 1 Uoverensstemmelser vedrørende forhold omfattet af lovgivning anlægges ved de civile domstole, medmindre parterne har aftalt, at den kollektive overenskomst træder i stedet for lovgivning, f.eks. aftale om ferie eller aftale om ansættelsesbeviser.

Stk. 2 I forbindelse med en sag, der føres for Arbejdsretten eller de civile domstole, kan parterne i enighed anmode Arbejdsretten eller de civile domstole om at fortolke den/de omstridte bestemmelser i overenskomstteksten.

§ 5 Mægling til løsning af uoverensstemmelser på virksomhederne

Stk. 1 Ved opståede uoverensstemmelser bør der på den enkelte virksomhed ske lokal   forhandling mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. Parterne på virksomheden er  forpligtet til at fremme en løsning af uenigheden.

Stk. 2 Såfremt der ikke opnås enighed ved den lokale forhandling, kan såvel arbejdsgiveren som medarbejderne anmode deres organisationer om at videreføre sagen på et mæglingsmøde. Af hensyn til alle parter forpligter organisationerne sig til at fremme sagerne og sikre, at deres respektive medlemmer så vidt muligt deltager i mæglingsmødet. Mæglingsmødet bør som udgangspunkt være afholdt hurtigst muligt og senest 14 kalenderdage efter fremkomsten af mæglingsmødebegæringen til modparten, medmindre andet aftales mellem parterne.

Stk. 3 Fra mæglingsmødet udfærdiges et protokollat i form af et konklusionsreferat af forhandlingerne.

§ 6 Mægling til løsning af uoverensstemmelse mellem organisationerne

Stk. 1 Ved manglende enighed om fortolkning af organisationernes aftaler og overenskomster kan hver af parterne begære mæglingsmøde. Mæglingsmødebegæringen skal indeholde en angivelse af den omstridte bestemmelse og organisationens krav til fortolkning samt forslag til datoer.
Mæglingsmødet bør som udgangspunkt være afholdt hurtigst muligt og senest 14 kalenderdage efter fremkomsten af begæringen til modparten, medmindre der aftales andet mellem parterne. Fra mæglingsmødet udfærdiges et protokollat i form af et   konklusionsreferat.

Stk. 2 Ved manglende enighed mellem organisationerne angående fornyelse af nærværende Organisationsaftale og overenskomster samt manglende enighed om etablering af nye aftaler eller overenskomster, skal der mellem parterne forsøges mægling.

Stk. 3 Mægling ved uoverensstemmelser i medfør af stk. 2 kan kræves af hver af parterne. Dette sker ved en af parterne i enighed udpeget mæglingsmand. Såfremt der ikke mellem parterne kan opnås enighed om udpegning af en mæglingsmand, skal der rettes henvendelse til Statens Forligsmand om i henhold til »Forligsmandsloven« at udpege en mæglingsmand. Omkostningerne til mæglingsmanden deles med halvdelen til hver af parterne. Parterne har oplysningspligt overfor mæglingsmanden vedrørende det hidtidige forhandlingsforløb. Mæglingsmandens hovedopgave er at formå parterne til at opnå forlig. Såfremt der ikke ved mæglingsmandens medvirken kan opnås forlig, skal mæglingsmanden udarbejde en rapport om de af parterne fremførte påstande, klargøre hvori uenigheden består samt udarbejde en forligsskitse, som begge parter skal tage stilling til.

§ 7 Forligsmøde
Stk. 1 Såfremt der ikke kan opnås enighed på et mæglingsmøde efter § 5, stk. 2 eller § 6,
stk. 1, kan den ene overenskomstpart anmode om et forligsmøde. Efter anmodningen skal modparten senest 10 kalenderdage efter oplyse, hvorvidt de accepterer
forligsmødet.
Stk. 2 Af hensyn til alle parter forpligter parterne sig til at fremme sagerne mest muligt således, at de påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt.
Stk. 3 Forligsmødet afholdes efter nærmere aftale hos en af overenskomstparterne. Forligsmødet kan afholdes telefonisk, såfremt parterne er enige herom. Parterne deltager med mindst én repræsentant fra et højere niveau i organisationen end den,
der forestod mæglingsmødet. Fra forligsmødet udfærdiges et protokollat i form af et
konklusionsreferat af forhandlingerne.
§ 8 Voldgift
Stk. 1 Mellem KA og Det Faglige Hus er der aftalt en voldgiftsret til løsning af uenigheder
vedrørende:
a. Fornyelse af overenskomster og aftaler
b. Fortolkning af overenskomster, aftaler og kutymer
c. Tvister, der udspringer af ansættelsesforholdet
d. Fortolkning af individuelle aftaler i det omfang, de indgår i ansættelsesbeviset
Stk. 2 Kendelser fra Voldgiftsretten er endelige og skal følges af organisationerne og medlemmer af disse.
§ 9 Voldgiftsrettens sammensætning
Stk. 1 Voldgiftsretten består af 1-2 lægdommere fra hver af organisationerne samt en opmand. Opmanden for Voldgiftsretten skal opfylde de almindelige betingelser for at
være dommer.
Stk. 2 Såfremt organisationerne ikke kan opnå enighed om en opmand, skal formanden for
Arbejdsretten afgøre spørgsmålet.
Stk. 3 De af parterne udpegede lægdommere skal for Det Faglige Hus’ vedkommende
være medlem af eller ansat i organisationen. For KA’s vedkommende skal lægdommerne repræsentere en medlemsvirksomhed eller være ansat i organisationen.
OK22 120 ORGANISATIONSAFTALE
§ 10 Regler for behandling af sager ved voldgift
Stk. 1 Hver af parterne kan fremsætte begæring om prøvelse for voldgift af en fortsat uenighed i medfør af §§ 5 og 6. Modparten skal have skriftlig meddelelse herom snarest
muligt og senest 28 kalenderdage fra mæglingsmødets afholdelse eller modtagelse
af mæglingsmandens rapport.
Begæringen skal, udover mæglingsmødeprotokollat/-rapport fra mæglingsmanden,
indeholde en begrundelse for begæringen samt en kort fremstilling af det forhold,
hvorom der er uenighed og som ønskes prøvet. Den anden part kan skriftligt overfor
modparten indenfor en frist af 14 kalenderdage fra modtagelse af begæringen medinddrage øvrige forhold i mæglingsmødeprotokollat/-rapport fra mæglingsmanden.
Herefter rettes henvendelse til opmanden for Voldgiftsretten.
Stk. 2 Opmanden for Voldgiftsretten bør inden 7 kalenderdage efter sin udpegning fastsætte et tidspunkt for behandling af sagen. Denne berammelse skal ske skriftligt
med en frist på minimum 39 dage.
Stk. 3 Der fremsendes et klageskrift senest 7 kalenderdage efter sagens berammelse efter
stk. 2.
Stk. 4 Modparten fremsender et svarskrift indenfor en frist på 14 kalenderdage efter modtagelse af klageskrift. Yderligere skriftveksling kan ske i form af replik og duplik, der
skal afgives senest 7 kalenderdage efter modtagelsen af modpartens processkrift.
Processkrifter skal være modparten og opmanden for Voldgiftsretten i hænde senest 4 kalenderdage inden sagens behandling for Voldgiftsretten.
Stk. 5 Klageskrift og svarskrift skal indeholde parternes navne, påstand, det retlige grundlag for påstanden, anbringender samt angivelse af bevisførelse. Samtidig skal parterne anføre forventet tidsforbrug til sagens behandling for Voldgiftsretten. Skriftveksling skal for at være rettidig fremsendes samtidig til Voldgiftsrettens opmand og
til modparten.
Stk. 6 Opmanden for Voldgiftsretten kan i fornødent omfang tillade afvigelser fra bestemmelserne i stk. 2 til stk. 5.
Stk. 7 Parterne kan ved skriftlig aftale fravige bestemmelsen i stk. 1. Parterne kan endvidere aftale, at sagen afgøres skriftligt og/eller alene af opmanden.
Stk. 8 For Voldgiftsretten sker der en mundtlig forhandling, hvorunder der sker fremlæggelse, vidneførelse og procedure med skyldig hensyntagen til Retsplejelovens regler for
civile sager.
Stk. 9 Voldgiftsrettens afgørelse sker efter votering. Afgørelsen sker skriftligt med angivelse af parternes påstande samt en begrundet konklusion. Ved manglende enighed
eller manglende fl ertal for en afgørelse træffes denne af opmanden alene, der afgør
spørgsmålet ved en opmandskendelse. Voldgiftsretten skal tillige afgøre spørgsmålet om fordeling af omkostninger – honorar til opmanden for Voldgiftsretten – ved
sagens førelse for Voldgiftsretten.

§ 2 Parternes samarbejdssyn

dklfgdlkgmdflkgmlm

Aftalernes opsigelse og bortfald

§ 3 Ledelse og samarbejde

Stk. 1 

godgpokdfgpokd

Stk. 2

fghplfgåp

Forhandlingsregler

§ 1 Aftalens parter og bindende virkning

fkdfglkdjgdlkj

§ 2 Parternes samarbejdssyn

dklfgdlkgmdflkgmlm