Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Landbrug

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte medarbejdere beskæftiget ved dyrebrug, plantebrug samt maskinstationer.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige timeløn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Mindste timeløn for medarbejdere ansat ved svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold er:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Faglærte Kr. 135,25 Kr. 137,50 Kr. 139,75
Ufaglærte Kr. 124,50 Kr. 126,50 Kr. 128,50

Mindste timeløn for medarbejdere ansat ved maskinstationer og plantebrug er:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Faglærte Kr. 132,00 Kr. 134,00 Kr. 136,00
Ufaglært Kr. 122,50 Kr. 124,50 Kr. 126,50
Stk. 2 Tjenestebolig/kost og logi

Tjenestebolig defineres som bolig/lejlighed med minimum køkken, bad og 3 værelser.

I tilfælde, hvor et arbejdsforhold ophører efter de normale eller aftalte opsigelsesregler, skal tjenesteboligen fraflyttes samtidig med arbejdsforholdets ophør.

I tilfælde af at arbejdsforholdet ophører på grund af medarbejderens alvorlige sygdom eller død, har medarbejderen og/eller dennes familie ret til at blive boende i tjenesteboligen i indtil 3 måneder mod betaling af den af Skatterådets fastsatte sats for værdien heraf.

Tjenesteboligens standard accepteres af medarbejderen ved indgåelse af aftale om ansættelse. Ansøgeren har ret til at besigtige boligen med familien. Der kan her forlanges forbedringer gennemført, men herefter kan der ikke kræves forbedringer af boligen.
 
Det forudsættes, at medarbejderen holder boligen og udenomsarealer i samme stand som ved indflytningen. Den udvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelse af faste installationer og hårde hvidevarer påhviler arbejdsgiveren, mens den indvendige vedligeholdelse påhviler medarbejderen.

Såfremt medarbejderen ønsker at holde større husdyr, herunder hunde, heste og lignende, skal dette være aftalt med arbejdsgiveren.

Såfremt medarbejderen vanrøgter ejendommen/lejligheden, er medarbejderen erstatningspligtig. Sagen afgøres ved lokalforhandling. Kan der ikke opnås enighed, henvises spørgsmålet til mægling, jf. Organisationsaftalens § 5.

Stilles der tjenestebolig, kost og/eller logi til rådighed, reduceres lønnen med de af Skatterådet til enhver tid fastsatte satser, omregnet til timesatser.

Stk. 3 EGU og IGU satser
  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
1. år Kr. 72,25 Kr. 73,25 Kr. 74,25
2. år Kr. 84,00 Kr. 85,25 Kr. 86,50
Stk. 4 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere er:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
15-årige Kr. 53,00 Kr. 53,75 Kr. 54,50
16-årige Kr. 66,00 Kr. 67,00 Kr. 68,00
17-årige Kr. 83,25 Kr. 84,50 Kr. 85,75
Stk. 5 Praktikantløn

Mindste månedsløn for praktikanter jf. § 10 er:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Praktikanter 0-6 mdr: Kr. 11.628,25 Kr. 11.822,25 Kr. 12.019,50
Praktikanter 7-12/18 mdr: Kr. 13.484,25 Kr. 13.709,25 Kr. 13.938,00

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100% af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på alle ugens hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 19.00, samt søn- og helligdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.
Medarbejderen har ret til frihed hver anden weekend.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 19.00 eller på søn- og helligdage før kl. 6.00 og/eller efter kl. 18.00, betales følgende tillæg pr. time:

For medarbejdere ansat ved svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 19.00 - 06.00 Kr. 38,00 Kr. 38,50 Kr. 39,00
Søn- og helligdage kl. 18.00 - 06.00  
Faglærte Kr. 135,00 Kr. 137,00 Kr. 139,00
Ufaglærte Kr. 124,25 Kr. 126,00 Kr. 127,75
Søn- og helligdage kl. 04.00 - 06.00 samt 18.00 - 20.00  
15-årige Kr. 50,00 Kr. 50,75 Kr. 51,50
16-årige Kr. 63,50 Kr. 64,25 Kr. 65,00
17-årige Kr. 81,25 Kr. 82,25 Kr. 83,25

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

For medarbejdere ansat ved maskinstationer og plantebrug:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 19.00 - 06.00 Kr. 38,00 Kr. 38,50 Kr. 39,00
Søn- og helligdage kl. 18.00 - 06.00  
Faglærte Kr. 131,75 Kr. 133,50 Kr. 135,50
Ufaglærte Kr. 122,25 Kr. 124,00 Kr. 125,75
Søn- og helligdage kl. 04.00 - 06.00 samt 18.00 - 20.00  
15-årige Kr. 50,00 Kr. 50,75 Kr. 51,50
16-årige Kr. 63,50 Kr. 64,25 Kr. 65,00
17-årige
 
Kr. 81,25 Kr. 82,25 Kr. 83,25

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

§ 4 Betaling ved overarbejde

Stk. 1 Svine- og kvægbrug

For medarbejdere ansat ved svine- og kvægbrug samt øvrige dyrehold betales overarbejde med et tillæg på:

1. - 2. time på hverdage +  50%
Efterfølgende timer samt timer på søn- og helligdage + 100%

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

Stk. 2 Plantebrug

For medarbejdere ansat ved plantebrug betales overarbejde med et tillæg på:

1. - 3. time på hverdage +  50%
Efterfølgende timer samt timer på søn- og helligdage + 100%

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

Stk. 3 Maskinstationer

For medarbejdere ansat ved maskinstationer betales overarbejde med et tillæg på:

1.- 2. time på hverdage +  30%
Efterfølgende timer samt timer på søn- og helligdage +  80%

Tillægget beregnes af den personlige løn. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

§ 5 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 17,25 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time.
Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

§ 6 Bonusaftaler

Stk. 1 Aftale om bonus

Hvor arbejdets art og produktionen gør det muligt, kan der lokalt aftales bonussystemer. Der betales ikke pensionsbidrag af bonus.

Stk. 2 Opsigelse af bonusaftaler

Bonusaftaler kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel.

§ 7 Arbejdstøj

Arbejdsgiveren stiller arbejdstøj til rådighed i arbejdstiden. Såfremt arbejdsgiver ikke stiller arbejdstøj til rådighed, opsparer medarbejderen til køb af arbejdstøj kr. 116,50 pr. måned.

Beløbet udbetales alene mod kvittering for indkøbt arbejdstøj.

Såfremt der stilles særlige krav til påklædning, herunder sikkerhedstøj og -udstyr, betales dette af arbejdsgiveren.

§ 8 Opsigelsesvarsler

Stk. 1 Opsigelse fra arbejdsgiver

Varslet udgør:

Efter 3 måneders beskæftigelse30 kalenderdage
Efter 2 års beskæftigelse 60 kalenderdage

Der kan aftales gensidigt forlængede opsigelsesvarsler, herunder forlængede opsigelsesvarsler i sæsoner.

Stk. 2 Varsel fra medarbejder

Varslet udgør:

Efter 3 måneders beskæftigelse 15 kalenderdage
Efter 6 måneders beskæftigelse 30 kalenderdage

Der kan aftales gensidigt forlængede opsigelsesvarsler, herunder forlængede opsigelsesvarsler i sæsoner.

Stk. 3 Opsigelse af praktikaftale

De første 2 måneder er en prøveperiode, hvori praktikaftalen kan opsiges af begge parter uden varsel. Efter udløbet af prøveperioden kan praktikanten opsige praktikaftalen med 14 dages varsel, hvorimod arbejdsgiveren ikke kan opsige aftalen.

Sager om uretmæssig ophævelse af praktikaftalen efter prøvetidens udløb behandles efter reglerne i Organisationsaftalens § 5, hvorunder der også kan tages stilling til en eventuel bod, der dog maksimalt kan fastsættes til et beløb svarende til 2 gange praktikantens aktuelle månedsløn.

Opsiger arbejdsgiveren praktikaftalen i prøvetiden eller ophæves praktikaftalen uretmæssigt, skal arbejdsgiveren dog i begge tilfælde betale praktikantens hjemrejse, såfremt praktikanten rejser hjem inden 14 dage efter praktikforholdets ophør.

Stk. 4 Øvrige opsigelsesregler

Se Hovedoverenskomsten.

§ 9 Ferie

Bestemmelserne om ferie i Hovedoverenskomstens § 26 er gældende. I ansættelsesforhold underlagt Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. (Medhjælperloven), kan arbejdsgiver og medarbejder dog skriftligt aftale, at reglerne vedrørende ferie i denne lovs § 9 stk. 3-6 finder anvendelse.

§ 10 Praktikanter

Stk. 1 Personkreds

Der kan indgås praktikaftale med en statsborger fra et andet land, der i tilknytning til en uddannelse i hjemlandet tager et praktikophold i Danmark.

Stk. 2 Krav

Arbejdsgiveren skal være godkendt til at have elever under erhvervsuddannelse. Praktikstedet må højst have et antal praktikanter svarende til det antal elever, virksomheden er godkendt til at kunne beskæftige.

Stk. 3 Praktikperiode

En praktikaftale kan indgås for en periode på op til 12 måneder. Såfremt der i forbindelse med praktikperioden er indlagt et skoleforløb med fuld løn i Danmark af 6 til 8 måneders varighed, og praktikanten har fået forlænget sin opholdstilladelse, kan praktikperioden forlænges med op til 6 måneder. Praktikperioden kan samlet set ikke overstige 18 måneder.

Stk. 4 Forsikring af praktikanter

Praktikanter har krav på arbejdsgiverbetalt forsikring fra første praktikdag, dog betinget af, at praktikanten har anmodet folkeregisteret om dansk CPR-nummer. Forsikringen skal som minimum svare til den elevforsikring, som fremgår af rammeaftale indgået mellem overenskomstens parter og Velliv.

Stk. 5 Ferie

Praktikanter har ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn efter de almindelige bestemmelser i Hovedoverenskomstens § 26. Praktikanter er ikke omfattet af Hovedoverenskomstens § 26, stk. 2, 3. afsnit.

Stk. 6 Øvrige bestemmelser

Med undtagelse af reglerne om arbejdsmarkedspension, jf. § 14 i Hovedoverenskomsten, er praktikanter omfattet af overenskomstens øvrige bestemmelser.

§ 11 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1, 2, 8, 9 og 10 kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her