Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Betaling under sygdom

Din medarbejders ret til betaling under sygdom afhænger af flere faktorer, herunder om ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomsten og om medarbejderen er funktionær.

Endelig har jeres individuelle ansættelsesaftale eller personalepolitik også indflydelse på dine forpligtelser og medarbejderens rettigheder. 

Ansættelse under KAs overenskomst

Hvis din medarbejder er omfattet af KAs overenskomst med Det Faglige Hus, har din medarbejder ret til fuld løn under sygdom og ved arbejdsskade i op til 9 uger, hvis medarbejderen har opnået 6 måneders anciennitet inden for de senest 12 måneder. Hvis din medarbejder fortsat er syg, overtager kommunen betalingsforpligtelsen herefter.

Hvis din medarbejder endnu ikke har været ansat i 6 måneder, finder sygedagpengelovens regler anvendelse. Vær dog opmærksom på, at hvis fraværet skyldes en arbejdsskade, så betales der fuld løn i op til 14 dage, selvom medarbejderen ikke opfylder anciennitetskravet.

Funktionærer

I henhold til funktionærloven er sygdom lovligt forfald fra arbejdet og medarbejderen har derfor ret til fuld løn under sygdom. Dette er gældende uanset hvor kort tid medarbejderen har været ansat og uanset, hvor længe sygeforløbet varer.

Funktionærer har ret til løn under sygdom uanset om medarbejderen modtager en fast månedsløn eller er timelønnet. Retten er heller ikke berørt af, hvorvidt medarbejderen er fuldtidsansat eller delitdsansat. 

Vær opmærksom på, at funktionærlovens regler ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen og du kan derfor ikke aftale dig ud af forpligtelsen til at betale løn under sygdom.

Sygedagpengelovens regler

Sygedagpengeloven giver medarbejdere ret til betaling under sygdom fra arbejdsgiveren, hvis visse betingelser er opfyldt. 

Det er for det første et krav, at medarbejderen har været ansat i mindst 8 uger. Har medarbejderen været ansat i kortere tid, har han/hun ikke krav på betaling fra virksomheden under sin sygdom. 

Hvis din medarbejder har været ansat i mere end 8 uger, har han/hun krav på betaling under sygdom, hvis sygedagpengelovens beskæftigelseskrav over for virksomheden er opfyldt. Medarbejderen skal have haft mindst 74 arbejdstimer inden for de seneste 8 uger for at have krav på betaling under sygdom fra virksomheden. Opfylder medarbejderen dette krav, har han/hun krav på betaling under sygdom.

Du skal maksimalt betale sygedagpenge til din medarbejder i op til 30 kalenderdage. Hvis din medarbejder er syg herudover, overtager kommunen betalingsforpligtelsen. Find den aktuelle sygedagpengesats.

Vær opmærksom på, at din medarbejder kan have ret til løn under sygdom, hvis det står angivet i medarbejderens ansættelseskontrakt, personalepolitik eller lignende. 

Virksomheden skal melde fraværet

Det er dit ansvar som arbejdsgiver, at melde medarbejderens sygefravær til kommunen uanset om medarbejderen har krav på betaling under sygdom fra dig.

Du skal melde fraværet via www.virk.dk. Vær opmærksom på fristerne for at melde fraværet, som varierer alt efter din betalingsforpligtelse. 

Husk at søge om refusion

Når du udbetaler løn til din medarbejder under sygdom, er du berettiget til at søge om refusion af sygedagpengesatsen, da du indtræder i medarbejderens ret til sygedagpenge fra kommunen. Din refusion er dog betinget af, at medarbejderen opfylder et beskæftigelseskravet i forhold til kommunen. Medarbejderen skal generelt have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 måneder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måneder, har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Du kan som udgangspunkt først modtage refusion efter 30 dages sygdom. Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring via www.virk.dk, kan du dog søge refusion allerede fra 2. fraværsdag.

Du skal søge refusion via www.virk.dk

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her