Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

G-dage

Når en medarbejder bliver ledig – fx ved afskedigelse eller hjemsendelse – vil medarbejderen ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge fra sin A-kasse de første dage. Her skal du som arbejdsgiver i henhold til A-kasse lovgivningen betale for de første 2 ledighedsdage, populært kaldet ”G-dage”.

Nedenfor kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med betaling af G-dage.

Nyttige links

Steen Elkjær - Advokat (L)

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 143
Mail: steen@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Retten til G-dage:

Medarbejderen har ret til G-dage ved ledighed under forudsætning af, at medarbejderen er medlem af en A-kasse og indenfor de sidste 4 uger har været beskæftiget i din virksomhed i mindst 74 timer.

4 ugers perioden forlænges bagud, hvis medarbejderen har været fraværende pga. sygdom, ferie, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage, konflikt eller kursusdeltagelse i forbindelse med arbejdet.

Selvom din medarbejder umiddelbart har ret til G-dage, kan kravet alligevel bortfalde i visse situationer:

  • Medarbejderen afslår et skriftligt tilbud om fortsat ansættelse på samme vilkår
  • Virksomheden kan ikke betale pga. konkurs eller rekonstruktion
  • Afskedigelsen skyldes i det væsentlige medarbejderen
  • Arbejdsophøret skyldes force majeure eller er på baggrund af strejke, lockout eller sympatikonflikt
  • Medarbejderen er i fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag
  • Medarbejderen holder ferie eller modtager sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom på G-dagene.
  • Medarbejderen er tjenestemand og overgår til rådighedsløn
  • Medarbejderen har været i beskæftigelse med offentligt tilskud til lønnen i din virksomhed i mindst 74 timer. 4 ugers perioden forlænges bagud, hvis medarbejderen har været fraværende pga. sygdom, ferie, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage, konflikt eller kursusdeltagelse i forbindelse med arbejdet. 

Flere af de forhold, der medfører bortfald af retten til G-dage, indtræder først efter, at din medarbejder er fratrådt, hvorfor du normalt ikke har kendskab hertil – et eksempel er sygdom.

Du har derfor mulighed for at bede din medarbejder om en tro- og loveerklæring, hvor medarbejderen erklærer at være berettiget til betaling for G-dage.

Du skal senest 14 dage efter, at medarbejderen er fratrådt, bede om at få en tro- og loveerklæring på, at medarbejderen på G-dagene ikke har haft fuld beskæftigelse, ikke har fået sygedagpenge, ikke har fået dagpenge under de 14 dages sygdom eller ikke har holdt ferie.

Din medarbejder skal aflevere erklæringen til dig senest 14 dage efter, at du har anmodet om erklæringen. Hvis medarbejderen ikke overholder fristen, bortfalder kravet på G-dage.

Vi har udarbejdet en skabelon til en tro- og loveerklæring, som du er velkommen til at benytte dig af.

Betaling:

Du skal som udgangspunkt betale de 2 første ledighedsdage til en medarbejder, der opfylder betingelserne for at få G-dage. Der gælder dog et minimumskrav om, at medarbejderen har arbejdet minimum 74 timer.

Du kan maksimalt komme til at betale 16 G-dage pr. kalenderår til den individuelle medarbejder. Betaling af hele og halve G-dage tæller hver for én i relation maksimummet på 16 G-dage.

Ved hele G-dage forstås dage, hvor ledigheden udgør mere end 4 timer. Ved halve G-dage forstås dage, hvor ledigheden udgør 4 eller færre timer.

G-dage er en fast sats, som ændres årligt. Find den aktuelle sats på linket til højre. 

Husk, at du skal oplyse på medarbejderens lønseddel, hvor mange G-dage, der er betalt i kalenderåret. Så har du også altid selv et opdateret overblik på hver enkelt medarbejder.

G-dage er A-indkomst. Der skal dog hverken beregnes feriegodtgørelse, AM-bidrag eller ATP af G-dagene. Betaling af G-dage skal senest ske med virksomhedens 2. lønafregning efter medarbejderens fratrædelse.

Hvis ledigheden er på 4 timer eller derunder pr. dag, betales en halv G-dag. Hvis ledigheden er på 4 timer eller mere pr. dag betales en hel G-dag.