Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Arbejdstidsdirektivet for landbrug

§ 1 Gyldighedsområde

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2003-11-04 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (2003/88) implementeres ved nærværende protokollat i overenskomsten mellem Det Faglige Hus og Arbejdsgiverforeningen KA. 

§ 1 Gyldighedsområde

Aftalen gælder medarbejdere omfattet af dækningsområdet for landbrugets fagoverenskomst. Der henvises til dækningsområdet i fagoverenskomstens § 1. 

§ 2 Definitioner

I dette protokollat forstås ved: 

  • 1. »arbejdstid«: det tidsrum, hvori medarbejderen er på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelsen af sin beskæftigelse eller sine opgaver 
  • 2. »hvileperiode«: det tidsrum, der ikke er arbejdstid 
  • 3. »natperiode«: tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 05.00 
  • 4. »natarbejder«: en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. 

§ 3 Pauser

En medarbejder med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges i overensstemmelse med overenskomstens § 15, stk. 10. 

§ 4 Maksimal ugentlig arbejdstid

Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syv dages periode, beregnet over en periode på 12 måneder, må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet. 

§ 5 Natarbejdets varighed

Den normale arbejdstid for natarbejdere må i gennemsnit ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer beregnet over en periode på 12 måneder. 

Den i Arbejdsmiljølovens kapitel 9 fastsatte minimumsperiode på 24 timers ugentlig hvile medtages ikke i beregningen af gennemsnittet inden for referenceperioden. Hvor en natarbejder er beskæftiget ved særlig risikofyldt arbejde eller ved arbejde, der indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, må der ikke arbejdes mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken der udføres natarbejde. 

§ 6 Helbredskontrol

Natarbejdere tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse ved natarbejde, og derefter med regelmæssige mellemrum på   mindre end 3 år. 

§ 7 Natarbejderens overgang til dagarbejde

Natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, overføres, når det er muligt, til dagarbejde, som passer til dem. 

§ 8 Godtgørelse

En medarbejder, hvis rettigheder i henhold til dette protokollat er krænket, kan tilkendes en godtgørelse. Afskediges en medarbejder, fordi denne har rejst krav i henhold til dette protokollat, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Godtgørelsen udmåles efter principperne fastsat i Højesterets dom af 14. november 2017 i sag 299/2016.