Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Service

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker medarbejdere, der udfører pedelarbejde, opsyn og vagtopgaver, rengøring samt øvrigt forefaldende arbejde.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn
Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Mindstelønkr. 135,25kr. 138,75kr. 147,50

Pedeller med en relevant håndværksmæssig uddannelse samt vagtpersonale:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Mindstelønkr. 147,75kr. 151,25kr. 159,00

Stk. 2 Præstationsløn ved rengøringsarbejde
Ved præstationsløn forstås, at en given opgave er opmålt til at tage en bestemt tid. Aflønningen sker mindst med nedenstående satser pr. time for de opmålte timer:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Præstationslønkr. 151,75kr. 155,25kr. 163,00

Stk. 3 EGU og IGU satser

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
1. årkr. 76,50kr. 78,00kr. 83,75
2. årkr. 91,25kr. 92,75kr. 99,75

Stk. 4 Mindsteløn for ungarbejdere
Mindste timeløn for ungarbejdere:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
15-årigekr. 54,25kr. 55,75kr. 60,00
16-årigekr. 66,50kr. 68,00kr. 73,00
17-årigekr. 84,75kr. 86,25kr. 92,75

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100 % af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på hverdage og lørdage mellem kl. 04.00 og kl. 19.00, uden at
dette medfører betaling, jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter
Placeres den daglige arbejdstid på hverdage eller lørdage før kl. 04.00 og/eller efter kl. 19.00 og på søndage, betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage og lørdage kl. 19.00-04.00kr. 23,50kr. 23,75kr. 24,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 35,50kr. 36,00kr. 36,50

For ungarbejdere betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage og lørdage kl. 19.00-20.00kr. 17,25kr. 17,50kr. 17,75
Søn- og helligdage 00.00-20.00kr. 30,50kr. 31,00kr. 31,50

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges
arbejde.

Stk. 4 Varslingsregler
Arbejdstiden skal være kendt 4 uger frem. Ændring af arbejdstidens placering kan ske med et varsel på 1 dag.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde
Overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, betales med et tillæg på:

1.-3. time+ 50 %
Efterfølgende timer+ 100 %
Søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

§ 4 Søgnehelligdagsbetaling

Stk. 1 Timelønnede
For alle timelønnede medarbejdere henlægger arbejdsgiveren på en særlig konto et beløb svarende til 4,0 % af medarbejderens ferieberettigede løn eller indregner søgnehelligdagsbetalingen i lønnen de øvrige dage med 3,56 % af den ferieberettigede løn. Der beregnes ikke feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen.

Såfremt overarbejde pålægges udført på søgnehelligdage, betales alene personlig løn samt tillæg, jf. § 3, stk. 3.

Hovedoverenskomstens § 13, stk. 4-7, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Månedslønnede
Når der forekommer en søgnehelligdag på en dag, hvor medarbejderen normalt arbejder, har medarbejderen ret til frihed uden lønfradrag. Såfremt der arbejdes, har medarbejderen ret til afspadsering svarende til 7,4 timer pr. søgnehelligdag samt ret til tillæg, jf. § 3, stk. 3.

For deltidsansatte opnås retten forholdsmæssigt.

Såfremt overarbejde pålægges på søgnehelligdage, har medarbejderen ret til afspadsering eller udbetaling af timerne. Hertil kommer tillæg, jf. § 3, stk. 3. Der er ikke ret til overarbejdstillæg uanset bestemmelsen i Hovedoverenskomstens § 16, stk. 5. Der er dog ret til overarbejdstillæg ved pålagt overarbejde på søgnehelligdage, der falder på en ordinær fridag.

§ 5 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 20,00 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 – kl. 06.00 betales 100 % tillæg af mindstelønnen. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 6 Delt vagt

Såfremt arbejdstidens placering indebærer delt vagt, betales et tillæg pr. dag svarende til én times mindsteløn. Der kan kun placeres én delt vagt pr. dag.

§ 7 Transportbestemmelser

Når arbejdsgiver kræver transport mellem arbejdssteder, betaler arbejdsgiver for transport og den medgåede tid. Transporttid betales med personlig løn.

Der henvises i øvrigt til Hovedoverenskomstens bestemmelser om ikke-permanente arbejdspladser (§ 25).

§ 8 Ventetid og forgæves fremmøde

(Gælder kun ikke-funktionærer.)

Stk. 1 Definition af ventetid
Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid
For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes
hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 9 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1, 2 og 4 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.