Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Løn, pension og overenskomsttillæg

Løn, pension og overenskomsttillæg

I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus finder du de gældende satser for løn, tillæg, pension samt overenskomsttillægget, som blev vedtaget med overenskomsten for 2022-2025. 

Ved ansættelse af medarbejdere er der forskellige lønbegreber, som kan være relevante for dig at kende til, før du går i gang med ansættelsesbeviserne.

Anvender du vores skabeloner til ansættelsesbevis, som du kan finde her, er det afgørende, at du har styr på disse begreber.

Dem kan du læse mere om herunder. 

Du kan naturligvis også få svar på spørgsmål vedrørende pension og overenskomsttillæg. 

Finder du ikke svar på dine spørgsmål herunder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk.

Værd at vide om løn
 • Hvad er mindsteløn?

  De lønsatser, som du finder i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, er mindstelønssatser. Det vil sige, at dine medarbejdere mindst skal aflønnes med den lønsats, som overenskomsten foreskriver. Lønsatserne findes i fagoverenskomsterne, og her er det afgørende, hvad den enkelte medarbejder er beskæftiget med. 

  Hvis du for eksempel driver en bygge- og anlægsvirksomhed og skal ansætte en bogholder, så skal bogholderen aflønnes med udgangspunkt i lønsatserne i fagoverenskomsten for kontor. 

  Er du i tvivl om, hvilken fagoverenskomst en given medarbejder hører ind under, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i den rigtige fagoverenskomst for at sikre korrekt aflønning af medarbejderen. 

  Vær særlig opmærksom på, at lønsatserne i overenskomsten ændres hvert år pr. 1. marts. 

 • Hvad forstås ved personlig løn?

  Ved en personlig løn forstås – som begrebet antyder – en individuelt fastsat løn for den enkelte medarbejder. Ved fastsættelse af den personlige løn skal der tages højde for den enkelte medarbejders uddannelse og kvalifikationer, stillingens arbejdsopgaver og evt. ansvar forbundet hermed. Den personlige løn skal mindst svare til lønsatsen i den relevante fagoverenskomst. 

  Du kan enten aftale en personlig timeløn eller en personlig månedsløn. I fagoverenskomsterne er mindstelønnen angivet som timeløn, og skal du beregne en månedsløn, ganger du blot den ugentlige arbejdstid (for eksempel 37 timer) med 4,33 uger for at finde timetallet pr. måned. Herefter kan du gange med mindstelønssatsen for at sikre, at din medarbejder som minimum aflønnes i henhold til overenskomsten.

  Den personlige løn skal vurderes for hver enkelt medarbejder mindst én gang om året på baggrund af medarbejderens arbejdsindsats og jobfleksibilitet, og hvis medarbejderens arbejdsopgaver eller ansvar har ændret sig, skal dette naturligvis også indgå i vurderingen. 

  Husk, at lønsatserne i overenskomsten ændres hvert år pr. 1. marts, så hvis dine medarbejdere aflønnes med mindstelønnen, skal denne altså opdateres i overensstemmelse hermed. 

 • Hvad forstås ved bruttoløn?

  I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus dækker begrebet bruttoløn over en form for flat-rate løn, der kan inkludere alle arbejdstidsbestemte tillæg, herunder både tillæg for arbejde på særlige tidspunkter og overarbejdstillæg. Det sparer dig for det administrative besvær, det kan være at regne arbejdstidsbestemte tillæg ud ved hver eneste lønkørsel. Det kræver dog et grundigt forarbejde, men når først det er på plads, er bruttolønnen nem at arbejde med. 

  Inden du ansætter en medarbejder på bruttoløn, skal du først og fremmest have styr på den personlige løn. Hvis den personlige løn svarer til mindstelønnen, skal du være opmærksom på satsændringerne hvert år pr. 1. marts. 

  Dernæst handler det om at finde ud af, hvilke arbejdstidsbestemte tillæg medarbejderen er berettiget til. Skal medarbejderen indgå i et fast rul i vagtplanen, er det nemt at få et overblik over disse tillæg og lave en samlet beregning. I fagoverenskomsterne findes oversigter over de arbejdstidsbestemte tillæg i forhold til, hvad der skal betales og hvornår, og her er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i den rette fagoverenskomst, jf. eksemplet ovenfor. 

  Du kan beregne de arbejdstidsbestemte tillæg pr. time eller pr. måned alt efter, hvordan medarbejderen skal aflønnes. Skal overarbejdstillæg også indgå i bruttolønnen er det ekstra vigtigt, at du er realistisk, når du laver din beregning. Du kan også vælge at udbetale overarbejdstillæg ved siden af bruttolønnen. Denne løsning vælger langt de fleste, da det kan være uhyre vanskeligt at forudse mængden af overarbejde. 

  Bruttolønnen kan fastlægges for en periode på op til et år. Det betyder, at du efter periodens udløb gør status på den enkelte medarbejder. Her vurderes det, om bruttolønsberegningen passer med de præsterede timer – hvis ikke bør bruttolønnen tilpasses. Vær opmærksom på, at der kan kræves efterbetaling, hvis bruttolønnen er fastsat for lavt. Omvendt kan du ikke kræve tilbagebetaling, hvis bruttolønnen er fastsat for højt. 

  Uanset om du anvender vores skabelon til ansættelsesbevis eller laver din egen skabelon, må bruttolønnen aldrig stå alene. Du skal altid både anføre den personlige løn og bruttolønnen i ansættelsesbeviset – på den måde synliggør du, at der netop er taget højde for de arbejdstidsbestemte tillæg. Du skal også huske at angive, hvilken periode bruttolønnen opgøres over. 

  Har du brug for hjælp til beregning af bruttoløn, eller er du i tvivl, om bruttoløn er relevant for dig og dine medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling.

 • Hvad forstås ved jobløn?

  Jobløn er en opgavebestemt løn, hvor medarbejderen ikke aflønnes efter den tid, der bruges på arbejdet, men derimod for den opgave, der udføres. Joblønnede medarbejdere får altså ikke særskilt overarbejdsbetaling eller tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, og lønnen skal derfor også fastsættes højere end for tilsvarende ikke-joblønnede stillinger, så den afspejler de gener og/eller det ansvar, der er forbundet med stillingen.

  Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan der kun indgås aftaler om ansættelse på jobløn med ledende medarbejdere og med medarbejdere, der i høj grad selv kan tilrettelægge deres arbejdstid.

  Det er vigtigt, at det anføres i ansættelsesbeviset, hvis medarbejderen aflønnes med jobløn. Det bør også fremgå, at der ikke er aftalt en fast ugentlig arbejdstid, idet jobløn jo netop tillader medarbejderen at anvende den tid, som han/hun finder nødvendig for at løse arbejdsopgaverne. 

  Skal du ansætte en medarbejder på jobløn, eller er du i tvivl, om jobløn er relevant for dig og dine medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling.

Værd at vide om pension
 • Hvornår skal jeg betale pension til mine medarbejdere?

  Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus har dine medarbejdere krav på pension, når de har været ansat hos dig i 6 måneder inden for de seneste 18 måneder. Hvis en eller flere af medarbejderne har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i et tidligere ansættelsesforhold, har de dog krav på pension fra dag ét hos dig.

  I vores skabeloner til ansættelsesbeviser, som du finder her, er der lavet en særlig erklæring om pension på sidste side. Du har nemlig krav på at se dokumentation for, at medarbejderen har modtaget pension fra en tidligere arbejdsgiver. Du og medarbejderen udfylder og underskriver denne erklæring i fællesskab. Skulle du blive mødt med et krav om efterbetaling af pension for de første 6 måneders ansættelse, er det nemlig vigtigt, at du kan dokumentere, at medarbejderen ikke har afgivet korrekte oplysninger i pensionserklæringen, og at du således ikke kunne vide, at denne var berettiget til pension.

  Pensionsbidraget udgør i henhold til overenskomsten samlet 15%. Heraf skal du som arbejdsgiver betale 10,5%, og medarbejderne skal betale 4,5%. Læs mere om pension i overenskomstens § 14 og få mere at vide om KAs pensionsudbyder her.

 • Hvad går optrapningsordningen ud på?

  Mange virksomheder, som melder sig ind hos os, har ikke tidligere betalt pension til medarbejderne.

  Det kan derfor være en dyr post at skulle i gang med, og det har vi naturligvis stor forståelse for. Derfor er der også mulighed for at benytte sig af vores optrapningsordning, hvor du over en årrække trapper gradvist op i pensionsbidrag.

  Første år efter indmeldelsen betaler du ikke pension til dine medarbejdere. Herefter begynder du på optrapningen, som du kan læse mere om i overenskomstens § 14, stk. 5.

  Har du spørgsmål til optrapningsordningen, og hvad den betyder for dig, kan du altid kontakte os.

 • Hvilken betydning har bagatelgrænsen?

  Har du en medarbejder, hvis A-skattepligtige løn ikke forventes at overstige kr. 100.000 i kalenderåret, kan du undlade at oprette en pensionsordning til denne medarbejder. Du skal fortsat betale pension, men pension kan i stedet udbetales direkte til medarbejderen sammen med lønnen.

  Det er vigtigt, at du snakker med din medarbejder om denne mulighed, og at du og medarbejderen i fællesskab beslutter, hvad der skal ske. Det kan naturligvis være rart for medarbejderen med det udbetalte pensionstillæg, men nogen vil alligevel fortrække at få oprettet en pensionsordning pga. de forsikringer, som medarbejderen herigennem bliver omfattet af.

  Vil du vide mere om de fordele, dine medarbejdere får ved at blive omfattet af vores pensionsordning, kan du læse mere her.

  Ender din medarbejder med en større lønudbetaling end forventet i et givent kalenderår, og dermed kommer op på en A-skattepligtig løn på mere end kr. 100.000, er du forpligtet til at oprette en pensionsordning til medarbejderen fra den førstkommende 1. januar.

Værd at vide om overenskomsttillæg
 • Hvad er overenskomsttillæg?

  Med overenskomsten 2022-2025 blev overenskomsttillægget vedtaget. Dette tillæg har alle dine medarbejdere, som er ansat under overenskomsten med KA og Det Faglige Hus, ret til. Der er ikke noget anciennitetskrav – alle har ret til tillægget fra dag ét.

  Overenskomsttillægget skal udbetales på hver lønseddel, hvor det skal fremgå som en særskilt linje. På den måde kan du nemt dokumentere, at tillægget er udbetalt, og medarbejderen er ikke i tvivl om, hvorvidt han/hun har fået tillægget.

  Du beregner overenskomsttillægget af den feriepengeberettigede løn før tillægget. Hos ProLøn anvendes lønart 5200, hvor procentsatsen anføres under antal. Ved en evt. regulering anvender ProLøn lønart 5220. Benytter du et andet lønbureau, bør du kontakte det for afklaring af, hvordan tillægget registreres korrekt i deres lønsystem.

  Du finder den gældende sats for overenskomsttillægget i overenskomstens § 11A.

  Har du spørgsmål i forbindelse med overenskomsttillægget, er du meget velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling.

 • Hvem er undtaget fra overenskomsttillægget?

  Måske har du netop læst ovenstående afsnit om, at overenskomsttillægget tilkommer alle medarbejdere, som er ansat under overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

  Hvis du har medarbejdere ansat, som hører ind under andre overenskomster, så er disse medarbejdere altså ikke berettigede til overenskomsttillægget.

  Er du i tvivl, om du har en eller flere medarbejdere, som ikke er berettiget til overenskomsttillægget, så kan du med fordel gennemgå medarbejdernes ansættelseskontrakter. Heri bør den overenskomst, som gælder for ansættelsesforholdet, altid fremgå. Gør den ikke det, kan du altid kontakte vores juridiske afdeling for afklaring i forhold til den eller de konkrete medarbejdere, du er i tvivl om.

 • Hvad er beregningsgrundlaget for overenskomsttillægget?

  Overenskomsttillægget beregnes af den feriepengeberettigede løn.

  Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der indgår heri, men i de fleste tilfælde kan du nøjes med at meddele dit lønbureau, at den feriepengeberettigede løn er udgangspunktet, så kan de lave beregningen for dig.

  Skal du derimod selv opgøre den feriepengeberettigede, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at den udgør alle indkomstskattepligtige lønbeløb, herunder bl.a.:

  • Medarbejderens løn (altså personlig løn, bruttoløn eller jobløn afhængig af, hvad der er aftalt i ansættelsesbeviset)
  • Medarbejderens eget bidrag til pensionsordning
  • En evt. præstationsløn
  • Tillæg for merarbejde og overarbejde
  • Provision
  • Den skattemæssige værdi af personalegoder (fx firmabil eller fri bolig)

  Modtager dine medarbejdere en eller anden form for bonus, vil denne højest sandsynlig indgå i den feriepengeberettigede løn. Der kan dog være undtagelser, hvis bonussen ikke er resultatafhængig eller præstationsbaseret – altså hvis den ikke er afhængig af den arbejdsindsats, der ydes fra medarbejderens side. 

  Er du i tvivl om, hvordan du opgør den feriepengeberettigede løn, bør du kontakte dit lønbureau eller din revisor.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her