Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Kristelig Arbejdsgiverforening (KA).

Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune.

§ 2 – Grundlag

Stk. 1 KA’s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Bibelen.

Stk. 2 KA er uafhængig af partipolitiske og kirkelige organisationer.

§ 3 – Formål

Stk. 1 Det er KA’s formål at beskytte og fremme medlemmernes faglige og økonomiske interesser, samt medvirke til et gensidigt positivt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.
Det er KA’s mål, at der er fri organisationsret på arbejdsmarkedet.

Stk. 2 For at fremme de i stk. 1 nævnte formål vil KA:

A. Indgå kollektive overenskomster angående løn- og ansættelsesforhold.

B. Varetage medlemmernes faglige interesse, herunder yde faglig og juridisk rådgivning.

C. Arbejde for, at uoverensstemmelser mellem medlemmerne og medarbejderne ikke fører til arbejdsstandsning af nogen art, men bliver bilagt ved forhandling parterne imellem, eventuelt ved endelig afgørelse ved voldgift.

D. Samarbejde med andre arbejdsmarkedsorganisationer og politiske partier.

§ 4 – Organisationsmæssig tilknytning

Stk. 1 KA er medlem af Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) og er, ligesom organisationens medlemmer, forpligtet af dennes vedtægter og bestemmelser.

§ 5 – Optagelse af medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer optager KA selvstændige erhvervsdrivende og selskaber inden for alle brancher og fag, enten som et medlemskab, hvor medlemmet er forpligtet af de kollektive overenskomster og ikke henhører under en anden organisation under KAH, eller som et associeret medlemskab, hvor medlemmet ikke på associeringstidspunktet er omfattet af en kollektiv overenskomst.
Et medlem må ikke udøve virksomhed, der strider mod værdigrundlag og formål jvf. §2 og §3.

Stk. 2 Hvis optagelse nægtes administrativt kan ansøgeren indbringe sagen for bestyrelsen.
Ansøgeren har ret til skriftligt at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted.

Stk. 3 Optagelse af medlemmer sker gennem sekretariatet og har virkning fra det tidspunkt, hvor optagelsesbegæringen er modtaget af sekretariatet.

§ 6 – Overenskomst forpligtet medlemskab

Stk. 1 Ethvert medlem er i alle forhold forpligtet til at overholde vedtægter, samt efterkomme vedtagelser og pålæg fra bestyrelsen.
Ligeledes er ethvert medlem forpligtet til at overholde de af KA indgåede kollektive overenskomster og aftaler.

Stk. 2 Et medlem der efter påtale ikke overholder vedtægter, overenskomster eller meddelte vedtagelser og pålæg kan ekskluderes som medlem af organisationen.
Eksklusionen besluttes af bestyrelsen.
Ved kontingentrestance besluttes eksklusionen af sekretariatet efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.
Medlemmet har ret til skriftligt at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted.

Stk. 3 I tilfælde, hvor et medlem er blevet ekskluderet, skal bestyrelsen godkende en eventuelt genoptagelse som medlem.
En forudsætning for en eventuelt genoptagelse af medlemskabet er, at det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er bragt i overensstemmelse med KA’s vedtægter, overenskomster og øvrige aftaler.

Stk. 4 KA varetager medlemmernes interesse ved indgåelse af kollektive overenskomster samt ved bistand i øvrige forhold vedrørende løn- og ansættelsesforhold.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et medlem og medarbejderne og/eller deres organisation, skal KA tilbyde bistand til løsning af uoverensstemmelsen.

Stk. 5 En forudsætning for, at der til medlemmerne ydes gratis bistand i faglige forhold er, at sagen er opstået i medlemsperioden. KA træffer afgørelse om sagens førelse.

Stk. 6 Medlemmer, der udsættes for strejke eller blokader påført af andre faglige organisationer, kan oppebære støtte efter de af KAH’s bestyrelse fastsatte retningslinier.
For at opnå støtte, skal medlemmet i tilfælde af uro eller trusler om strejke eller blokade omgående rette henvendelse til sekretariatet, som herefter i samarbejde med medlemmet træffer foranstaltninger til løsning af konflikten.

§ 7 – Associeret medlemskab

Stk. 1 Ethvert medlem er i alle forhold forpligtet til at overholde vedtægter samt efterkomme vedtagelser og pålæg fra bestyrelsen.

Stk. 2 For at opretholde et associeret medlemskab forudsætter det, at medlemmet ikke modtager et krav om indgåelse af en kollektiv overenskomst fra en faglig organisation, der har indgået en kollektiv overenskomst med en organisation, der er medlem af KAH.

Stk. 3 I tilfælde af, at et associeret medlem modtager en skriftlig henvendelse vedrørende indgåelse af en kollektiv overenskomst jf. stk. 2, skal medlemmet omgående meddele dette til KA med henblik på en afklaring af, hvorvidt medlemmet ønsker at blive overenskomstforpligtet medlem af KA eller afbryde associeringen.

Stk. 4 Indgår et associeret medlem en kollektiv overenskomst, skal medlemmet omgående meddele dette til KA med henblik på en afklaring af, hvorvidt medlemmet ønsker at blive overenskomstforpligtet medlem af KA eller afbryde associeringen.

Stk. 5 I det tilfælde, hvor et associeret medlem jf. stk. 3 og 4 vælger at blive overenskomstforpligtet medlem af en organisation, der er medlem af KAH, overflyttes medlemskabet på tidspunktet for henvendelsen fra den faglige organisation eller indgåelsen af en kollektiv overenskomst. Det kan dog tidligst ske fra det tidspunkt, hvor sekretariatet har modtaget meddelelse herom.

Stk. 6 Vælger et associeret medlem at afbryde medlemskabet af KA jf. stk. 3 og 4 sker dette på tidspunktet for henvendelsen fra den faglige organisation eller indgåelsen af en kollektiv overenskomst. Det kan dog tidligst ske fra det tidspunkt, hvor sekretariatet har modtaget meddelelse herom. Der skal dog betales kontingent som associeret medlem i henhold til gældende regler for udmeldelse jf. §9 stk. 1.

Stk. 7 KA’s bestyrelse efter godkendelse i KAH’s bestyrelse, fastlægger regler for, i hvilken omfang et associeret medlem har adgang til KA’s serviceydelser.

Stk. 8 Et associeret medlem, der efter påtale ikke overholder vedtægter eller meddelte vedtagelser og pålæg, kan ekskluderes som medlem. Eksklusionen besluttes af bestyrelsen. Ved kontingentrestance besluttes eksklusionen af sekretariatet efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
Et associeret medlem har ret til skriftligt at fremføre sin sag for bestyrelsen før endelig afgørelse finder sted.

Stk. 9 I tilfælde, hvor et associeret medlem er blevet ekskluderet, skal bestyrelsen godkende en eventuel genoptagelse som medlem.
En forudsætning for en eventuel genoptagelse som medlem er, at det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er bragt i overensstemmelse med KA’s vedtægter og øvrige aftaler.

Stk. 10 KA varetager et associeret medlems interesse ved bistand vedrørende løn- og ansættelsesforhold.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et associeret medlem og medarbejderne, skal KA tilbyde bistand til løsning af uoverensstemmelsen.

Stk. 11 En forudsætning for, at der til et associeret medlem ydes gratis bistand i faglige forhold er, at sagen er opstået i medlemsperioden. KA træffer afgørelse om sagens førelse.

§ 8 – Kontingent

Stk. 1 Medlemmerne betaler et kontingent, fastsat af bestyrelsen og godkendt af KAH’s bestyrelse, bestående af et grundkontingent og et kontingent beregnet efter virksomhedens lønsum. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte yderligere kontingent til varetagelse af særlige branche- og erhvervsforhold.

Stk. 2 Medlemmerne er pligtige til hvert år inden den 1. februar til sekretariatet at indberette virksomhedens lønsum.
Til medlemmerne fremsendes i januar måned et skema, hvorpå virksomhedens lønsum skal angives.

Stk. 3 Til dokumentation for lønsummen vedlægges kopi af indberetning til Told og Skat eller en revisorerklæring.

Stk. 4 Til lønsummen medregnes alle lønandele for samtlige ansatte inklusiv ejere, direktører og ansvarlige ledere, dog fratrukket eventuelle bestyrelseshonorarer.

Stk. 5 Indsendes oplysninger om virksomhedens lønsum ikke rettidigt, fastsætter bestyrelsen kontingentstørrelse ud fra sidste års indberettede lønsum med et tillæg på 25%.

Stk. 6 Ændring af kontingent som følge af ændret lønsum kan alene ske i det år, hvor lønsumsoplysninger indsendes. Der kan ikke ske tilbagebetaling af kontingent for tidligere år.

Stk. 7 Skyldigt kontingent kan om nødvendigt inddrives ved retlig incasso. Sagsomkostninger i denne forbindelse påhviler medlemmet.

Stk. 8 Medlemmer med kontingentrestance kan ekskluderes. Genoptagelse kan finde sted, hvis det skyldige kontingentbeløb indbetales.

Stk. 9 Eksklusion som følge af kontingentrestance frigør ikke medlemmet for at betale kontingent indtil udløbet af den almindelige udmeldelsesfrist, jvf. §9.

§ 9 – Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse kan kun foretages skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel til ophør pr. 30. juni eller 31. december.
En medlemsvirksomhed kan ikke blive udmeldt af KA før 2 år efter, at virksomheden har modtaget økonomisk støtte jf. §6 stk. 6 eller har tilbagebetalt den modtagne støtte.

Stk. 2 Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1.

Stk. 3 Et medlem, der er under konkursbehandling ophører med at være medlem ved udgangen af det halvår, i hvilket dette meddeles til sekretariatet.
Konkursboet kan indtræde i medlemsforholdet.

§ 10 – Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er KA’s højeste myndighed underlagt de forpligtelser, der følger af medlemskabet af KAH.

Stk. 2 Der afholdes generalforsamling hvert år inden 1. juni.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/10 af medlemmerne skriftligt kræver det og samtidigt angiver, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt senest 1 måned efter, at der skriftligt til formanden for bestyrelsen er fremsat begæring herom.
Indkaldelse skal udsendes med mindst 8 dages varsel ledsaget af dagsorden.

Stk. 3 Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er både overenskomstforpligtede og associerede medlemmer ved én repræsentant fra virksomhedens ansvarlige ledelse. Ved virksomhedens ansvarlige ledelse forstås ejere, direktion og bestyrelse.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Mandaterne prøves
  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  • Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
  • Afstemning om den kollektive overenskomst
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af medlemmer til overenskomstudvalg
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

Stk. 5 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske senest 2 måneder før afholdelse. Dagsorden og regnskab tilsendes deltagerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af overenskomstudvalg og øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Stk. 6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Ved den ordinære generalforsamling i ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er alle repræsentanter for medlemmer jvf. §10 stk. 3, der erklærer loyalt at ville arbejde for KA’s værdigrundlag og formål angivet i §2 og §3.
Dette bekræftes ved underskrivelsen af en af bestyrelsen vedtaget kandidaterklæring.

Stk. 7 Hvert medlem har én stemme og der kan alene stemmes ved fremmøde. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

§ 11 – Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og beslutter de politiske retningslinier på grundlag af vedtægterne og generalforsamlingens vedtagelser.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling med valg af formand, næstformand og repræsentation til KAH’s bestyrelse.
Herudover udpeges medlemmer til diverse bestyrelser og udvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til formålsbestemte opgaver.

Stk. 4 Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Der føres protokol over de på møderne vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen samles iøvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Formanden og sekretariatet i KAH udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 6 Bestyrelsen indstiller revideret regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastlægger budget og regler for kontingent for det kommende år.

§ 12 – Administration

Stk. 1 Administration samt bistand i faglige forhold varetages af KAH’s sekretariat.

Stk. 2 KA kan for særskilt kontingent til branche- og erhvervsmæssige formål etablere serviceydelser i samarbejde med KAH’s sekretariat.

§ 13 – Økonomi

Stk. 1 KA’s kontingentindtægter og andre indtægter anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med opfyldelsen af KA’s formål.

Stk. 2 Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at foreningens formue forvaltes forsvarligt.
Formuen kan, efter retningslinier fastsat af bestyrelsen, anbringes i et pengeinstitut, værdipapirer eller fast ejendom.
Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3 KA hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid stående formue.
Der påhviler ikke KA’s medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 4 KA’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5 Revision af KA’s regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 6 KA tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med direktionen i KAH. Formanden og direktionen kan i forening meddele prokura til medarbejdere i KAH’s sekretariat.

§ 14 – Faglige forhold

Stk. 1 KA vil fremme et godt samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere samt sikre rolige og stabile arbejdsforhold hos medlemmerne ved indgåelse af kollektive overenskomster, hvor der ikke kan anvendes kollektive kampskridt til løsning af faglige uoverensstemmelser mellem parterne, men hvor uenighederne i stedet løses ved voldgift.

Stk. 2 Bestyrelsen forhandler samarbejdsaftaler som grundlag for en kollektiv overenskomst. Sådanne samarbejdsaftaler skal, med en indstilling fra bestyrelsen, forelægges KAH’s bestyrelse til godkendelse.

Stk. 3 Forhandling af kollektive overenskomster varetages af Overenskomstudvalget med bistand af KAH’s sekretariat.
I det år, hvor der er sket fornyelse, skal en kollektiv overenskomst, med en indstilling fra generalforsamlingen, forelægges KAH’s bestyrelse til godkendelse.
Det er alene overenskomstforpligtede medlemmer, der kan deltage i afstemningen om en kollektiv overenskomst.

Stk. 4 Overenskomstudvalget består af bestyrelsen og op til to på generalforsamlingen valgte medlemmer for hvert brancheområde, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst.
Valgperioden for generalforsamlingsvalgte medlemmer af overenskomstudvalget er overenskomstperioden. Det år, hvor der er sket fornyelse af overenskomsten, skal der foretages valg til overenskomstudvalget.
KA’s bestyrelse vælger formanden for overenskomstudvalget.
Det er alene overenskomstforpligtede medlemmer, der kan vælge medlemmer til overenskomstudvalget.

Stk. 5 Valgbar til overenskomstudvalget er alle repræsentanter for overenskomstforpligtede medlemmer jvf. §10 stk. 3.

Stk. 6 Ønsker organisationen at indgå overenskomst med en ny part eller ændring i dækning i de bestående overenskomster, skal dette forud for forhandlingerne, forelægges KAH’s bestyrelse til godkendelse.

§ 15 – Almindelige bestemmelser

Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling. For at en vedtægtsændring kan træde i kraft, skal den godkendes af KAH’s bestyrelse.

Stk. 2 KA kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. En sådan beslutning skal, for at være gyldig, godkendes af KAH’s bestyrelse.
Det er endvidere en betingelse for opløsningens gyldighed, at der på den anden generalforsamling med simpelt flertal vedtages en af KA’s bestyrelse godkendt plan for opfyldelse eller afvikling af de for organisationen påhvilende økonomiske forpligtelser, samt anvendelse af overskydende midler.

Stk. 3 Såfremt der opstår forhold, der ikke er beskrevet i denne vedtægt, er disse underlagt KAH’s bestyrelsens beslutning.

Disse vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling i KA den 3. marts 2017 og godkendt af KAHs bestyrelse den 16. marts 2017, der er ikrafttrædelsestidspunktet.

Tidligere ændret 4. marts 2011.