Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Vedtægter for Håndværkergaranti

§ 1 Formål

Stk. 1 Garantiordningens formål er:

A. At sikre et trygt og tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og KAs medlemmer, der udfører håndværksmæssigt arbejde inden for murer-, tømrer-, snedker-, tække-, vvs-, el-, maler-, kloak-, bygningssmede-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde eller producerer vinduer, yderdøre eller termoruder.

B. At sikre, at forbrugere får udført håndværksmæssigt veludført arbejde og produkter leveret til fastsatte kvalitetsstandarder.

C. At sikre, at kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn bliver opfyldt, så forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af mangler ved arbejde, der er omfattet af denne garantiordning og som er udført af KAs medlemmer.

 

§ 2 Medlemmer af garantiordningen


Stk. 1 Hvem er omfattet?
Plusmedlemmer af KA, der udfører håndværksmæssigt arbejde inden for garantiordningens dækningsområde er automatisk omfattet af garantiordningen.

Stk. 2 Medlemmernes forpligtelse

A. Medlemmer er forpligtet til at levere håndværksmæssigt veludført arbejde, overholde fastsatte kvalitetsstandarder samt at iagttage god og redelig forretningsskik.

B. Medlemmerne har pligt til at efterleve kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn, medmindre nævnets kendelse indbringes for de almindelige domstole. Afgørelser ved de almindelig domstole skal i så fald efterleves.

C. Medlemmerne har endvidere pligt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen.

D. Et medlem, der ophører med at være medlem af KA, er forpligtet til at overholde garantiordningens forpligtelser for arbejde, der er aftalt før medlemskabets ophør.

E. KAs medlemmer er forpligtet til at acceptere afgørelser truffet af garantiordningen. Afgørelsen er eksigibel.

F. Kun KAs medlemmer, der udfører håndværksmæssigt arbejde inden for garantiordningens dækningsområde er berettiget til at anvende garantiordningens logo i markedsføringsøjemed.
En virksomhed, der ophører med at være medlem af KA eller udtræder af garantiordningen, skal straks ophøre med at anvende garantiordningens logo.

Stk. 3 Opkrævning til garantiordning

KA medlemmer, der er omfattet af garantiordningen betaler et særskilt årligt bidrag til garantiordningen. Retningslinjer for betaling af det årlige bidrag og evt. indskud og gebyrer fastsættes af KAs bestyrelse, efter de regler for kontingentbetaling, der fremgår af KAs vedtægter.

Stk. 4 Regres

I det omfang garantiordningen har haft udgifter i forbindelse med opfyldelsen af en kendelse fra Håndværkets Ankenævn, som medlemmet ikke har efterlevet, har garantiordningen et regreskrav overfor medlemmet. Medlemmet er forpligtet til straks at erstatte garantiordningen det beløb, der er medgået til opfyldelsen af ankenævnskendelsen. Garantiordningen kan ligeledes pålægge medlemmet et gebyr for sagens behandling efter medgået tid.

Stk. 5 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes af KA efter de for organisationen gældende vedtægter, såfremt medlemmet:

A. Belaster garantiordningen med tab, som ikke omgående inddækkes.

B. Groft eller vedvarende overtræder de fastlagte regler for garantiordningen.
En eventuel eksklusion/udmeldelse af KA fritager ikke medlemmet for at erstatte garantiordningen et eventuelt tab.

 

§ 3 Dækningsområde

Stk. 1 Hvem er dækket?
Garantiordningen dækker private forbrugere. Som private forbrugere betragtes:

A. Ejere af en- og tofamiliesboliger, sommerhuse, ejere af privat bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehus til landbrug.

B. Lejere af boliger og sommerhuse idet omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for lejerens regning.

C. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på beboerens initiativ og for beboerens regning. Arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er dog ikke dækket, når det rekvireres, udføres og betales som fællesudgift.

Stk. 2 Hvad er dækket?

A. Garantiordningen gælder aftaler om håndværksarbejde, indenfor de i §1 stk. 1 A nævnte fagområder, der er indgået direkte mellem en privat forbruger og et medlem af KA, der er omfattet af denne garantiordning.

B. Garantiordningen dækker direkte og dokumenterede udgifter(løn, omkostninger, materialer, avance), der er forbundet med udbedring af mangler ved håndværksarbejde, der er udført i Danmark, eksklusiv Færøerne og Grønland.

C. Det er en forudsætning for dækning, at den samlede entreprisesum ikke udgør mere end 1 mio. kr. inklusiv moms. Ved den beløbsmæssige opgørelse henregnes ikke alene det oprindelige tilbud, men tillige aftale om udførelse af de øvrige opgaver for den pågældende bygherre, og som har tilknytning hertil, eller foretages i forlængelse af den oprindelige entreprise.

Stk. 3 Betingelse for dækning

Det er en betingelse for dækning at:

A. Den udførende virksomhed, med hvem aftalen blev indgået, var medlem af KA på aftaletidspunktet.

B. Forbrugeren har reklameret rettidigt overfor medlemmet, hvilket vil sige så snart manglen opdages og, at forbrugeren i umiddelbart forlængelse heraf, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn, såfremt medlemmet ikke udbedrer manglen.

C. Forbrugeren senest 5 år efter arbejdets aflevering eller færdigmelding, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn.

D. Forbrugeren har fået medhold i Håndværkets Ankenævn og medlemmet ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist.

E. Forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen.

F. Såfremt forbrugeren har tilbageholdt et beløb helt eller delvist i forhold til den indklagede virksomhed, skal beløbet deponeres hos garantiordningen.

G. Afhjælpning af manglen udføres af en af KAs sekretariat anvist virksomhed.

Stk. 4 Begrænsninger i dækning

Garantiordningen dækker ikke:

A. Færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført.

B. Klager over pris.

C. Materialefejl.

D. Udviklingssvigt.

E. Fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfuld eller ukorrekte produktanvisninger og vejledninger fra materialeleverandør.

F. Følgeskader eller indirekte tab, herunder udgifter til flytning, opmagasinering af møbler, sagsomkostninger m.v.

G. Særligt forpligtede individuelt garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent.

H. Arbejde udført som underentreprenør af et medlem af KA for en hoved- eller totalentreprenør, der ikke er medlem af KA, og som har indgået aftalen med forbrugeren.

Stk. 5 Hvor meget dækker garantiordningen?

A. Forbrugeren kan maksimalt få dækket det beløb, som afgørelsen fra Håndværkets Ankenævn pålægger medlemmet at betale for udbedring af mangler.

B. Garantiordningen er i enhver henseende sekundært i forhold til forbrugerens mulighed for på anden vis at få dækning, herunder forsikring, sikkerhedsstillelse, tilbagehold eller lignende.

C. De samlede omkostninger til udbedring af mangler under garantiordningen kan pr. byggesag ikke overstige 150.000 kr. incl. moms og incl. et eventuelt deponeret beløb fra forbrugeren.
En byggesag kan omfatte flere byggeopgaver, der udføres inden for samme tidsrum, eller i naturlig forlængelse af hinanden på samme ejendom og for samme forbruger.

D. Garantiordningens samlede forpligtelse pr. kalenderår kan ikke overstige 1 mio. kr. incl. moms. KAs bestyrelse kan dog under ganske særlige omstændigheder forhøje den årlige maximale dækningssum, hvorefter den årlige maximale dækningssum for det efterfølgende år reduceres med forhøjelsesbeløbet.
Grundlaget for beregning af den årlige maksimale dækningssum er summen af indkomne anmeldelser i anmeldelsesåret.

 

§ 4 Sagsbehandlingen

Stk. 1 Anmeldelse
Når Håndværkets Ankenævn har afsagt en kendelse, der giver en forbruger omfattet af §3 stk. 1 i nærværende vedtægter, helt eller delvis medhold i en klage over et medlem af KA, kan forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen, hvis den indklagede virksomhed ikke efterlever kendelsen inden udløbet af den i kendelsen fastsatte frist.
Sagen skal indbringes skriftligt til garantiordningen senest 6 måneder efter udløbet af den frist, Håndværkets Ankenævn i sin kendelse har givet den indklagede virksomhed til at opfylde kendelsen.
Hvis den indklagede virksomhed indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole, skal forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen senest 6 måneder efter de almindelige domstoles endelige afgørelse af sagen. Det vil i så fald være de almindelige domstoles afgørelse, der danner grundlag for garantiordningens behandling af sagen.

Stk. 2 Dokumentation

En forbruger, der indbringer en sag for garantiordningen, er forpligtet til at udlevere kopi af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn, samt af en eventuel efterfølgende dom fra de almindelige domstole.
Garantiordningen kan som betingelse for sagens behandling kræve forbrugerens samtykke til, at garantiordningen rekvirerer kopi af sagens akter i Håndværkets Ankenævn. Forbrugeren skal ligeledes medvirke til en fyldestgørende oplysning af sagen og redegøre for sit økonomiske mellemværende med den virksomhed, der ikke har efterlevet en afgørelse fra Håndværkets Ankenævn eller de almindelige domstole.

Stk. 3 Opfyldelse

A. Garantiordningen foranlediger opfyldelsen af en kendelse fra Håndværkets Ankenævn, hvis kendelsen statuerer, at det udførte arbejde er behæftet med mangler og såfremt betingelserne i §3 er opfyldt. Garantiordningen betaler for manglernes udbedring jf. §3 mod regres over for den indklagede virksomhed.
KAs garantiordning indtræder i enhver henseende i forbrugerens krav imod den indklagede virksomhed.

B. KA udpeger en virksomhed til at udbedre manglerne. Udbedres mangler af andre en den af KA udpegede virksomhed, dækker garantiordningen ikke udgiften.

C. Tilsagn om dækning under garantiordningen er gældende indtil 6 måneder fra meddelelsen.
Hvis der ikke senest 6 måneder efter tilsagnets meddelelse er gjort brug af dette, er tilsagnet bortfaldet, og ikke længere gældende.
Garantiordningen kan dog på forbrugerens skriftlige begæring, i særlige tilfælde, meddele individuelt tilsagn om forlængelse af fristen.

D. Garantiordningen kan betinge afhjælpning af mangler af, at ét af forbrugeren deponeret eller tilbageholdt beløb indbetales til garantiordningen til at dække omkostningerne til udbedring.

E. Hvis garantiordningen finder det hensigtsmæssigt, kan garantiordningen vælge, men ikke forpligtes til, at udbetale et kontant beløb i stedet for at forestå udbedring af mangler.

F. Udbetaling fra garantiordningen sker direkte til den virksomhed, der har forestået udbedringen, medmindre der er truffet afgørelse om udbetaling af et kontant beløb. Udbetaling sker først, når regningen for udbedring foreligger, eller der er truffet afgørelse om udbetaling af et kontant beløb.

G. Garantiordningen kan nægte dækning i det omfang, medlemmet har et nettotilgodehavende hos forbrugeren, uanset om dette stammer fra en senere byggesag, eller fra et andet kontraktforhold mellem parterne. I tilfælde af uenighed om beløbets opgørelse og retsgrundlag, er KAs garantiordning berettiget til at tilbageholde en eventuel udbetaling, indtil der er truffet en retslig afgørelse, indgået forlig eller lignende. Garantiordningen kan foretage modregning i ethvert af forbrugeren i sagen deponeret eller tilbageholdt beløb.

H. Garantiordningen kan vælge undtagelsesvist at yde dækning til en forbruger, hvis Håndværkets Ankenævn har afvist sagen som bevisuegnet, og forbrugeren har anlagt sag og fået medhold i en efterfølgende retssag ved de almindelige domstole.

Stk. 4 Tilbagebetaling

Forbrugeren accepterer, at KAs garantiordning kan kræve afholdte omkostninger, eller udbetalte beløb tilbagebetalt helt eller delvist, hvis de oplysninger, som forbrugeren har afgivet, ikke er korrekte eller fuldstændige.

Stk. 5 Afvisning af sag

Garantiordningen kan afvise en sag såfremt:

A. Forbrugeren ikke overholder den i stk. 1 anførte frist på 6 måneder.

B. Forbrugeren har modsat sig den indklagede virksomheds opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn.

C. Forbrugeren ikke har fået medhold i sin klage til Håndværkets Ankenævn.

 

§ 5 Almindelige bestemmelser

Stk. 1 Ledelse og administration
Garantiordningens øverste ledelse er KAs bestyrelse.
Bestyrelsen fastsætter retningslinier for garantiordningens administration. Garantiordningen tegnes af KAs formand sammen med direktøren for KAH. Formanden og direktøren kan i forening meddele prokura til medarbejdere i KAHs sekretariat. Administrationen varetages af KAHs sekretariat.

Stk. 2 Garantiordningens udgifter

For alle krav rettet mod garantiordningen hæfter garantiordningen alene ved sin formue tilvejebragt ved kontingent og indskud fra medlemmerne. Der kan ikke gøres krav gældende overfor garantiordningens medlemmer eller KA.

Stk. 3 Opløsning

Ved opløsning af denne garantiordning tilfalder eventuel formue KA.

Stk. 4 Vedtægtsændring

Nærværende vedtægter kan ændres af bestyrelsen for KA.

Stk. 5 Ikrafttræden

Vedtægter for KA Håndværkergaranti er vedtaget på et bestyrelsesmøde den 25. november 2004. Revideret på et bestyrelsesmøde den 17. september 2015, 12. oktober 2017.