Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Barsel

Barselsregler for KA Plus-medlemmer

Når din medarbejder skal på barsel, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver kender dine rettigheder og forpligtelser i den forbindelse.

Din medarbejder har - som du sikkert allerede ved - ret til orlov og ret til betaling under orlov i forbindelse med fødsel eller adoption efter nærmere bestemte regler. Reglerne findes i barselsloven og funktionærloven - og for KA Plus-medlemmer også i overenskomsten.

Det er vigtigt, at du har styr på reglerne for at sikre, at du på den ene side overholder dine forpligtelser over for medarbejderen, og på den anden side ikke betaler mere end du er forpligtet til.

Nedenfor finder du en gennemgang af de regler, der gælder for dig som plus-medlem.

Er du tvivl om dit medlemskab, så er du meget velkommen til at kontakte os på 82 132 132.

Værd at vide, før medarbejderen går på barsel
 • Hvem har ret til orlov?

  Alle forældre har ret til fravær i forbindelse med fødsel eller adoption. Reglerne fremgår forskellige steder, men under afsnittet ”Orlovstyper” giver vi dig et overblik over, hvilke regler der gælder for dig som KA Plus-medlem.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Har min medarbejder ret til løn under orlov?

  Svaret afhænger af, hvor lang anciennitet din medarbejder har; altså hvor længe medarbejderen har været ansat hos dig.

  Alle medarbejdere har ret til barselsdagpenge under orloven.

  Har medarbejderen været ansat i mere end 9 måneder indenfor de seneste 12 måneder, har medarbejderen ret til løn under orloven. Vi uddyber dette under afsnittet ”Lønforpligtelse under orlov”, hvor vi også kommer ind på, hvordan lønnen under orloven beregnes.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvornår skal medarbejderen oplyse om graviditeten?

  Den gravide medarbejder skal senest 3 måneder før den forventede fødsel oplyse, om hun ønsker at afholde graviditetsorlov fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt.

  En medarbejder, der ønsker at afholde fædreorlov, skal oplyse dig herom senest 4 uger før fraværet påbegyndes.

  Uanset om medarbejderen er far eller mor, skal du som arbejdsgiver orienteres hurtigst muligt og senest 8 uger efter fødslen om, hvornår arbejdet genoptages efter endt orlov.

  Vi anbefaler, at du får datoen for genoptagelsen skriftligt fra medarbejderen.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvad er en forebyggende graviditetsundersøgelse, og hvordan aflønnes fravær i den forbindelse?

  En forebyggende graviditetsundersøgelse er en undersøgelse, som foregår hos egen læge, hos jordemoderen på sygehuset eller i lokalområdet. Sundhedsstyrelsen oplyser, at de forebyggende graviditetsundersøgelser er gratis.

  Den gravide medarbejder har ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. Undersøgelserne skal som udgangspunkt forsøges placeret uden for arbejdstiden. Hvis ikke det er muligt, har medarbejderen ret til at få udbetalt barselsdagpenge for fravær i den forbindelse. Barselsdagpenge udbetales af dig som arbejdsgiver, og det udbetalte kan ikke søges refunderet.

  Vælger medarbejderen at holde fri enten resten af dagen eller måske hele dagen, vil fravær ud over selve undersøgelsen afholdes for medarbejderens egen regning - eventuelt i form af afspadsering, ferie eller feriefridage.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvordan forholder jeg mig ved graviditetsbetinget sygdom og fravær?

  Graviditetsbetinget sygdom og fravær kan for eksempel være bækkenløsning, svangerskabsforgiftning eller forhøjet blodtryk.

  Sygemeldes medarbejderen på grund af graviditeten, er du som udgangspunkt forpligtet til at betale medarbejderen løn som ved almindelig sygdom. Du skal være opmærksom på overenskomstens regler for løn under sygdom for timelønnede medarbejdere (max 9 uger). Funktionærer har altid ret til fuld løn under sygdom.

  Hvis medarbejderen sygemeldes med graviditetsbetinget sygdom og fravær, er det vigtigt at være opmærksom på, at du skal søge om refusion af ”barselsdagpenge” og ikke ”sygedagpenge”. Det skyldes, at arbejdsgiverperioden bortfalder ved graviditetsbetinget sygdom og fravær - du får altså refusion allerede fra første fraværsdag og betaler ikke sygedagpenge i de normale 30 dage.

  Fraværet skal indberettes til Udbetaling Danmark hurtigst muligt og senest 5 uger efter første fraværsdag. Vores anbefaling er dog, at du anmelder fraværet allerede på første fraværsdag eller hurtigst mulig derefter, da Udbetaling Danmark herefter anmoder medarbejderen om at indsende dokumentation fra lægen.

  Dokumentationen er afgørende for, om du kan modtage refusion, og om arbejdsgiverperioden bortfalder.

  Refusionen søges på sædvanligvis via virk.dk, og du kan som sagt tidligst søge om refusion på første fraværsdag.

  Bemærk, at refusionsansøgningen senest skal være indsendt 8 uger efter sidste fraværsdag med løn.

  (Du kan læse mere om reglerne for løn under sygdom her.)

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvordan forholder jeg mig, hvis barnet ikke er født i Danmark?

  Vi får indimellem spørgsmål til, hvordan man forholder sig, hvis orloven ikke skal afholdes i Danmark; altså en situation, hvor mor og barn ikke bor i Danmark, men hvor faren arbejder i Danmark. Her har faren naturligvis fortsat ret til at afholde både fædre- og forældreorlov på samme måde, som hvis barnet opholdt sig i Danmark.

  Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der fra Udbetaling Danmark stilles krav om, at det fra medarbejderens side skal kunne dokumenteres, at orloven er tilbragt sammen med barnet.

  Udbetaling Danmark vil, når du anmelder fraværet og søger refusion, anmode medarbejderen om at indsende fødselsattest, samværserklæring (tilsendes medarbejderen fra Udbetaling Danmark) og relevant dokumentation for, at han er rejst hjem til barnet, fx flybilletter. Relevant dokumentation kan ifølge Udbetaling Danmark også være kontoudtog, som viser, at medarbejderen har købt mad eller brændstof på vej til hjemlandet, hvis han vælger at køre selv i stedet for at flyve. Udbetaling Danmark oplyser også, at nogen sender billeder af sig selv og barnet, men dette er dog ikke et krav.

  Hvorfor er det vigtigt for dig som arbejdsgiver at være opmærksom på dokumentationskravet? Det er det, fordi du ellers risikerer at få afslag på refusion fra Udbetaling Danmark og således heller ikke vil kunne opnå fuld refusion af dine lønudgifter fra Barselsfonden.

  Fraværet skal anmeldes på virk.dk som ved alle andre medarbejdere.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

Orlovstyper
 • Hvilken slags orlov hvornår?

  Få overblik over orlovstyperne - klik her.

  De enkelte orlovstyper beskrives nærmere nedenfor.

 • Hvordan er orloven delt op?

  Graviditetsorlov

  Moren har ret til graviditetsorlov fra 4 uger før forventet fødsel. Graviditetsorloven fortsætter til og med den dag, hvor barnet fødes. Det betyder, at graviditetsorloven bliver kortere, hvis barnet fødes før termin og længere, hvis barnet fødes efter termin.

  Barselsorlov

  Moren har ret til 14 ugers barselsorlov fra dagen efter den faktiske fødsel. Vær opmærksom på, at moren er forpligtet til at afholde orlov de første 2 uger efter barnets fødsel, da denne del af orloven er obligatorisk.

  Forældreorlov

  Det fremgår af Barselslovens bestemmelser, at hver af forældrene har ret til 32 ugers forældreorlov med mulighed for forlængelse op til 46 uger.

  Fædreorlov

  Faren eller med-moren har ret til fædreorlov i 2 uger. Orloven skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvilke rettigheder har medarbejderen i forbindelse med adoption?

  Barselsloven giver adoptivforældre ret til fravær forud for adoptionen i henholdsvis 1 eller 4 uger.

  I forbindelse med adoption har både mor og far ret til fravær forud for adoptionen.

  Adoptivforældre, som skal afhente barnet i udlandet, har ret til fravær i 4 uger før modtagelsen af barnet. Hvis modtagelsen af barnet forsinkes grundet forhold, som ikke skyldes adoptivforældrene, kan fraværet forlænges med yderligere 4 uger.

  Adoptivforældre, som skal modtage barnet i Danmark, har ret til fravær i 1 uge før modtagelsen af barnet, forudsat barnet ikke allerede opholder sig i hjemmet hos adoptivforældrene. Hvis modtagelsen af barnet forsinkes grundet forhold, som ikke skyldes adoptivforældrene, kan fraværet forlænges med yderligere 1 uge.

  Uanset om barnet adopteres fra udlandet eller fra Danmark, er det altid adoptionsmyndighederne, der afgør, om adoptivforældrene har ret til yderligere orlov.

  Hvis forældrene bevilges orlov efter modtagelsen af barnet, så følger orloven de sædvanlige bestemmelser.

  Modtagelsen af barnet sidestilles med den faktiske fødselsdato, og det vil derfor være denne dato, der ligger til grund for varslingsreglerne i forbindelse med afholdelse af orlov.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvem har ret til sorgorlov?

  Forældre, som mister et barn fra 22. graviditetsuge og frem til barnet fylder 18 år, har fra 1. januar 2021 ret til 26 ugers sorgorlov. Denne ret gælder for begge forældre – også adoptivforældre. Sorgorloven starter dagen efter, at forældrene har mistet barnet og kan ikke forlænges eller udskydes. Medarbejderen kan, efter aftale med dig som arbejdsgiver, komme tilbage på arbejdet enten helt eller delvist indenfor de 26 uger, men perioden forlænges altså ikke af den grund.

  Medarbejderen er berettiget til dagpenge under sorgorloven, hvis betingelserne i Barselsloven er opfyldt.

  Barselsfonden kan yde refusion for udbetaling af fuld løn til medarbejderen under sorgorlov i de uger, hvor medarbejderen efter overenskomsten ville være berettiget til fuld løn under barsel og adoption. Har du en medarbejder, som har mistet et barn, anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan vejlede dig i den konkrete situation omkring din lønforpligtelse overfor medarbejderen.

  Er der tale om en abort, har medarbejderen ikke ret til sorgorlov. Som udgangspunkt er der tale om abort frem til 22. graviditetsuge, men det vil altid være en lægelig vurdering, der skal afgøre, om det er en abort eller en for tidlig fødsel. Kvindelige medarbejdere kan sygemeldes med graviditetsbetinget sygdom som følge af aborten i op til 46 uger efter fødslen. Da der er tale om graviditetsbetinget sygdom, vil du som arbejdsgiver være berettiget til refusion fra første fraværsdag. Læs mere om dette under afsnittet ”Hvordan forholder jeg mig ved graviditetsbetinget sygdom og fravær”.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvornår skal medarbejder oplyse dato for genoptagelse af arbejde?

  Medarbejderen skal orientere dig som arbejdsgiver hurtigst muligt og senest 8 uger efter fødslen om, hvornår arbejdet genoptages efter endt orlov.

  Vi anbefaler, at du får datoen for genoptagelsen skriftligt fra medarbejderen.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Ønsker medarbejderen at forlænge orloven?

  Det er muligt for medarbejderen at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger.

  I det tilfælde skal du som arbejdsgiver betinge dig, at forlængelse af orloven først sker, når din lønforpligtelse er ophørt; altså efter 10 ugers forældreorlov.

  Det skal du for at sikre, at medarbejderen ikke får nedsat sin barselsdagpengesats, mens du stadig udbetaler løn, da der ved udbetaling af refusion fra Barselsfonen altid lægges den maksimale dagpengesats til grund.

  En forlængelse af forældreorloven giver nemlig ikke medarbejderen ret til ekstra barselsdagpenge – beløbet for de 32 uger fordeles blot over enten 40 eller 46 uger.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

Lønforpligtelse under orlov
 • Hvordan er min lønforpligtelse over for en medarbejder på orlov?

  Når din medarbejder skal afholde barsel, har denne som udgangspunkt ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

  Derudover er du som arbejdsgiver forpligtet til at betale løn i nærmere fastsatte perioder, hvis medarbejderen opfylder anciennitetskravet.

  Anciennitetskravet betyder, at der gælder forskellige regler afhængigt af, om medarbejderen har været ansat i mere eller mindre end 9 måneder på det forventede fødselstidspunkt.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvad gælder for medarbejdere, som har været ansat mindre end 9 måneder?

  En medarbejder, som har været ansat i mindre end 9 måneder indenfor de seneste 12 måneder, opfylder ikke anciennitetskravet og har derfor kun ret til barselsdagpenge.

  Undtaget herfra er dog kvindelige funktionærer, der – uanset anciennitet – som minimum har ret til halv løn under fravær i forbindelse med graviditet og barsel i 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.

  Desuden kan der individuelt være aftalt særlige vilkår, der stiller medarbejderen bedre end det lovbestemte.

  Dette gælder også, selvom medarbejderen undervejs i orloven opnår 9 måneders anciennitet!

  Selvom du ikke har en lønforpligtelse overfor medarbejderen, skal du stadig indberette orloven via virk.dk. Du skal på indberetningen anføre, at orloven afholdes uden løn, så medarbejderen kan få barselsdagpenge direkte fra Udbetaling Danmark.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvad gælder for medarbejdere, som har været ansat mere end 9 måneder?

  En medarbejder, som har været ansat i mere end 9 måneder inden for de seneste 12 måneder, opfylder anciennitetskravet og har derfor ret til fuld løn under barsel som følger:

  Graviditetsorlov: Fuld løn fra 4 uger før den forventede fødsel og indtil fødslen.

  Barselsorlov: Fuld løn i op til 14 uger regnet fra dagen efter fødslen.

  Forældreorlov: Fuld løn i op til 10 uger regnet fra den 15. uge efter fødslen, dog maksimalt kr. 200 pr. time, hvis barnet er født efter 1. marts 2019 og maksimalt kr. 160 pr. time, hvis barnet er født før 1. marts 2019. Forældreorloven skal afholdes samlet.

  Efter aftale med arbejdsgiver kan forældreorloven udskydes til samlet afholdelse inden 40. uge efter fødslen.

  Fædreorlov: Fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

  Adoption: Fuld løn i 4/1 uge før forventet modtagelse af barnet (se mere under spørgsmålet: "Hvilke rettigheder har medarbejderen i forbindelse med adoption?"). 
  Fuld løn under evt. barsels- og fædreorlov.
  Fuld løn i op til 10 uger regnet fra den 15. uge efter fødslen, dog maksimalt kr.
  200 pr. time, hvis barnet er født efter 1. marts 2019 og maksimalt kr. 160 pr. time, hvis barnet er født før 1. marts 2019.
  Forældreorloven skal afholdes samlet.

  Få overblik over orlovstyperne - klik her.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvad er fuld løn?

  Fuld løn udgør medarbejderens sædvanlige løn inklusiv fast påregnelige tillæg. Månedslønnede medarbejdere fortsætter altså bare på deres sædvanlige månedsløn under orloven.

  Hvis medarbejderen ikke får den samme løn hver måned, skal du som arbejdsgiver beregne den gennemsnitlige løn på baggrund af de seneste 3 måneders lønsedler. Bemærk i den forbindelse, at lønperioder med fx sygdom eller ferie om muligt ikke bør medtages i beregningsperioden.

  For timelønnede medarbejdere skal du altså først ind og beregne, hvor mange timer medarbejderen har haft i gennemsnit over de seneste 3 måneder forud for orloven. Det timetal skal derefter ganges med medarbejderens sædvanlige timeløn inkl. evt. fast påregnelige tillæg, og du har nu regnet ud, hvilken løn medarbejderen er berettiget til under orloven. Er du i tvivl om beregningen, så kontakt os endelig - vi hjælper dig gerne.

  Et fast påregneligt tillæg er et tillæg, der betales til medarbejderen med faste intervaller for eksempel aftentillæg eller risikotillæg.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvem har ret til ekstraordinært pensionsbidrag, og hvornår udbetales det?

  Alle medarbejdere – altså både fædre og mødre – der afholder forældreorlov med løn i henhold til overenskomsten, er berettiget til et ekstraordinært pensionsbidrag, som arbejdsgiveren betaler.

  Aflønnes medarbejderen for 37 timer om ugen under forældreorloven, udgør det ekstraordinære pensionsbidrag kr. 275,00 pr. uge.

  Aflønnes medarbejderen for mindre end 37 timer, beregnes det ugentlige bidrag forholdsmæssigt (kr. 275 divideret med 37 timer gange med det antal timer, som medarbejderen aflønnes for).

  De fleste vælger at udbetale ekstraordinære pensionsbidrag samlet for alle 10 uger på den sidste lønseddel.

  Det ekstraordinære pensionsbidrag refunderes af Barselsfonden.  

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Ønsker medarbejderen at udskyde orloven?

  Medarbejderen har ret til at genoptage arbejdet og udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven.

  Denne ret kan kun benyttes af den ene af forældrene, og orloven skal afholdes samlet, inden barnet fylder 9 år.

  Medarbejderen skal orientere dig senest 16 uger før, den udskudte orlov ønskes afholdt.

  Den udskudte orlov afholdes med barselsdagpenge, og du har som arbejdsgiver ingen lønforpligtelse.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hospitalsindlægges barnet under orloven?

  Bliver barnet indlagt inden for de første 46 uger, forlænges den medindlagte forælders orlov med en periode svarende til barnets indlæggelse (dog maksimalt 3 måneder).

  Din lønforpligtelse som arbejdsgiver påvirkes ikke af indlæggelsen, da forlængelse sker i slutningen af orlovsperioden og dermed afholdes med barselsdagpenge.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Optjenes der ferie under orlov?

  Der optjenes ferie i de perioder, der afholdes orlov med løn eller barselsdagpenge. Der optjenes ret til ferie med løn/feriepenge svarende til den periode, der har været udbetalt løn for under barsel.

  Ferie optjent under orlov med barselsdagpenge afholdes med feriedagpenge.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Kan der afholdes ferie under orlov?

  Der kan IKKE afholdes ferie under orloven, da barsel er en feriehindring.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

Refusion
 • Hvad kan jeg få refunderet fra Udbetaling Danmark?

  Når du som arbejdsgiver udbetaler løn til medarbejderen under barsel, er du berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som medarbejderen ellers ville have ret til fra Udbetaling Danmark for samme arbejdsforhold.

  Du kan højest få refunderet et beløb svarende til den udbetalte løn under fraværet, dog maksimalt den gældende barselsdagpengesats. Du kan finde den gældende barselsdagpengesats her. Satsen reguleres hvert år den 1. januar.

  Du skal anmelde dit refusionskrav via Nemrefusion til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn. Vi anbefaler dog, at du søger løbende, fx så det passer med dine lønperioder.

  Anmelder du efter de 8 uger, bortfalder din ret til refusion fra Udbetaling Danmark.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvad kan jeg få refunderet fra KAs Barselsfond?

  For at modtage refusion fra Barselsfonden skal du opfylde betingelserne: Din virksomhed skal have indsendt lønsumsoplysning med behørig dokumentation til Arbejdsgiverforeningen KA, virksomheden må ikke være i restance med kontingentbetaling, og medarbejderen skal opfylde anciennitetskravet.

  De nærmere betingelser for refusion fra Barselsfonden fremgår af vedtægterne.

  Gennem Barselsfonden er du sikret refusion for din lønudgift, når du udbetaler løn til en medarbejder på barsel efter overenskomstens bestemmelser. KA refunderer differencen mellem den faktiske løn og refusionen fra Udbetalingen Danmark. Vær dog opmærksom på lønbegrænsningen under forældreorloven (max kr. 200 pr. time).

  Barselsfonden refunderer altså:

  • Løn udbetalt under orlov i overensstemmelse med overenskomstens regler, dog max for 37 timer pr. uge
  • Arbejdsgiverbetalt pension under orlov, herunder også ekstraordinært pensionsbidrag
  • Evt. søgnehelligdagsbetaling under orlov

  Feriegodtgørelse, ferie med løn og ferie optjent under orloven refunderes IKKE.

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever, og vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

 • Hvornår og hvordan ansøger jeg?

  Du kan tidligst ansøge om refusion fra KAs Barselsfond, når din lønforpligtelse er ophørt. Du skal dog søge senest 12 måneder efter barnets fødsel.

  Du ansøger via ansøgningsskemaet, som du finder i menuen til højre eller ved at klikke her.

  Der skal medsendes følgende dokumenter:

  • Underskrevet ansættelsesbevis
  • Lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen. Har der været afvigelser i medarbejderens sædvanlige løn i denne periode, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det i bemærkningsfeltet (fx lønstigning, ferie, sygdom og lign.)
  • Lønsedler for refusionsperioden
  • Refusionsmeddelelser fra Udbetaling Danmark

  Er du omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, kan der gælde andre regler – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  Der gælder særlige regler for elever og vi anbefaler derfor at du altid kontakter os for nærmere vejledning, hvis det er en elev der skal på orlov.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her