Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Transport

Hop til kapitel:

§ 1 Dækningsområde

Denne overenskomst er gældende for medarbejdere, der udfører arbejde inden for gods- og persontransport samt hermed beslægtede opgaver.

Kapitel 1 - timelønskørsel

§ 2 Lønforhold

Stk. 1 Mindsteløn
Timelønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Chauffører - godstransportkr. 147,25kr. 151,50kr. 160,25
Chauffører - persontransport køretøjer >3500 kgkr. 151,00kr. 155,25kr. 164,00
Chauffører - persontransport køretøjer <3500 kgkr. 140,00kr. 144,25kr. 153,00
Lager- og chaufførmedhjælpere, busstewardesser og guiderkr. 144,00kr. 148,25kr. 157,00

Stk. 2 EGU og IGU satser

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
EGU/IGUkr. 69,75kr. 71,25kr. 76,50

Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
16-årigekr. 71,50kr. 73,00kr. 78,50
17-årigekr. 89,50kr. 91,00kr. 97,75

Stk. 4 Betaling ved overarbejde
Overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, betales med et tillæg på:

1.-3. time+ 50 %
Efterfølgende timer+ 100 %
Søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

Stk. 5 Akkordbestemmelser
Der kan aftales en fast månedsløn, der er baseret på akkordkørsel. Udregningsformen skal være aftalt og fremgå af ansættelsesbeviset.

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15, og under iagttagelse af køre-/hviletidsbestemmelserne.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Den daglige arbejdstid er højst 12 timer. Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 12 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100 % af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg, jf. stk. 3a og b.

Stk. 3a Arbejde på særlige tidspunkter (GODSTRANSPORT)
Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00, eller på lørdage eller søn- og helligdage, betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 34,25kr. 34,75kr. 35,25
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 40,75kr. 41,25kr. 41,75
Lørdage kl. 00.00-14.00kr. 34,25kr. 34,75kr. 35,25
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 71,50kr. 72,50kr. 73,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 71,50kr. 72,50kr. 73,50

For unge mellem 16 og 17 år betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-20.00kr. 19,00kr. 19,25kr. 19,50
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 19,00kr. 19,25kr. 19,50
Lørdage fra kl. 14.00kr. 37,25kr. 37,75kr. 38,25
Søn- og helligdage indtil kl. 20.00kr. 37,25kr. 37,75kr. 38,25

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 3b Arbejde på særlige tidspunkter (PERSONTRANSPORT)
Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00, eller på lørdage efter kl. 14.00 eller søn- og helligdage betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 25,50kr. 26,00kr. 26,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 29,00kr. 29,50kr. 30,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 29,00kr. 29,50kr. 30,00
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 31,50kr. 32,00kr. 32,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 36,50kr. 37,00kr. 37,50

For unge mellem 16 og 17 år betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-20.00kr. 19,00kr. 19,25kr. 19,50
Lørdage kl. 14.00-20.00kr. 19,00kr. 19,25kr. 19,50
Søn- og helligdage kl. 06.00-20.00kr. 22,75kr. 23,00kr. 23,25

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Kørsel med overnatning
Ved kørsel med overnatning, og hvor kørslen er under 24 timer, betales et tillæg på kr. 3,75 pr. præsteret arbejdstime. Medmindre andet aftales, betaler arbejdsgiver for kost og logi efter regning.

Såfremt kørslen er på 24 timer eller mere, aflønnes chaufføren efter reglerne i kapitel 2.

Stk. 5 Delt vagt
Såfremt kørslen indebærer delt vagt, betales et tillæg pr. dag svarende til én times mindsteløn. Der kan kun placeres én delt vagt pr. dag.

§ 4 Rådighedstjeneste

Stk. 1 Betaling
Der betales kr. 24,50 pr. times rådighedsvagt.

Stk. 2 Betaling for udført arbejde
Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time.
Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 – kl. 06.00 betales et tillæg på 100 % af mindstelønnen.

Arbejdsgiver stiller mobiltelefon til rådighed.

Rådighedstjeneste kan ikke indgå i den vagtplanerede arbejdstid.

Stk. 3 Lokal forhandling
Såfremt der indgås lokalaftale vedrørende rådighedstjeneste, skal der tages hensyn til medarbejderens belastning i forbindelse hermed, herunder forventning til den type stilling, hyppigheden af tilkald samt den generelle gene ved at stå til rådighed uden for normal arbejdstid.

Kapitel 2 - kørsel med overnatning

§ 5 Definition

Kørsel med overnatning er kørsel, hvor overnatning ifølge køre-/hviletidsbestemmelserne er
påkrævet.

§ 6 Godstransport

Stk. 1 Betaling
For hver overnatning (udstationering i mindst 24 timer) betales kr. 1.623,00 pr. døgn regnet fra det tidspunkt, hvor de nødvendige forberedelser til kørslen påbegyndes. Der ydes betaling med 1/24 af døgnbetalingen pr. time for præsterede arbejdstimer ud over 24 timer. I betalingen er indeholdt den af Skatterådet til enhver tid fastsatte sats for betaling af skattefri
godtgørelse til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder.

Stk. 2 Kilometertakst
Der betales pr. kørt km et tillæg på kr. 0,57.

Hvis det kørte kilometertal afviger væsentligt fra det til virksomheden afregnede, skal chaufføren kunne dokumentere årsagen til differencen.

Stk. 3 Kørsel på særlige tidspunkter
For kørsel på lørdage og søndage samt på danske helligdage betales et tillæg pr. time på kr. 22,00.

Stk. 4 Garantibetaling
Chaufføren er garanteret en mindste ugebetaling svarende til mindstelønnen for den aftalte ugentlige arbejdstid.

§ 7 Turistkørsel

Stk. 1 Garantibetaling
Kørsel med overnatning betales med døgnbetaling svarende til 12 timers mindsteløn. For timer ved hjemkørsel udover fulde døgn betales personlig timeløn, dog maksimalt døgnbetaling.

Stk. 2 Overliggerdøgn
Ved overliggerdøgn forstås en sammenhængende 24 timers periode, hvori der ikke udføres arbejde. For overliggerdøgn betales 8 timers mindsteløn.

Stk. 3 Skattefri betaling
Ved overnatning betales udover døgnbetalingen den af Skatterådet til enhver tid fastsatte sats for betaling af skattefri godtgørelse til dækning af småfornødenheder. For hver påbegyndt time efter fulde døgn betales med 1/24 af satserne.

Stk. 4 Kost og logi
Der ydes fri kost og logi. Chaufførerne skal så vidt muligt have separate værelser.

Kapitel 3 - øvrige arbejdsforhold

§ 8 Medarbejdere omfattet af kapitel 3

Kapitel 3 omfatter kun medarbejdere, der er aflønnet i henhold til kapitel 1 og 2.

§ 9 Uniform

Hvor fri uniform ikke gives, betales et tillæg pr. time på kr. 2,75. Hvor arbejdsgiver ikke stiller krav om bestemt påklædning, betales tillægget ikke.

§ 10 Fornyelse af erhvervskørekort

Arbejdsgiveren betaler efter 2 års ansættelse gebyrer/afgifter til fornyelse af det lovpligtige erhvervskørekort og førerkort samt lovpligtige kurser, dog maksimalt samlet kr. 1.600,00 pr.
år. Gebyrerne kan trækkes fra trivsels- og kompetencepuljen.

§ 11 Pauser

Hvor køre-/hviletidsbestemmelserne finder anvendelse, erstatter disse Hovedoverenskomstens pausebestemmelser.

§ 12 Udførelse af andet arbejde

Såfremt chaufføren ikke kan beskæftiges med kørsel, vedligeholdelse eller rengøring af køretøjet, kan chaufføren pålægges at udføre andet relevant arbejde i virksomheden. Dette afregnes med chaufførens personlige løn. Såfremt arbejdsgiver ikke kan anvise andet arbejde, kan chaufføren hjemsendes med en betaling svarende til det planlagte antal timer, dog maksimalt 7,4 timers mindsteløn.

§ 13 Rengøring af køretøj

Regler for rengøring af køretøj aftales på den enkelte virksomhed.

§ 14 Fejl og mangler ved køretøjet

Det påhviler vognmanden til stadighed at sikre, at køretøjet er i forskriftsmæssig stand. Fejl og mangler ved køretøjer skal omgående meddeles arbejdsgiveren. Fejl på det sikkerhedsmæssige udstyr berettiger dog chaufføren til selv at søge værksted.

§ 15 Krisehjælp

Udsættes en chauffør for overfald (røveri/tyveri), skal chaufføren tilbydes akut krisehjælp, herunder psykolog/psykiater, der betales af arbejdsgiver eller dennes forsikring.

Kapitel 4 - provisionslønnede taxichauffører

§ 16 Lønforhold

Stk. 1 Provisionsløn
Taxikørsel og Flexkørsel i variabel bil kan udføres efter reglerne i dette kapitel. Variabel kørsel er kørsel, hvor der ikke er nogen garanti for kørselsmængden. Provision afregnes med 48,1 % af det indkørte beløb.

Stk. 2 Garantiløn
Efter 4 ugers uafbrudt ansættelse har faste chauffører krav på garantibetaling for det præsterede antal timer, dog max. det antal aftalte timer, jf. Hovedoverenskomstens § 15, stk. 1.

Faste chauffører, der indenfor det seneste halve år før ansættelsen har været beskæftiget hos anden taxivognmand, oppebærer garantibetalingen fra ansættelsens begyndelse. Garantibetalingen opgøres over en lønperiode, dog minimum 4 uger. Garantibetalingen svarer til mindstelønnen for chauffører – persontransport < 3500 kg, jf. kap. 1, § 2.

Det er en forudsætning for garantibetalingen, at chaufføren har arbejdet i fuldt normalt omfang, og er mødt rettidigt i hver af de kalenderuger, for hvilke garantibetalingen fordres.

Under en sygdoms- og/eller ferieperiode, herunder overenskomstmæssige og selvbetalte fridage, udregnes garantibetalingen på grundlag af de faktisk kørte vagter.

Stk. 3 Værkstedsophold
Ved værkstedsophold i arbejdstiden, og hvor dette er godkendt af vognmanden, ydes der garantibetaling, dog længst indtil hyrevognen igen er driftsklar, eller chaufførens vagt er afsluttet. Garantibetalingen ydes dog maksimalt med 7,4 timer pr. dag. Anvises chaufføren en anden vogn (også hos anden vognmand) eller andet forefaldende arbejde i relation til chaufførjobbet, bortfalder den her nævnte timebetaling fra det tidspunkt, hvor anden vogn/andet arbejde anvises. Anvises anden vogn, aflønnes chaufføren med provisionsløn. Anvises andet arbejde, aflønnes dette med garantibetaling. Nægter chaufføren at påtage sig det anviste, bortfalder garantibetalingen.

Stk. 4 Brækage
Ved brækage på en hyrevogn i en påbegyndt vagt garanteres chaufføren en mindstebetaling svarende til 7,4 timers garantibetaling. I denne betaling modregnes for allerede optjent løn samme dag.

Stk. 5 Fastpris- og tilbudsaftaler
Ved fastpris- og tilbudsaftaler aflønnes chaufføren med 48,1 % af den aftalte pris.

Det er en forudsætning, at den gældende takst for en given kørsel er den samme, uanset om kørslen udføres af vognmanden eller chaufføren.

Stk. 6 Beregningsgrundlag
Såfremt der indføres moms og/eller gebyrer på taxikørsel, skal lønberegningen foretages på grundlag af det indkørte beløb uden moms/gebyr.

Stk. 7 Sygdom
Der ydes løn under sygdom og ved arbejdsskade i overensstemmelse med Hovedoverenskomstens § 34 dog således, at betalingen under sygdom og arbejdsskade udgør garantibetaling i op til 7,4 timer pr. sygedag.

§ 17 Arbejdstiden

Stk. 1 Arbejdstidens placering
Arbejdstidens placering samt fridøgn og øvrig tjenestefrihed aftales mellem vognmanden og den enkelte chauffør.

Stk. 2 Vagtplaner
Vagtplanerne skal laves således, at den enkelte chauffør over en 13 ugers periode sikres mindst 4 friweekender eller 4 gange 2 sammenhængende fridage i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Stk. 3 Højeste daglige vagttid
Chaufføren kan ikke pålægges vagter af mere end 12 timers varighed inkl. én times pause. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. vagtvogn eller specialture.

Stk. 4 Aftalt tjeneste
Fast nat- eller dagtjeneste kan aftales mellem vognmanden og chaufføren. Vedvarende ændringer af aftalt tjeneste skal varsles med chaufførens personlige opsigelsesvarsel.

Stk. 5 Bestillingskontor
Såfremt vognmænd tilsluttet samme bestillingskontor udarbejder en vagtplan for vognene for en given periode, har chaufføren krav på en kopi af denne.

Vagtplanen for den enkelte medarbejder skal være kendt mindst én måned frem. Vagtplanen er bindende for såvel vognmand som chauffør. Vagtplan samt øvrige instrukser udleveres til chaufføren i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse, og herefter når ændringer sker.

§ 18 Opsigelse

Stk. 1 Varslingsregler
De første 3 måneder er der ikke noget opsigelsesvarsel.

Efter 3 måneders beskæftigelse er de gensidige opsigelsesvarsler følgende:

Indtil 12 måneders beskæftigelse7 kalenderdage
Efter 12 måneders beskæftigelse14 kalenderdage

For afløsere er der ikke noget opsigelsesvarsel.

Der kan med den enkelte chauffør aftales gensidig forlængelse af opsigelsesvarslerne.

Stk. 2 Hjemsendelse ved brækage
I tilfælde af skader på vognen, og hvor dette medfører flere arbejdsdages værkstedsophold, bortfalder de i stk. 1 nævnte varsler under forudsætning af, at det har været forsøgt at skaffe en erstatningsvogn, og at chaufføren ansættes igen, når vognen er driftsklar. Ved hjemsendelse afbrydes anciennitetsberegningen, og chaufføren vender tilbage til virksomheden med den ved hjemsendelsen opnåede anciennitet.

Stk. 3 Erstatning ved manglende varsel
Såfremt vognmanden ikke overholder de i stk. 1 nævnte varsler, betales en erstatning svarende til garantilønnen for det antal dage, der mangler varsel for. Såfremt chaufføren ikke overholder de i stk. 1 nævnte varsler, betales en erstatning svarende til garantilønnen, eksklusiv skat, for det antal dage, der mangler varsel for. Erstatningen kan modregnes i sidste lønudbetaling.

§ 19 Øvrige bestemmelser

Stk. 1 Afregning
Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker afregning af det indkørte beløb fra chaufføren til vognmanden dagligt. Chaufføren kan ikke indregne forskud i afregningen. Overtrædelse af denne bestemmelse kan i gentagne tilfælde medføre bortvisning.

Stk. 2 Færgeoverfarter/bropenge
Ved kørsler, der er forbundet med betaling for færgeoverfarter eller betaling af bropenge, skal chaufføren sikre sig, at disse udgifter tillægges turens pris og betales af kunden.

Stk. 3 Kørsel med overnatning
Er en tur forbundet med overnatning, betales udgifterne hertil af vognmanden, såfremt der før turens start er truffet aftale herom med vognmanden. I forbindelse med hver overnatning har chaufføren krav på to måltider. Disse betales mod bilag af vognmanden.

Stk. 4 Røveri/tyveri fra bilen
I tilfælde af røveri/tyveri fra bilen dækker vognmanden det indkørte beløb (inkl. checks,
bon’er mm.) for den pågældende vagt samt byttepenge med maksimalt kr. 1.000,00. Det er en forudsætning, at chaufføren har overholdt de forskrifter, der er meddelt for betalingsmodtagelsen, og at der foreligger politirapport vedrørende hændelsen.

Stk. 5 Krisehjælp
Udsættes en chauffør for overfald (røveri/tyveri), skal chaufføren tilbydes akut krisehjælp, herunder psykolog/psykiater, der betales af arbejdsgiver eller dennes forsikring.

Kapitel 5 - lokalaftaler

§ 20 Fravigelsesmuligheder

Følgende bestemmelser i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48:

§ 2, stk. 4 Betaling ved overarbejde
§ 3 Den normale daglige arbejdstid
§ 4 Rådighedstjeneste
§ 6, stk. 3 Kørsel på særlige tidspunkter
§ 9 Uniform