Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Hvad er ESG, CSRD, Scope 1, 2 og 3

– Og hvad kommer det os ved?

ESG er en forkortelse for tre centrale faktorer, som sætter ord og tal på en virksomheds samfundsansvar og bæredygtighed.

ESG står for Environmental (miljømæssig), Social (social ansvarlighed) og Governance (god selskabsledelse). ESG fungerer som en samlet beskrivelse af en virksomheds positive og negative aftryk på omverdenen – både lokalt, nationalt og globalt.

Environmental

Fokuserer på virksomhedens indvirkning på miljøet, herunder håndtering af klimaforandringer, ressourceforvaltning, forurening og brug af vedvarende energi.

Et vigtigt element under E er virksomhedens CO2-udledning – målt på scope 1, 2 og 3:

ScopesType udledningBeskrivelse af scopes
Scope 1DirekteDækker over udledninger fra aktiviteter, der er ejet eller kontrolleret af virksomheden selv. Det er udledninger, som opstår gennem forbrænding af fossile brændsler (diesel, benzin eller naturgas) fra f.eks. virksomhedens energiproduktion, on-site-varme- og køleforbrug, proces, firmabiler eller andre køretøjer eller maskinel
Scope 2IndirekteOmfatter udledninger, som stammer fra forbrug af kollektivt forsynet energi. Det vil sige den udledning, der kommer fra produktionen af den fjernvarme, -køling eller elektricitet, som virksomheden køber og forbruger til drift af virksomhedens egne aktiviteter
Scope 3IndirekteEr alle andre indirekte udledninger, som er forårsaget af virksomhedens aktiviteter, men som ikke ejes eller kontrolleres direkte af virksomheden. Det dækker bl.a. over udledninger fra virksomhedens leverandørers aktiviteter og forbrug af materiale eller råstoffer, eller virksomhedens brug af services og varer, samt de udledninger, som opstår i fbm. transport, opbevaring, forbrug og afskaffelse af virksomhedens produkter

Social

Den sociale dimension handler om, hvordan virksomheden behandler sine medarbejdere, samfundet og andre interessenter. Det omfatter aspekter som arbejdsvilkår, mangfoldighed og inklusion, menneskerettigheder og forholdet til lokalsamfundet.

Governance

God selskabsledelse vedrører virksomhedens ledelsesstruktur, etiske retningslinker, ansvarlighed overfor aktionerer og gennemsigtighed i beslutningsprocesser. Det omfatter også spørgsmål som bestyrelsespraksis, antikorruption og revision af regnskabsmæssige standarder.

Nyttige links

Martin Ramlov - Udviklingskonsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig. - Jeg vil gerne hjælpe!

Dir. tlf.: +45 82 132 125
Mail: martin@ka.dk

Baggrund for ESG

2000’erne

ESG har sin baggrund i finansverdenen, der fra begyndelsen af 2000’erne oplevede voksende interesse for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. Bankerne fik behov for at kunne benchmarke virksomhederne på deres bæredygtighed og samfundsansvar og derfra opstod forløberne til ESG.

2014

Europa Parlamentet vedtager Non-Financial Reporting Directivet (NFRD), som pålagde store offentlige og finansielle institutioner at offentliggøre deres ikke-finansielle oplysninger i deres årsregnskaber. De ikke-finansielle oplysninger omfattede aspekter såsom virksomhedens miljømæssige, sociale og menneskerettighedsrelaterede forhold samt diversitet i ledelsen og tiltag mod korruption.

2019

Europa-Kommissionen lancerede Den Europæiske Grønne Aftale, som præsenterede en politisk vision om at gøre EU klimaneutral inden 2050. Den Grønne aftale udmøntede sig i den Europæiske Klimalov, som blev vedtaget i 2020. I forlængelse af klimaloven har Europa-kommissionen vedtaget flere love og direktiver, som påvirker europæiske virksomheder direkte eller indirekte.

2022

Europa Parlamentet vedtager Bæredygtighedsdirektivet (CSRD), som med virkning fra 1. januar 2024 og frem pålægger de store og de børsnoterede virksomheder at skulle offentliggøre en revisorpåtegnet ESG-rapport i deres årsregnskab. De berørte virksomheder skal blandt andet dokumentere deres CO2-udledning i HELE deres værdikæde – hvilket betyder at også SMV’ere på sigt indirekte bliver påvirket af bæredygtighedsdirektivet

2024

Seneste skud på stammen er Due Diligence Direktivet (CS3D), der pålægger de store virksomheder løbende at foretage risikobaseret due diligence i deres egen og eventuelle datterselskabers aktvivteter og i deres værdikæde. Virksomhederne forpligtes til at identificere, håndtere og udbedre aktuelle og potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø i hele deres værdikæde. Et direktiv, som indirekte vil få betydning for SMV’ere.

Hvorfor arbejde med ESG?

Vil I eksistere om 10 år? Så kommer I ikke udenom at skulle forholde jer til jeres samfundsansvar og bæredygtighed og arbejde med ESG. Det er der flere gode grunde til!

    1. Compliance overfor lovkrav. Børsnoterede SMV’ere vil fra 2026 og frem blive omfattet af Bæredygtighedsdirektivet (CSRD) og dermed lovgivningsmæssigt blive pålagt at rapportere om bæredygtighed og samfundsansvar i en revisorpåtegnet ESG-rapport.
    2. Krav fra kunder og samarbejdspartnere. De store og børsnoterede virksomheder, som er eller vil blive omfattet af Bæredygtighedsdirektivet (CSRD), vil stille krav til deres underleverandører og kunder om at kunne dokumentere deres bæredygtighed i en ESG-rapport. Så vil I som SMV’er fastholde jeres store kunder eller tiltrække nye store kunder, så vil ESG blive et konkurrenceparameter fremadrettet.
    3. Kreditvurdering af banker og investorer. Virksomheders bæredygtighed har allerede og vil fremadrettet have betydning for virksomhedens kreditvurdering, da de ikke-finansielle nøgletal (ESG) vægter lige så meget som de finansielle nøgletal.
    4. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Flere og flere virksomheder oplever, at bæredygtighed, samfundsansvar og ESG spiller en voksende rolle i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med ESG

– SÅ SE HER, hvordan KA kan hjælpe jer med at arbejde med ESG