Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA

Vedtægter

Vedtægter for KA Barselsfond

§ 1 Navn
Stk. 1 Fondens navn er "KA-Barselsfond".

§ 2 Tilslutning
Stk. 1 KA-Barselsfond er obligatorisk for alle medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening (KA).

§ 3 Formål
Stk. 1 KA-Barselsfond opkræver bidrag fra KAs medlemsvirksomheder, med det formål at udligne medlemsvirksomhedernes udgifter til løn under barsel og graviditet.

§ 4 Udligning
Stk. 1 KA-Barselsfond indgår i KAH's barselsudligningsordning, således at de indbetalte bidrag indgår i en fælles udligningsordning under KAH.

§ 5 Bidrag
Stk. 1 Regler for betaling og bidragets størrelse fastsættes én gang årligt af KAsbestyrelse Og godkendes af KAH’s bestyrelse.

Stk. 2 KA-Barselsfond kan kræve behørig dokumentation for virksomhedens lønsum i henhold til vedtægterne for KA.

Stk. 3 Hvis forholdene efter bestyrelsens skøn nødvendiggør det, kan bestyrelsen vedtage at opkræve ekstra bidrag hos virksomhederne.

§ 6 Refusion
Stk. 1 Ansøgning om refusion behandles ikke før første bidragsopkrævning til KA-Barselsfond er indbetalt.

Stk. 2 Det er en betingelse for at få refusion, at den medarbejder, der søges refusion for, opfylder betingelserne i henhold til overenskomsten for at oppebære fuld løn under graviditets- barsels-/adoptions-, forældre- og fædreorlov. 
I særlige tilfælde kan direktøren for KA dispensere for dette.

Stk. 3 Der kan højest udbetales refusion for de timer, medarbejderen er ansat til i henhold til ansættelsesbeviset, dog maksimalt 37 timer pr. uge, i det antal uger overenskomsten mellem Det Faglige Hus og KA hjemler ret til løn under fraværet.

Stk. 4 Anmodning om refusion skal indsendes senest 12 måneder efter fødslen eller modtagelsestidspunktet ved adoption. Der skal, sammen med refusionsansøgningen for så vidt angår graviditetsorlov, barsels- og adoptionsorlov og forældreorlov, indsendes følgende dokumentation: ansættelsesbevis, lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen/modtagelsen af barnet til og med perioden hvorunder der er ydet løn i forbindelse med fraværet pga. graviditet, barsel/adoption og forældreorlov. 
Når det gælder fædreorlov skal der sammen med refusionsansøgningen indsendes ansættelsesbevis og lønseddel for lønperioden hvori orloven er afholdt.

I alle tilfælde skal kopier af refusionsudbetalingerne fra Udbetaling Danmark vedlægges. KA-Barselsfond kan kræve yderligere dokumentation, eventuel i form af tro- og loveerklæring.

Stk. 5 Udbetaling fra refusionsordningen udgør forskellen mellem den til enhver tid gældende barselsdagpengesats og den af KA og Det Faglige Hus overenskomstfastlagte ret til løn under fraværet samt arbejdsgivers andel af arbejdsmarkedspension, herunder det overenskomstbestemte ekstraordinære pensionsbidrag indbetalt under forældreorlov og SH-godtgørelse. Feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg optjent under fraværet refunderes ikke. 

Stk. 6 Der kan først indsendes anmodning om refusion, når perioden hvorunder arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale løn, er udløbet.

Stk. 7 Selv om betingelserne for refusion er opfyldt, kan refusion nægtes:
a. hvis medlemmet ikke har indsendt lønsumsoplysning eller ikke har medsendt behørig dokumentation herfor.
b. hvis medlemmet er på refusionsudbetalingstidspunktet er i restance med betaling af kontingent til KA eller bidrag til KA-Barselsfond, uanset om restancen relaterer sig til samme periode som refusionen er optjent.
c. hvis refusionsanmodningen bilagt den af KA-Barselsfond krævede dokumentation indsendes senere end 12 måneder efter fødslen/modtagelsen af barnet.
d. hvis der er sket væsentlige og uforklarede ændringer i ansættelsesforholdet under graviditeten/orloven, herunder væsentlige lønstigninger ydet inden for 9 måneder før det faktiske fødselstidspunkt uden påviselig saglig grund hertil.
I denne situation, kan refusion ydes på grundlag af den lavere løn, som medarbejderen oppebar før lønstigningen.

Stk. 8 Et medlem, der er blevet nægtet refusion har ret til, skriftligt at fremføre sin sag for KA's bestyrelse, før endelig afgørelse finder sted.

§ 7 Udmeldelse/eksklusion
Stk. 1 Udmeldelse/eksklusion af KA giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af barselsfondens opsparede midler.

§ 8 Regnskab
Stk. 1 Der føres et regnskab, som til enhver tid skal udvise størrelsen af de samlede ind- og udbetalinger samt formuen ved regnskabsårets afslutning. Revision af barselsfonden foretages af KAs sædvanlige revisorer, og det reviderede regnskab forelægges KAs generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9 Ændring af vedtægter / ophør
Stk. 1 Nærværende vedtægter kan ændres af bestyrelsen for KA ved 2/3 stemmeflertal blandt alle bestyrelsens medlemmer.
For at en vedtægtsændring kan træde i kraft, skal den godkendes af KAHs bestyrelse.

Stk. 2 Opløsning af KA-Barselsfond kan ske, såfremt 2/3 af KAs bestyrelse stemmer derfor. En sådan beslutning skal, for at være gyldig, godkendes af KAHs bestyrelse.
Ved fondens opløsning tilfalder midlerne KAH.

§ 10 Ikrafttræden
Stk. 1 KA-Barselsfond træder i kraft den 1. juli 2005.

Vedtaget af KAs bestyrelse den 23. juni 2005, ændret den 25. oktober 2012 og efterføglende godkendt af KAHs bestyrelse den 14. december 2012. 

Vedtaget af KAs bestyrelse den 4. februar 2016 at ændre  § 6, stk. 7. 

Vedtaget af KAs bestyrelse den 6. september 2018 at ændre § 6, stk. 3, 4 og 5, og efterfølgende godkendt af KAHs bestyrelse den 7. december 2018. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her